PDA

View Full Version : Bản Đúc Kết Của Ban Thư Ký ĐH - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
27-11-2010, 11:27 AM
Giáo hội Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ - Những đề nghị

Thực hiện: Ban Thư ký Đại Hội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/13.BanDucKetCuaBanTKDH/1.BanDucKetThuyetTrinhCuaBanTKDH.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 11:29 AM
Những ý kiến đóng góp cho bản đúc kết của Ban Thư ký Đại hội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/13.BanDucKetCuaBanTKDH/2.YKien%20DongGopChoBanDucKetCuaBanTKDH.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 11:32 AM
Ý kiến đúc kết của ĐHY Gioan .B Phạm Minh Mẫn

Thực hiện: ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám mục TGp. Sài Gòn


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/13.BanDucKetCuaBanTKDH/3.YTuongDucKetCuaDHYPhamMinhMan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 11:34 AM
Dự thảo sứ điệp Đại hội Dân Chúa

Thực hiện: Ban Thư ký Đại Hội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/13.BanDucKetCuaBanTKDH/5.DuThaoSuDiepDHDC.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 11:38 AM
Tâm tình của các Đại biểu Đại hội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/13.BanDucKetCuaBanTKDH/6.TamTinhCuaCacDaiBieu.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 11:39 AM
ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn chia sẻ

Thực hiện: ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám mục TGp. Sài Gòn


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/13.BanDucKetCuaBanTKDH/7.Chia%20seCuaDHYPhamMinhMan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net