PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH : MÙA XUÂN GIÁO HỘI 1



hungvinhson
15-01-2011, 11:52 PM
VUI HỌC THÁNH KINH : MÙA XUÂN GIÁO HỘI 1

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDVdXQmmzZ76NUmqwhOhGgB6mVaSn38JMY9APFxvEvFkh2QnDr (http://www.google.com.vn/imgres?q=HOA+MAI&hl=vi&sa=X&rlz=1R2GFRE_viVN338&biw=1043&bih=620&tbs=isch:1&prmd=ivnsl&tbnid=ecvraeUx94eBFM:&imgrefurl=http://cuocsongviet.com.vn/index.asp%253Fact%253Ddetail%2526mabv%253D5644%2526/Dau-xuan-noi-chuyen-hoa-mai.csv&imgurl=http://cuocsongviet.com.vn/upload/image/HOA%252520-%252520CAY/Hoa%252520mai/Mai%252520vang/maivang9.jpg&ei=udAxTba5GIzKcd2ohKUH&zoom=1&w=800&h=600&iact=hc&vpx=126&vpy=115&dur=1453&hovh=194&hovw=259&tx=36&ty=0&oei=udAxTba5GIzKcd2ohKUH&esq=1&page=1&tbnh=141&tbnw=172&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0)



GIÁO HỘI VÀ ĐẤT TRỜI ĐANG BƯỚC VÀO MÙA XUÂN. XIN GỞI ĐẾN CÁC BẠN Ô CHỮ MÙA XUÂN GIÁO HỘI VỚI NHỮNG CÂU HỎI TRÍCH TỪ THÁNH KINH.



XIN XEM TẠI TÂY

http://gpbanmethuot.vn/content/vui-h%E1%BB%8Dc-th%C3%A1nh-kinh-m%C3%B9-xu%C3%A2n-gi%C3%A1o-h%E1%BB%99i-1 (http://gpbanmethuot.vn/content/vui-h%E1%BB%8Dc-th%C3%A1nh-kinh-m%C3%B9-xu%C3%A2n-gi%C3%A1o-h%E1%BB%99i-1)