PDA

View Full Version : Bài hát của Ca Trưởng THỤY ANThanhCaVN
09-06-2008, 06:29 AM
Xin giới thiệu: bài hát của Ca Trưởng THỤY AN

Những bài hát - THỤY AN sáng tác và thể hiện

Chính Chúa Phù Hộ

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/ChinhChuaPhuHo_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
09-06-2008, 06:31 AM
Chúa Chăn Nuôi Tôi

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/ChuaChanNuoiToi_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
09-06-2008, 06:36 AM
Chúa Đã Đón Sẵn

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/ChuaDaDonSan_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
09-06-2008, 06:39 AM
Hãy Chúc Tụng Thiên Chúa

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/HayChucTungThienChua_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
09-06-2008, 06:42 AM
Hồn Con Mong Ngài

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/HonConMongNgai_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
09-06-2008, 06:44 AM
Ký Thác Đường Đời

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/KyThacDuongDoi_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
12-06-2008, 08:10 PM
Chúa Yêu Thương

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/ChuaYeuThuong_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
12-06-2008, 08:15 PM
Con Kêu Lên Chúa

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/ConKeuLenChua_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
12-06-2008, 08:45 PM
Dâng Mẹ Cuộc Đời

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/DangMeCuocDoi_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
12-06-2008, 08:50 PM
Hãy Chúc Tụng Và Tạ Ơn Thiên Chúa

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/HayChucTungVaTaOnThienChua_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
12-06-2008, 09:01 PM
Từ Trần Gian Mẹ Ơi!

Sáng tác: Thụy An & Văn Chung
Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/TuTranGianMeOi__ta-vc_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
15-06-2008, 07:16 AM
Muôn Đời Ngài Không Quên

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/MuonDoiNgaiKhongQuen_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
15-06-2008, 07:19 AM
Ngày Trở Về

Nhạc: THỤY AN - Lời: Cao Huy Hoàng
Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/NgayTroVe_ta-chh_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
19-06-2008, 07:18 AM
Dâng Lên Cha 4 (Dâng lễ)

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/DangLenCha4-DangLe_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
19-06-2008, 08:51 AM
Dâng Lên Cha 4 (Hôn Phối)

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/DangLenCha4-HonPhoi_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
19-06-2008, 08:58 AM
Dâng Tình Yêu

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/DangTinhYeu_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
19-06-2008, 09:02 AM
Hạnh Phúc

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/HanhPhuc_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
19-06-2008, 09:05 AM
Hãy Ngợi Khen Chúa

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/HayNgoiKhenChua_ta_ThuyAn.mp3

ThanhCaVN
19-06-2008, 09:15 AM
Khúc Ca Lên Đền

Sáng tác & Thể hiện: THỤY AN


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/ThuyAn/KhucCaLenDen_ta_ThuyAn.mp3