PDA

View Full Version : Hoạt cảnh canh thức Giáng Sinh-gx Thuận Phátc0p3d4ng1u
02-01-2011, 09:20 PM
Hoạt cảnh canh thức Giáng Sinh do các anh chị và các em Thiếu Nhi thể hiện...

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs742.ash1/163402_186726608005083_100000032358549_702463_1505541_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs772.ash1/166241_186726634671747_100000032358549_702464_3729446_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs788.ash1/167853_186726668005077_100000032358549_702465_5241788_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs772.ash1/166223_186726688005075_100000032358549_702466_1404725_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs620.snc4/58005_186726718005072_100000032358549_702467_3155491_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs047.snc6/167705_186726841338393_100000032358549_702468_1074225_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs413.snc4/47664_186726988005045_100000032358549_702469_7404327_n.jpg
http://l15.sphotos.l3.fbcdn.net/hphotos-l3-snc4/hs1354.snc4/162682_186727104671700_100000032358549_702470_258665_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162614_186727484671662_100000032358549_702473_3302619_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs473.ash2/74654_186727614671649_100000032358549_702476_2508871_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs069.snc4/34820_186727621338315_100000032358549_702477_2039196_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1336.snc4/162840_186727644671646_100000032358549_702478_2509393_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs045.snc6/167512_186727701338307_100000032358549_702479_146770_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs016.snc6/166620_186727758004968_100000032358549_702482_4489444_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs746.ash1/163864_186727778004966_100000032358549_702483_6050964_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1337.snc4/162952_186727828004961_100000032358549_702486_6658655_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1359.snc4/163154_186727854671625_100000032358549_702488_5735780_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1358.snc4/163058_186727888004955_100000032358549_702489_3479371_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1364.snc4/163632_186727914671619_100000032358549_702490_8367732_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs776.ash1/166619_186727938004950_100000032358549_702491_589751_n.jpg
Còn tiếp

c0p3d4ng1u
02-01-2011, 09:29 PM
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1359.snc4/163156_186727948004949_100000032358549_702492_4339885_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs788.ash1/167812_186727961338281_100000032358549_702493_6996857_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs014.snc6/166442_186727984671612_100000032358549_702494_6919537_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1140.snc4/148213_186728014671609_100000032358549_702495_2604015_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs033.snc6/166355_186728031338274_100000032358549_702496_8136343_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs447.ash2/72015_186728058004938_100000032358549_702498_7075378_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs780.ash1/167013_186728104671600_100000032358549_702499_6186450_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs016.snc6/166690_186728134671597_100000032358549_702500_6368785_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs785.ash1/167536_186728148004929_100000032358549_702501_940330_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1369.snc4/164124_186728161338261_100000032358549_702502_216369_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs780.ash1/167002_186728184671592_100000032358549_702503_710688_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1375.snc4/164748_186728208004923_100000032358549_702504_6458158_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs473.ash2/74679_186728281338249_100000032358549_702506_4295896_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs734.ash1/162797_186728321338245_100000032358549_702508_1534100_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs784.ash1/167413_186728344671576_100000032358549_702509_4705862_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs063.snc6/167394_186728444671566_100000032358549_702512_4810123_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs692.snc4/63224_186728468004897_100000032358549_702513_1782374_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs782.ash1/167234_186728494671561_100000032358549_702514_3861821_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs712.snc4/63188_186728524671558_100000032358549_702515_4259287_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs025.snc6/165527_186728588004885_100000032358549_702519_3216997_n.jpg
Còn tiếp

c0p3d4ng1u
02-01-2011, 09:38 PM
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs750.ash1/164162_186728634671547_100000032358549_702520_1453847_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs745.ash1/163710_186728711338206_100000032358549_702522_5209015_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1378.snc4/165080_186728791338198_100000032358549_702523_4122458_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1393.snc4/164581_186728828004861_100000032358549_702525_6901802_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs786.ash1/167692_186728904671520_100000032358549_702526_4010554_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs696.snc4/63686_186728981338179_100000032358549_702530_4979021_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs036.snc6/166663_186729444671466_100000032358549_702541_7816235_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs062.snc6/167240_186729508004793_100000032358549_702542_4303097_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs776.ash1/166644_186729978004746_100000032358549_702543_1009467_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs033.snc6/166393_186729998004744_100000032358549_702544_6673555_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1398.snc4/165074_186730038004740_100000032358549_702545_7209963_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs447.ash2/72070_186730051338072_100000032358549_702546_4326220_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs018.snc6/166880_186730078004736_100000032358549_702548_2279100_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs750.ash1/164146_186737188004025_100000032358549_702616_3140544_n.jpg
---------------------------the end---------------------------------