PDA

View Full Version : PHÚC ÂM HẰNG TUẦN BẰNG HÌNH ẢNH : LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM Ahungvinhson
07-01-2011, 11:52 PM
PHÚC ÂM HẰNG TUẦN BẰNG HÌNH ẢNH : LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi7-4wWS2HhBlGkriZEzL_W23UrbGtr7iaVSbPR7iMud9X-Pe3Ww (http://www.google.com.vn/imgres?q=CHUA+GS+CH%E1%BB%8AU+PH%C3%89P+R%E1%BB%ACA&um=1&hl=vi&biw=1399&bih=914&tbs=isch:1&tbnid=PKIYrBZ7tLKHxM:&imgrefurl=http://www.dunglac.org/index.php%253Fm%253Dmodule2%2526id%253D429%2526page%253D8&imgurl=http://www.dunglac.org/upload/article/1231417137.jpg&zoom=1&w=541&h=406&iact=hc&vpx=905&vpy=89&dur=1464&hovh=194&hovw=259&tx=9&ty=6&ei=n0QnTZnNEc3JcaSR1IkB&oei=hkQnTcT2D8vIcZmV1ZUK&esq=5&page=1&tbnh=153&tbnw=211&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:5,s:0)


XIN XEM TẠI ĐÂY :

http://gpbanmethuot.vn/content/ph%C3%BAc-%C3%A2m-h%E1%BA%B1ng-tu%E1%BA%A7n-b%E1%BA%B1ng-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-l%E1%BB%85-ch%C3%BA-gi%C3%AAsu-ch%E1%BB%8Bu-ph%C3%A9p-r%E1%BB%AD-n%C4%83m

NGUYỄN THÁI HÙNG