PDA

View Full Version : Tham luận sáng 22.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
23-11-2010, 01:44 PM
Chiều kích Mầu nhiệm Giáo hội

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Giám mục Gp. Phát Diệmhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/02.ThamLuanSang22.11/1.ChieuKichMauNhiemGiaoHoi_DHDC_Gm.NguyenNang.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
23-11-2010, 01:50 PM
Mầu nhiệm Giáo hội

Trình bày: Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục Gp. Vinhhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/02.ThamLuanSang22.11/2.MauNhiemGiaoHoi_DHDC_Gm.NguyenThaiHop.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
23-11-2010, 01:57 PM
Sống Mầu nhiệm trên quê hương

Trình bày: Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám mục Gp. Bắc Ninhhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/02.ThamLuanSang22.11/3.SongMauNhiemTrenQueHuong_DHDC_Gm.HoangVanDat.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
23-11-2010, 02:00 PM
Hội thánh - Cộng đoàn được Thánh hiến để yêu thương

Trình bày: Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, SBDhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/02.ThamLuanSang22.11/4.HT-CDDuocThanhHienDeYeuThuong_DHDC_Lm.TranHoaHung.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
23-11-2010, 02:07 PM
Vài suy nghĩ về học và sống Lời Chúa

Trình bày: Đaminh Nguyễn Phi Hùng
Gp. Đà nẵnghttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/02.ThamLuanSang22.11/5.VaiSuyNghiVeHVSLC_DHDC_NguyenPhiHung.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
23-11-2010, 02:15 PM
Những thao thức về hội nhập Văn hoá

Trình bày: Giuse Bùi Văn Tường
Gp. Đà Lạthttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/02.ThamLuanSang22.11/6.NhungThaoThucVeHNVH_DHDC_BuiVanTuong.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net