PDA

View Full Version : CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường (CD21-CD24)vũng_nước
12-12-2010, 12:23 PM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD21

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD21/CD021.jpg

01. TÌM GÌ THẾ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD21/Tim_Gi_The.mp3

02. CÔ ĐƠN
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD21/Co_Don.mp3

03. NHỮNG CÁI NHÌN
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD21/Nhung_Cai_Nhin.mp3

vũng_nước
12-12-2010, 12:28 PM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD22

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD22/CD022.jpg

01. GỌI HỒN
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD22/Goi_Hon.mp3

02. TRĂNG ĐÊM
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD22/Trang_Dem.mp3

03. MƯỢN XÁC
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD22/Muon_Xac.mp3

vũng_nước
12-12-2010, 12:32 PM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD23

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD23/CD023.jpg
01. SÂU BƯỚM
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD23/Sau_Buom.mp3

02. CON CẦN CHÚA
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD23/Con_Can_Chua.mp3

03. KHI NGƯỜI KHÔNG ĐÁP TRẢ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD23/Khi_Nguoi_Khong_Dap_Tra.mp3

vũng_nước
12-12-2010, 12:37 PM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD24

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD24/CD024.jpg

01. XÉT ĐOÁN
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD24/Xet_Doan.mp3

02. TRANG ĐIỂM
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD24/Trang_Diem.mp3

03. ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD24/De_Tu_Do_Va_Hanh_Phuc.mp3