PDA

View Full Version : Đúc kết Thảo luận Nhóm 22.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
24-11-2010, 11:14 AM
Đúc kết của liên nhóm 1

Trình bày: Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền, TTK UB Giáo lý Đức tin, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/05.DucKetThaoLuanNhom22.11/01.LienNhom1_Lm.NguyenVanHien.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
24-11-2010, 11:26 AM
Đúc kết của liên nhóm 2

Trình bày: Lm Giuse Đỗ Mạnh Hùng, TTK UB Giáo sĩ - Chủng sinh, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/05.DucKetThaoLuanNhom22.11/02.LienNhom2_Lm.DoManhHung.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
24-11-2010, 11:28 AM
Đúc kết của liên nhóm 3

Trình bày: Lm Giuse Trịnh Tín Ý, TTK UB Văn Hóa và Lm Giuse Nguyễn Đức Thông, CSsR - PTTK UB Văn Hóa, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/05.DucKetThaoLuanNhom22.11/03.LienNhom3_Lm.TrinhTinY-Lm.NguyenDucThong.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
24-11-2010, 11:29 AM
Đúc kết của liên nhóm 4

Trình bày: Lm Luy Nguyễn Anh Tuấn, TTK UBMV Gia đình, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/05.DucKetThaoLuanNhom22.11/04.LienNhom4_Lm.NguyenAnhTuan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net