PDA

View Full Version : Hy VọngDonRac
10-06-2008, 07:15 PM
Nhấn vào đây để download file PPS =>
Hy Vọng - Huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dành cho Giới Trẻ (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/HyVongA01.pps)

Bài hát trong file PPS: Sống Trong Niềm Vui
Sáng tác: Lm.Nguyễn Duy
Thể hiện: Mỹ Huyền

DonRac
30-06-2008, 11:28 PM
http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/HuanTuCuaDTCBenedictoXVI.swf