PDA

View Full Version : Đúc kết Thảo luận Nhóm 23.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
24-11-2010, 11:53 AM
Đúc kết của liên nhóm 1

Trình bày: Lm Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, Giám tỉnh dòng Phanxicôhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/08.DucKetThaoLuanNhom23.11/1.LienNhom1_Lm.VuPhanLong.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
24-11-2010, 11:55 AM
Đúc kết của liên nhóm 2

Trình bày: Lm Tôma Vũ Quang Trung, SJ, TTK UB Tu sĩ, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/08.DucKetThaoLuanNhom23.11/2.LienNhom2_Lm.VuQuangTrung.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
24-11-2010, 11:57 AM
Đúc kết của liên nhóm 3

Trình bày: Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, TTK UB Caritas, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/08.DucKetThaoLuanNhom23.11/3.LienNhom3_Lm.NguyenNgocSon.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
24-11-2010, 11:58 AM
Đúc kết của liên nhóm 4

Trình bày: Lm Giuse Tạ Huy Hoàng, TTK UB Giáo dân, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/08.DucKetThaoLuanNhom23.11/4.LienNhom4_Lm.TaHuyHoang.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net