PDA

View Full Version : Thơ suy niệm bảy lời sau cùng của CGmaria_huong
15-01-2011, 04:47 PM
LÔØI THÔ SUY NIEÄM.BAÛY LÔØI SAU CUØNG CUÛA CHUÙA GIEÂSUTREÂN THAÙNH GIAÙ

Thaân taëngLÔØI THA THÖÙ TREÂN THAÙNH GIAÙ.

XXX
Lôøi yeâu thöông treân ñoâi moâi run raåy.
Aùnh maét hieàn töø chaùy löûa yeâu.
Tim thoi thoùp tình aáp uû.
Coøn chuùt hôi taøn Ngöôøi vaãn thöù tha.


X
Chuùa ôi! Vaãn bieát Ngaøi laø theá.
Yeâu thöông nghòch lyù söï theá gian.
Bôûi toäi con, mang Thaäp Gía.
Ngaøi vaãn thöù tha ñeán ñoä laï luøng.


X
Gìô ñaây con laëng thaàm chieâm ngaém.
Traùi tim con thoån thöùc tình Ngaøi.
Vì yeâu thöông Ngaøi cho maõi.
Sao tim con coøn ngaàn ngaïi thöù tha.


X
Laïy Chuùa, xin Ngaøi thöông bieán ñoåi.
AÙnh maét con, aám aùp hieàn hoøa.
Cho moâi con vang lôøi ca.
Hoøa vôùi nuï cöôøi tha thöù bao dung.


X
Traùi tim con tình Ngaøi khai môû.
Yeâu tha nhaân, meán caû keû thuø.
Quyeát töø nay loøng tha thöù.
Lôøi xöa Thaäp Töï, nguyeän giöõ trong tim.


X X X

LÔØI GIEO HY VOÏNG.

X X X
Ngöôøi Töû Toäi treân caây Thaäp Gía.
Töøng phuùt ñeám hôi thôû cuoái ñôøi.
Döôùi chaân Thaäp Töï ngöôøi qua laïi.
Bao nhieâu lôøi cöôøi nhaïo khinh cheâ.
Ngöôøi laëng leõ cuùi ñaàu im laëng.
Giöõa hai ngöôøi keû troäm gian phi.
Teân beân höõu bieát Chuùa, bieát mình.
An uûi Ngöôøi, taám tình chia seû.
Ngöôøi voâ toäi sao ñaønh cam chòu.
Coøn chuùng ta thaät ñaùng toäi mình.
Anh tin töôûng caàu Ngaøi thöông xoùt.
Veà Nöôùc Ngaøi xin nhôù ñeán toâi.
Boãng Lôøi Ngöôøi Töû Toäi tuyeân phaùn.
Ñaày uy phong, coâng boá quyeàn naêng.
Ban hoàng aân, traøn ôn Cöùu Ñoä.
Söï soáng böøng leân nôi coõi cheát.
Thieân Ñaøng lôøi höùa chính hoâm nay.
Ñaáng Cöùu Theá gieo nieàm hy voïng.
Cho ai ñang saàu khoå vôùi Ngöôøi.
Daãu ñôøi ngöôøi ngaäp ñaày toäi loãi.
Vöõng nieàm tin, troâng caäy khaån naøi.
Lôøi hy voïng treân ñaøi Thaäp Töï.
Cho keû troäm laønh, cho chuùng ta.


“Thöa Baø, ñaây laø con Baø Ñaây laø Meï anh.”

XXX
Maét kia chan chöùa saàu buoàn.
Dung nhan thaûm haïi, xoùt xa muoân vaøn.
Ñaàu ruõ röôïi, maùu tuoân traøn.
Thaân naøy cöïc troïng, chòu ngaøn ñaéng cay.


X
Mari tan naùt coõi loøng.
AÂm thaàm nuoát leä ngöôùc troâng con mình.
Maét Con nhìn meï thaúm saâu.
Gaëp nhau muoán noùi ngaøn caâu aân tình.


X
Gieâsu ñau ñôùn tuûi saàu.
Ngheïn ngaøo gôûi gaém, caïn saâu moät lôøi.
Gioan trao gôûi suoát ñôøi.
Meï giaø chaêm soùc, lieäu thôøi kính yeâu.


X
Tim tan naùt leä öùa traøn.
Meï oâm Thaäp Töï baøng hoaøng taùi teâ.
Lôøi traên troái noãi eâ cheà.
Ai khoâng rung ñoäng ñeâ meâ tình saàu.


X
Maria oâi Hieàn Maãu.
Con laø con Meï, Meï laø Meï con.
Soáng beân Meï, xöùng laøm con.
Troïn ñôøi thaûo hieáu moät loøng kính yeâu.


XXX

Chuùa Gieâsu bò boû rôi.

OÂi Thieân Chuùa cuûa con.

Sao Ngaøi boû rôi con.

Thaân con giôø trô troïi.

Moïi ngöôøi hieåu laàm con.

Suoát ñôøi con cam chòu.

Oan tình toû cuøng ai.

Vöøa sinh ra ñaõ laàm.

Chaúng ai chòu ñoùn nhaän.

Coøn aâm möu saùt haïi.

Sôï con daønh maát ngai.

Böôùc chaân ñi rao giaûng.

Con yeâu hoï chaân thaønh.

Chaïnh loøng thöông caûnh khoå.

Con chöõa laønh hoàn xaùc.

Hoï hieåu laàm tình con.

Keát toäi luaät Moâi Sen.

Giaùo lyù con daïy doã.

Pheùp laï con vaãn laøm.

Yeâu thöông vaø quyeàn naêng.

Vieäc con laøm toát ñeïp.

Sao hoï choáng ñoái con.

Caû ñôøi con phuïc vuï.

Gieo haït gioáng yeâu thöông.

Haàu nhö con thaát baïi.

Hoï gaït boû yeâu thöông.

Gieo vaøo loøng thuø haän.

Tình yeâu bò choái boû.

Hoï choïn keû gian phi.

Treo con treân Thaäp Gía.

Noãi ñau naøy ai thaáu.

Cha ñaønh boû con sao?

Coøn ñau noãi coâ ñôn.

Ai hieåu thaáu cho con.

Noãi ñau khuûng khieáp nhaát.

Vuøi con döôùi vöïc saâu.

Cöïc loøng naøo hôn nöõa.

Treân Thaäp töï giöông cao.

Thaân con giôø traàn truïi.

Trô troïi chæ moät mình.

Pheâroâ thì choái boû.

Moân ñeä troán bieät taêm.

Giuña baùn reû con.

Chaúng coøn ai gaàn guõi.

Trong caûm thöùc nhaân loaïi.

Thieân Chuùa boû rôi con.

Sao Ngaøi ñaønh quay löng.

Khoâng ñoaùi hoaøi nhìn tôùi.

Taâm hoàn con tan vôõ.

Quay quaét caû con tim.

Laïy Thieân Chuùa cuûa con.

Xin ñöøng boû rôi con.Ta Khaùt.
Ta Khaùt!
OÂi Ta Khaùt!
Treân Thaäp Gía hoàn Ta khao khaùt.
Quaèn quaïi kieät cuøng trong côn khaùt.
Thaân xaùc Ta khoâ caïn.
Maùu huyeát moà hoâi chaûy tuoân traøn.
Veát thöông nhöùc nhoái luoân haønh haï.
Thaân nhieät cao coå khoâ mieäng ñaéng.
Côn khaùt chaùy taän tim Ta.
Coù ai hieåu thaáu cô cöïc naøy.
Ñeå laøm dòu côn khaùt hoàn Ta.
Ñoâi tay Ta giang treân Thaùnh Gía.
Coøn tay naøo (ñeå) ban phaùt tình Ta.
Chæ coøn mong tay ngöôøi coäng söï.
Thay Ta xoa dòu hoàn nhaân theá.
Noãi khaùt khao cöùu ñoä theá nhaân.
Ñoâi chaân Ta giôø thaønh baát ñoäng.
Coøn chaân naøo thay Ta khaép neûo.
Loan Tin Möøng cöùu ñoä traàn gian.
Ta Khaùt!
OÂi Ta Khaùt!
Khaùt tình yeâu hoàn Ta khaéc khoaûi.
Maõi mong chôø töøng gioït yeâu thöông.
OÂi tình yeâu nôi cuoäc ñôøi oâ troïc.
Giöõa muoân ngaøn xaâu xeù haän thuø.
Tình Ta yeâu ñaâu caàn so saùnh.
Cho maø khoâng mong ñöôïc ñaùp traû.
Sao ngöôøi ñôøi tính toaùn thieät hôn.
Yeâu khoâng theo leõ ñôøi thöôøng.
Yeâu keû thuø yeâu ngöôøi laân caän.
Yeâu laøm dòu hoàn Ta ñang khaùt.
Ta Khaùt!
OÂi Ta Khaùt!
Khaùt mong söï hieäp nhaát moïi ngöôøi.
Thaân Ta ñau ñôùn bò phaân reõ.
Ai laøm Ta dòu côn khaùt naøy.
Noãi khaéc khoaûi bao giôø môùi troïn.
Kíp caàu nguyeän Hoäi Thaùnh hieäp thoâng.
Ta Khaùt!
OÂi Ta Khaùt!
Khaùt bình an cho ñôøi nhaân theá.
Giöõa cuoäc soáng giaøu sang danh voïng.
Muoân xa hoa vaät chaát tranh ñua.
Bao thuù vui ñoïa ñaày thaân xaùc.
Ñaâu tìm gaëp thö thaùi bình an.
Treân Thaäp Gía hoàn Ta khao khaùt.
Trao taëng bình an ñeán cho ñôøi.
THEÁ LAØ ÑAÕ HOAØN TAÁT.

XXX

Lôøi sau cuoái, luùc hôi taøn.

Gìô ñaây moïi söï veïn toaøn tröôùc sau.

Ba möôi naêm töïa boùng caâu.

Ba naêm giaûng daïy caïn saâu muoân Lôøi.

Thaân kia ñuoái laû taøn hôi.

Ba giôø quaèn quaïi giöõa trôøi thaûm thöông.

GIEÂSU troïn nghóa ñoaïn tröôøng.

Buoâng lôøi thanh thaûn, hoàn vöông saàu buoàn.

Theá laø hoaøn taát ngoïn nguoàn.

Chöông trình Cöùu Ñoä traøn tuoân phöôùc laønh.

Chuùa ôi, Chuùa ñaõ hoaøn thaønh.

Coøn con dang dôû coâng danh söï ñôøi.

Boân ba khaép neûo ñöôøng ñôøi.

Chöa troïn yù Chuùa, chöa vôi nôï traàn.

Gìô sau cuoái luùc hôi taøn.

Laøm sao hoaøn taát veïn toaøn YÙ CHA.

Chuùa ôi! Con quyeát moät ñôøi.

Troïn tình theo Chuùa, troïn lôøi XIN VAÂNG.