PDA

View Full Version : Đúc kết Thảo luận Nhóm chiều 24.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
27-11-2010, 08:16 AM
Nhóm 2


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/02.Nhom2.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:18 AM
Nhóm 3


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/03.Nhom3.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:19 AM
Nhóm 4


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/04.Nhom4.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:20 AM
Nhóm 5


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/05.Nhom5.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:21 AM
Nhóm 6


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/06.Nhom6.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:23 AM
Nhóm 7


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/07.Nhom7.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:23 AM
Nhóm 8


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/08.Nhom8.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:24 AM
Nhóm 9


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/09.Nhom9.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:25 AM
Nhóm 10


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/10.Nhom10.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:25 AM
Nhóm 11


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/11.Nhom11.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:26 AM
Nhóm 12


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/12.Nhom12.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:27 AM
Nhóm 13


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/13.Nhom13.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:28 AM
Nhóm 14


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/14.Nhom14.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:28 AM
Nhóm 15


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/15.Nhom15.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:29 AM
Nhóm 16


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/16.Nhom16.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 08:32 AM
Tôi mơ

Sáng tác và Trình bày: Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Giám mục Gp. Phan Thiếthttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/12.DucKetThaoLuanNhomChieu24.11/ToiMo_Gm.VuDuyThong.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net