PDA

View Full Version : GIÁO XỨ VINH HÒA GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT PHẦN 2Vinam
08-02-2011, 04:26 PM
Chào mừng [you] đến với Giáo Xứ Vinh Hòa


MỜI XEM GIÁO XỨ VINH HÒA PHẦN MỘT TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=25057)


ĐẦU NĂM XUÂN MÃO
LỚP GIÁO LÝ LÊN ĐƯỜNG KHÓA 2008/GXVH HỌP MẶThttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LopVaoDoi2008/15.JPG (http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LopVaoDoi2008/15.JPG)MỜI XEM THÊM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=107822#post107822)

minh nguyet vinh hoa
11-02-2011, 01:59 AM
GIAOÙ XÖÙ VINH HOØA MÖØNG XUAÂN TAÂN MAÕOMoät muøa xuaân nöõa laïi ñeán treân queâ höông Vieät Nam , treân Giaùo xöù Vinh Hoøa thaân yeâu . Chuùa Xuaân ñang ñeán , muoân hoa ñua saéc nôû , mai vaøng röïc rôõ khaép muoân phöông .
Theo truyeàn thoáng cuûa Giaùo xöù , ñeâm vaên ngheä möøng Xuaân cuûa sinh vieân ñaõ töng böøng khai hoäi töø ñeâm 28 aâm lòch . Saùng 30 coù Thaùnh leã cuûa sinh vieân vaø cuõng laø dòp ñeå con em coù ñieàu kieän gaëp gôõ sinh hoaït giao löu . Toái 30 Thaùnh Leã taï ôn ñöôïc toå chöùc long troïng ñeå daâng lôøi caûm taï hoàng aân Chuùa ñaõ ban cho Giaùo xöù suoát moät naêm qua .
THAÙNH LEÃ ÑAÀU NAÊM MÔÙI – Saùng moàng moät Teát .
Cha Quaûn xöù , Cha Phoù xöù , Cha Pheâ roâ Phan Vaên Tröôøng vaø hai Thaày Phoù teá daâng Thaùnh leã ñoàng teá möøng naêm môùi vaø caàu cho Giaùo xöù . Cuoái Thaùnh leã, OÂng Chuû tòch BTV HÑGX thay maët cho coäng ñoaøn chuùc teát Quyù Cha , Quyù Soeurs vaø tu syõ nam nöõ vaø chuùc teát coäng ñoaøn . Sau lôøi chuùc teát cuûa BTV HÑGX laø Thaùnh vuõ möøng xuaân cuûa caùc em thieáu nhi .http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/13.JPG

Thánh Lễ Minh niên


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/22.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/17.JPG
Ông chủ tịch HĐGX chúc mừng năm mới


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/18.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/19.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/20.JPG
Vũ khúc mừng Xuân

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/21.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/23.JPG


HOÄI CHÔÏ XUAÂN


Vui xuaân naêm nay , hoäi chôï ñöôïc khai hoäi vaøo toái 30 sau Thaùnh leã giao thöøa ñeán toái moàng ba teát . Cha Quaûn xöù ñaõ tuyeân boá khai maïc . OÂng Bí thö Ñaûng uûy Xaõ Eaktur coù lôøi chuùc möøng vaø quay voøng khai maïc . Khaùch môøi goàm quyù Cha , Giaùo chöùc , chính quyeàn ñöôïc taëng 4 veù khai maïc cho 04 voøng quay , CÑ NVHB “rinh” ñöôïc 03 phaàn quaø vaø moät nöõa laø Cha phoù xöù . Ñuùng laø “ ñöôïc muøa Tu Sinh”.
Hoäi chôï xuaân ñoâng vui nhaát laø vaøo toái moàng ba , moïi ngöôøi haàu nhö taäp trung veà ñaây ñeå laáy heân ñaàu naêm vaø cuõng laø dòp ñeå gaëp gôõ nhau ñaàu xuaân , nhaát laø con em xa xöù .
CHUÙA XUAÂN ÑANG VEÀ MANG MUØA XUAÂN YEÂU THÖÔNG ÑEÁN VÔÙI MOÏI NGÖÔØI


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/01.JPG
Khai mạc hội chợ Xuân Tân Mão


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/04.JPG
Cha Chính Xứ cho khởi động vòng quay đầu tiên


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/06.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/09.JPG
Cha Phó xứ, người may mắn thứ nhất


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/10.JPG
Lộc đầu năm đã đến với quý Xơ cộng đoàn Vinh Hòa


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/11.JPG
Ô. Chủ tịch thật là may mắn.


Bài & ảnh : Minh Nguyệt

minh nguyet vinh hoa
11-02-2011, 10:52 AM
THAÙNH LEÃ SAÙNG MOÀNG HAI
Möøng thoï caùc coá vaø möøng Kim khaùnh hoân phoái .


Theo truyeàn thoáng, Thaùnh leã saùng moàng hai teát , Giaùo xöù å möøng thoï cho gaàn 150 cuï oâng cuï baø do Ñoaøn Trung Nieân toå chöùc vaø phaàn phuïng vuï do gia ñình tu sinh phuï traùch .Cuoái Thaùnh leã coù quaø möøng thoï daønh cho caùc coá , rieâng caùc coá khoâng ñi tham döï Thaùnh leã ñöôïc seõ trao quaø tôùi töøng nhaø
Ñaëc bieät naêm nay coù 06 gia ñình sau möøng Kim Khaùnh 50 naêm hoân phoái :
1/ OÂng baø Traàn Vaên Taâm- Giaùo hoï Thoï Ninh
2/ OÂng baø Hoaøng Vaên Ñaïi – Giaùo hoï Thoï Ninh
3/ OÂng baø Traàn Vaên Caûnh – Giaùo hoï Thoï Ninh
4/ OÂng baø Hoaøng Thaùi Bình – Giaùo hoï Thoï Ninh
5/ OÂng baø Phan vaên Hueà – Giaùo hoï Caàu Raàm
6/ OÂng baø coá Nguyeãn Vaên Lan- Giaùo hoï Yeân Lónh


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/24.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/25.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/26.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/27.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/28.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/29.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/30.JPG
Mừng Kim khánh Hôn phốihttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/31.JPG
Gia đình Tu sĩ GX Vinh Hòahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Tet2011/32.JPGTHAÙNH LEÃ TOÁI MOÀNG HAI TEÁT TAÏI NGHÓA TRANG .


Haèng naêm . vaøo toái moàng hai teát Giaùo xöù thöôøng toå chöùc Thaùnh leã taïi Nghóa trang Giaùo xöù ñeå caàu cho toå tieân , oâng baø , cha meï . Naêm nay Nghóa trang Giaùo xöù ñaõ hoaøn taát chöông trình caûi taùng . Nhöõng haøng moä thaúng taép ,phaân loâ roõ raøng , beân phaûi laø phaàn moä caûi taùng , beân traùi laø phaàn moä caáp taùng , coù khu vöïc daønh cho treû em vaø caùc moä phaàn moà coâi .
Töø ngaøy 29 teát taïi Nghóa trang luùc naøo cuõng nhö ngaøy hoäi , moïi ngöôøi ñeàu daønh thôøi gian cuoái naêm ñeå ra chaêm soùc vaø chöng hoa phaàn moä cho ngöôøi thaân . Saùng moàng moät teát , nôi ñaây laïi ñöôïc con chaùu ra ñoïc kinh caàu nguyeän ñaàu naêm . Toái moàng hai , haàu nhö moä phaàn naøo cuõng coù ngöôøi thaân tôùi ñeå thaép nhang vaø caàu nguyeän . An nghæ ôû Ñaát Thaùnh Giaùo xöù Vinh Hoøa thaät aám loøng cho ngöôøi ñaõ ra ñi .THAÙNH LEÃ MOÀNG BA TEÁT


Giaùo Hoäi daønh moàng ba teát ñeå caàu cho coâng aên vieäc laøm .. Naêm vöøa qua Giaùo xöù vui möøng gaët haùi thaønh quaû Chuùa ban , coù hai Taân Linh muïc vaø hai Thaày Phoù teá cuøng nhieàu Tu syõ khaán troïn ñôøi .
Naêm nay baø con trong giaùo xöù aên teát lôùn vì caø pheâ ñöôïc giaù , möa gioù thuaän hoøa , kinh teá phaùt trieån neân coù ñieàu kieân ñeå naâng cao trình ñoä hoïc vaán cho con caùi. Ñöôøng giao thoâng trong Giaùo xöù cuõng ñöôïc naâng caáp , traûi nhöïa gaàn heát . Phong traøo theå duïc theå thao cuõng phaùt trieån khoâng keùm , coù Caâu laïc boä theå duïc Döôõng sinh , ñoäi boùng chuyeàn , saân chôi Tenits , saân caàu loâng , saân ñaù banh taïi vuøng hoà .
Caùc hoaït ñoäng cuûa caùc Ñoaøn theå trong Giaùo xöù raát soâi noåi , caùc buoåi caém traïi sinh hoaït cuûa caùc giôùi ñöôïc toå chöùc thöôøng xuyeân vaøo caùc ngaøy leã Boån maïng . Ñaëc bieät trong Naêm Thaùnh vöøa qua , Giaùo xöù ñaõ toå chöùc caùc cuoäc haønh höông Ñöùc Meï Giang Sôn , toå chöùc ngaøy tónh huaán cho quyù chöùc vaø ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc boå nhieäm Cha Phoù Pheâ roâ Traàn Thanh Tröïc veà giuùp cho Giaùo Xöù . Naêm vöøa qua Giaùo xöù cuõng ñaõ toå chöùc ñöôïc Ban Baùc aùi Caritas vaø Ban Loan baùo Tin Möøng ñi vaøo hoaït ñoäng raát hieäu quaû ,coù 43 taân toøng Coäng Ñoaøn Saéc toäc ñöôïc röûa toäi .
Xin caûm taï hoàng aân Chuùa vaø Meï Maria .

Bài & ảnh : Minh Nguyệt

minh nguyet vinh hoa
11-02-2011, 10:15 PM
LỄ ĐỨC MARIA LỘ ĐỨC
NGÀY QUỐC TẾ CÁC BỆNH NHÂN
Vào lúc 16 giờ hôm nay ngày 11-02-2011, Ban Bác Ái xã hội Giáo xứ Vinh Hòa và Hội Têrêxa Can quýt ta đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân.
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/02.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/13.JPG

MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/tranannhi/BacAiVinhHoa#)

minh nguyet vinh hoa
11-02-2011, 10:26 PM
TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT .


Theo truyền thống, mỗi năm vào dịp cuối năm Giáo xứ thường quyên góp quà như gạo, đường , bánh kẹo để gởi tới các gia đình khó khăn, nhất là anh em Cộng Đoàn sắc tộc.
Năm nay, vào sáng này 27 âm lịch Ban Caritas đã tặng 85 phần quà và 800 kg gạo nếp cho 85 gia đình. Lá lành đùm lá rách, một chút tình nghĩa sẻ chia để mọi gia đình được đón tết đầm ấm tình người
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/15.JPG
Thánh lễ cuối năm cho Cộng đồng Sắc Tộchttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/16.JPG
Ca đoàn CĐST
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/17.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/18.JPG
Ô. Trưởng ban Caritas và các thành viên trao quà tết cho các giađình khó khăn trong các Giáo Buôn
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/19.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/20.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/21.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/22.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/23.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/24.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/25.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/26.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/27.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/28.JPG
Những món quà nhỏ nhưng tình nghĩa thật bao la
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/29.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/30.JPG
Vui vẻ đón năm mới sắp tới

Vinam
11-02-2011, 11:06 PM
Xin giới thiệu bài thơ sau đây của 1 thành viên Ban Phụng vụ GX Vinh Hòa nhân ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
ĐÊM SÁM HỐI

Con quỳ gối trước ảnh Mẹ
Tỏ tâm tình con kể lể đôi lời.
Mắt hiền trông khổ lắm Mẹ ơi !
Con sợ lắm ! Sợ rồi con phải chết.
Không có Mẹ Cứu Giúp nào con biết
Cậy cùng ai để gỡ hết đau sầu.
Lúc lâm chung lòng con phải quặn đau
Không thang thuốc cho mau thì phải khốn
Xin Đức Mẹ những nguồn ơn vô khối
Để cho con cải hối những lúc này
Kẻo ngày đêm sống trong sự đắng cay
Con dâng Mẹ những vần thơ khiêm tốn
Mong hồn con được về chốn thiên cung
Con dâng để ca ngợi tôn sùng
Danh thánh ấy muôn trùng con ca ngợi.

Thái Sơn (GX. Vinh Hòa)


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BacAi/14.JPG

minh nguyet vinh hoa
04-03-2011, 11:16 PM
PHỤ NỮ GX VINH HÒA MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3Nhân mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 . Vào lúc 08h30 sáng ngày 04-03-2011 , tại Đồi Đức Mẹ Giang Sơn - GP Ban Mê Thuột ( Cách Giáo Xứ Vinh Hòa 15 km- Quốc lộ 27 ) , hơn 400 quý mẹ đã hành hương về đây để dâng Thánh Lễ mừng kính Mẹ .
Thánh lễ do Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực cử hành . Với tâm tình sốt sắng quý mẹ đã cầu nguyên cho Tổ Quốc , cho Giáo Hội , cho Giáo xứ và gia đình một năm mới an lành và Thánh đức .
Sau Thánh lễ , quý mẹ cùng tập trung sinh hoạt vui chơi và ăn trưa trong bầu không khí hòa đồng và vui vẻ .
Vào buổi chiều lúc 14h , Đoàn lại cùng nhau đi tới Đồi Thánh Giá Giang Sơn và đi Đàng Thánh Giá .
Kết thúc ngày Hành hương vào lúc 16h00 , mọi người chia tay nhau trong niềm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria .

minh nguyet vinh hoa
21-03-2011, 03:21 PM
GIÁO HỌ THỌ NINH - GIÁO XỨ VINH HÒA

MỪNG LỄ THÁNH CẢ GIU SE, BỔN MẠNG GIÁO HỌ

( 19-03-2011)Sáng 19.3.2011 Lễ Thánh cả giuse, Bổn mạng của Cha Chính Xứ Vinh Hòa đồng thời cũng là Bổn mạng của Giáo Họ Thọ Ninh. Từ tối 18.03, GH Thọ Ninh đã có giờ tĩnh tâm và cầu nguyện tại địa bàn của Giáo Họ dưới sự hướng dẫn của Cha Nicolas Lưu Nhất Tâm.
Thánh Lễ Đồng tế sáng nay gồm Cha chính xứ, Cha phó Xứ giảng phòng Nicolas Lưu Nhất Tâm.
Toàn thể Giáo họ và rất đông bà con Giáo xứ đã tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho Cha Xứ và cho Giáo Họ Thọ Ninh. Thánh Lễ đã diễn ra thật trang nghiêm và long trọng.
Giờ kinh nguyện

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/A.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/B.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/C.JPG


Thánh Lễ tại Thánh đường Vinh Hòa
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/15.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/16.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/17.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/18.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/19.JPG


Ảnh: Anton Thuần

Vinam
23-03-2011, 10:09 AM
Giáo Họ Thọ Ninh Mừng Lễ Bổn mạng

Chung niềm vui nhân ngày Lễ Thánh Bổn mạng Giuse, Ban Giáo Họ Thọ Ninh đã tổ chức tiệc mừng vào trưa 19.3.2011 tại tư gia ông trưởng ban Giáo Họ,
Quan khách hiện diện gồm Cha Phó GX Vinh Hòa, Cha giảng phòng, quý tu sĩ, quý ban hành giáo Giáo xứ và các Giáo họ, quý vị đại diện các ban ngành đoàn thể giáo xứ.

Ngày hôm nay các tu sĩ con cái Thọ Ninh, các nàng dâu, chàng rể của giáo họ cũng đến tham dự tiệc mừng đông đủ; đặc biệt những người con của Giáo họ đang sinh sống từ các nơi xa cũng trở về để chia sẻ niềm vui trong ngày này.

Chương trình văn nghệ cho buổi tiệc mừng do đủ thành phần đóng góp nên rất phong phú và đặc sắc. Mọi người đều cảm thấy vui và mừng cho tinh thần sống đạo và tình hiệp nhất của Giáo Họ Thọ Ninh, một Giáo Họ lớn mạnh cả về nhân sự lẫn sức đóng góp tinh thần vật chất cho sinh hoạt Giáo Xứ.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/21.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/24.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/25.JPG
Ông Trưởng ban GH Thọ Ninh


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/26.JPG
Cha Phó Xứ Vinh Hòa Phêrô Nguyễn Thanh Trực


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/27.JPG
Đại diện BTV/HĐGX Nguyễn Văn Phùng

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/28.JPG
Cha giảng phòng Nicolas Lưu Nhất Tâm


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/29.JPG
Đội kèn GH Thọ Ninh


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/30.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/31.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/32.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/A2.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/33.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/34.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/35.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/D2.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/36.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/37.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/38.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/39.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/GHThoNinh/40.JPG


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/tranannhi/BonMangGHThoNinh#)

minh nguyet vinh hoa
30-03-2011, 11:35 PM
VỀ BÊN MẸ

http://www.daobinh.com/images/legiohandbook.jpg


Vào lúc 8h00 sáng ngày 26 tháng 03 năm 2011 , hơn 300 Hội viên Legio Mariae Giáo xứ Vinh Hòa về tại Nhà Thờ Giáo Xứ để tham dự lễ tuyên thệ hằng năm .
Cha Quản Xứ đã huấn từ về Tinh Thần Legio của một Đạo binh đang tòng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria - Tinh thần cuả Đức Maria đó là rèn luyện tính khiêm nhường , đức vâng lời ......
" Lạy Nữ Vương là Mẹ con
Toàn thân con thuộc về Mẹ
Và mọi sự của con là của Mẹ "
Sau khi từng Hội viên lên để tuyên thệ lại với Đức Maria , Cha Quản Xứ cử hành giờ Chầu Thánh Thể .
HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ
ĐẠO BINH ĐỨC MẸ hay còn gọi là LEGIO MARIAE


* Là một tổ chức có hệ thống, quy cũ và kỷ luật chặt chẽ.
* Là một đoàn thể TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN được GIÁO HỘI phê chuẩn và đặt trực thuộc Giáo Quyền.
* Hội đoàn nầy được thành lập để phục vụ Giáo Hội trong cuộc chiến dai dẳng với quyền lực tội ác và thế gian.
* Hội viên được gọi là QUÂN BINH.CHỦ ĐÍCH* Thánh hóa bản thân để xứng đáng với nữ tướng của mình là Trinh nữ Maria Nữ Vương Thiên Đàng do sự Trung Tín, Đức Độ và Can Đảm.
* Tinh thần của Legio là tinh thần của Mẹ Maria. Hội viên phải rèn luyện những đức tính:
KHIÊM NHƯỜNG, VÂNG PHỤC, HÃM MÌNH, BỎ Ý RIÊNG, CHỊU NHẪN NHỤC NHẤT LÀ NHỮNG ĐỨC TÍNH SIÊU VIỆT CỦA MẸ.
* Dấn thân tham gia công tác tông đồ, đặt mình dưới sự xử dụng của Giáo Quyền. Quanh vị Linh Mục có một nhóm người tận tụy chia sớt công việc lao nhọc với người là hình bóng Chúa Kitô.
* Gây nên một lớp men trong xã hội

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/08.JPG
Cha Linh Giám trong giờ tĩnh tâm

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/12.JPG
Các Hội viên lên tuyên thệ


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/17.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/18.JPG
Ban quản trị Curia Vinh Hòa


Bài & ảnh: Minh Nguyệt

Vinam
31-03-2011, 10:28 AM
TIỂU SỬ TÓM TẮT HỘI LEGIO MARIAE VINH HÒA.
(Viết theo tài liệu của Giuse Hoàng Sỹ Kính)

http://www.daobinh.com/images/Mary5.jpg
* Thành lập 1956
* Praesidium đầu tiên lấy tước hiệu: Trái Tim vẹn sạch Đức Maria.
* Tạm nghỉ hoạt động từ năm 1975
* Tái lập và hoạt động lại ngày 12/5/1996

* Được Hội đồng Comitium BanMêThuột nâng cấp thành Curia Vinh Hòa ngày 19/12/2001 - gồm 6 Giáo xứ:

- GX Vinh Hòa
- GX Kim Phát
- GX Giang Sơn
- GX Đông Sơn
- GX Vinh Trung
- GX Kim Hòa
* Ngày 11/3/2007 tách thêm 1 Curia Giang Sơn. Curia Vinh Hòa gôm:

- GX Vinh Hòa
- GX Vinh Trung
- GX Kim Hòa
- GH Biệt Lập Tân Hòa

HỘI VIÊN CURIA VINH HÒA


- Praesidium Senior : 14
- Hội viên Hoạt động : 140
- Hội viên Tán trợ : 640
- Hội viên Junior : 450

BAN QUẢN TRỊ CURIA VINH HÒA


- Linh Giám : Cha Giuse Trịnh Văn Hân - Chính Xứ Vinh Hòa
- Trưởng : Giuse Hoàng Sỹ Kính
- Phó : Gioan Hồ Đắc Miên
- Thư Ký : Phaolô Nguyễn Bá Vinh
- Thủ quỹ : Maria Trần Thị Tin
- Phụ tá Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Vinh


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/02.JPG
Cha Giuse Maria Nguyễn Thế Thoại Hội đồng Regia
đến thăm Curia Vinh Hòa tháng 8/2010

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/01.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/03.JPG


Các Hội viên Junior diễn văn nghệ chào mừng Cha và quan khách
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Legio/07.JPG

Vinam
13-04-2011, 11:38 PM
R.I.P.

Cáo Phó

Ông Cố GIOAN BAOTIXITA ĐẬU BÁ KHÁNH
là Thân phụ của Nữ tu Maria Anna Đậu Thị Nhã Dòng Đức Maria NVHB,
đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 45 ngày 11/4/2011 tại Giáo Xứ Vinh Hòa
hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ An táng được đồng tế lúc 7g00 ngày 13/4/2011
Tại Thánh đường Giáo Xứ Vinh Hòa

Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Baotixita.


http://dongten.net/images/stories/jesuitlogo.jpg

PHÂN ƯU

Xin thành kính phân ưu cùng Nữ tu Maria Anna Đậu Thị Nhã
cùng toàn thể tang quyến.
Xin Chúa cho Linh Hồn Gioan Baotixita được hưởng phúc muôn đời.
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/02.JPG
ĐGM Vinh Sơn phân ưu cùng gia đình Sr Nhãhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/08.JPG
Nhà Dòng Đức Maria NVHB phân ưu cùng tang quyến


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/09.JPG

Bà con Giáo dân Cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Baotixitahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/04.JPG


Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Vinh Hòa


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/DamTang/BoSrNha/07.JPG

Vinam
14-04-2011, 10:11 AM
GIỚI TRẺ HẠT DAKLAK 2 TĨNH TÂM MÙA CHAY


Hòa cùng Giới Trẻ Hạt Daklak2 (GTHD2), Hôm nay 13/4/2011, Giới Trẻ GX Vinh Hòa đã đến GX Duy Hòa để tham dự chương trình Tĩnh Tâm mùa Chay Thánh vào lúc 8 giờ sáng. Ban điều hành và 30 bạn trẻ của Giáo xứ nhà đã được sống bên cạnh 500 bạn trẻ của 23 Giáo Xứ Giáo Họ thuộc Giáo Hạt Daklak 2. Họ cùng nghe giảng dạy, trở về cùng Chúa trong nghi thức sám hối và Bí Tích Hòa Giải. Họ cùng gặp gỡ, sinh hoạt và chia sẻ bữa cơm trưa trong tình thân thiện.

Sau Thánh Lễ bế mạc, họ đã nhận muối từ bề trên qua tay ban đại diện. Mỗi người tự hứa sẽ sống xứng đáng là muối ướp mặn chính bản thân mình và ướp mặn cho đời. Nghi thức Lên Đường đã kết thúc ngày Tĩnh tâm lúc 15 giờ cùng ngày.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/01.JPG
Nhà Thờ Duy Hòahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/02.JPG
Đoàn Vinh Hòahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/24.JPG
Cha Phụ trách Giới Trẻ Hạt Daklak 2 đang phát biểu khai mạc.http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/08.JPG
Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Hồng Phước DCCT


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/25.JPG
Cha Trưởng Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ GB. Phạm Thế Truyền ( Cha Trực)
đang chủ tế Thánh Lễ trong ngày Tĩnh tâm


Các bạn trẻ GX Vinh Hòa


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/21.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/22.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/23.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/BMT/GioiTreTT/20.JPG

MỜI XEM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=29739)

Vinam
17-04-2011, 09:16 PM
LỜI CẢM TẠ


Trọng Kính Đức Cha Vinh Sơn, GM Gp. Ban Mê Thuột
Kính thưa Quý Cha
Quý Bề Trên các Dòng Tu
Chị Tổng Phụ Trách Dòng Đức Maria NVHB
Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Anh chị em giáo dân Giáo xứ Vinh Hòa
Bà con Giáo Họ Trung Hòa
Anh chị em thuộc các giáo xứ, Giáo họ gần xa
Quý ân nhân, thân nhân Quý bà con, thông gia, thân bằng quyến thuộc.
Con xin được thay mặt cho mẹ con,
các anh chị em và các cháu
cùng mọi người trong tang quyến
xin gởi đến Đức Cha, Quý Cha
Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ
lời cảm tạ chân thành.

Trong những ngày tang lễ vừa qua,
Đức Cha
Quý Bề Trên, Quý Cha,
Quý Tu Sĩ Nam Nữ
Quý vị đã gởi điện thư
gọi điện thọai phân ưu,
hiệp thông cầu nguyện,
đến kính viếng, dâng lễ cầu nguyện cho Ông Cố,
trợ giúp tang quyến trong những ngày tang lễ,
tham dự thánh lễ an táng
và tiễn đưa Cố GIOAN BAOTIXITA đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Đức Cha,
Quý Cha, Quý Bề Trên,
Quý Tu Sĩ nam nữ Cùng toàn thể Quý vị

http://caimon.org/trangtri/rose1.gif (http://caimon.org/trangtri/rose1.gif)
Xin tha thứ cho chúng con những thiếu sót trong lúc tang gia bối rối.
Thay mặt tang quyến.
Nữ tu Maria Anna Đậu Thị Nhã

Vinam
19-04-2011, 10:00 PM
GIÁO XỨ VINH HÒA VỚI NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẸP
Người giáo dân giáo xứ Vinh Hòa đã góp phần xây dựng xã hội một cách thiết thực.Trong địa bàn Giáo Xứ những năm qua bà con đã đóng góp tự nguyện làm một số con đường trải nhựa. Vào những ngày cuối tháng ba năm nay, Giáo Xứ như nở rộ phong trào làm xanh sạch đẹp thôn xã. Bà con trong từng thôn xóm đã vận động đóng góp tu sửa các con đường đất đang bị hư hại, đi lại khó khăn. Vì kinh phí có hạn, các con đường này giai đoạn đầu chỉ làm mặt bằng, đổ đá dăm và kè mương thoát nước hai bên. Với kinh phí hằng trăm triệu đồng làm đường cùng với sự hổ trợ của Hội Đồng Giáo Xứ, cha Quản xứ, đến nay gần như 99% các con đường trong địa bàn Giáo Xứ đã được trải nhựa hoặc trải đá trông sáng sủa và thật đẹp mắt. Hệ thống điện đường chiếu sáng ban đêm cũng được bà con thực hiện đã nhiều năm rồi. Nhìn vào bộ mặt Giáo Xứ Vinh Hòa hôm nay...Tôi thầm mong ước đó sẽ là khuôn mẫu của làng quê viêt nam........


G.B. Nguyễn Đình Thái
BTV Hội Đồng GX Vinh Hòa


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/01.JPG
Đường nhựa vào Nhà Thờ GX Vinh Hòahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/02.JPG
Đường nhựa phía sau Nhà Thờhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/03.JPG
Đường nhựa ngang trước mặt Nhà Thờhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/04.JPG
Đường nhựa ngang sau Nhà Thờhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/05.JPG
Đường nhựa vào Thôn 4


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/09.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/10.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/11.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/12.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/13.JPGhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/LamDuong/14.JPG


Ảnh: Vinam
MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/114551573237851685383/DuongNhuaVinhHoa#)

Vinam
24-04-2011, 11:15 PM
Những người khách đặc biệt.

Chiều nay 23/4/2011, Giáo Xứ Vinh Hòa đã đón tiếp những vị khách đặc biệt đến thăm Giáo Xứ.
Vào lúc 15 giờ 15', Cha Chính Xứ, Cha Phó Xứ, Cha Quản Nhiệm, quý Sơ, Quý Ban thường vụ, Ban điều hành Phụ nữ, các em dự tu và một số phụ huynh đã hiện diện trước Nhà Thờ để chào đón Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nguyên Giám Quản GP Ban Mê Thuột. Cùng tháp tùng với ngài có Cha giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, quý Cha trong Ban giám đốc, quý Cha giáo, quý sơ và 200 Đại chủng sinh.
Sau những phút viếng Chúa trong Nhà Thờ, Cha Chính Xứ Vinh Hòa Giuse Trịnh Văn Hân đã đọc lời chào mừng gửi đến Đức Cha, quý cha và các đại chủng sinh. Tiếp theo dó, Ông chủ tịch BTV Giáo Xứ FX. Phạm Xuân Hợp cũng gửi lời chào mừng và cám ơn những vị khách quý trong dịp viếng thăm này. Ông chủ tịch cũng trình bày cùng phái đoàn những nét khái quát về sự hình thành, phát triển và sinh hoạt của Giáo Xứ Vinh Hòa, một Giáo Xứ có bề dầy về Đức tin và sự phát triển trong GP Ban Mê Thuột.
Trong dịp này, các phụ huynh của quý Thày Đại chủng sinh thuộc Giáo Xứ cũng đã đến chào Đức Cha, Cha giám đốc và phái đoàn.
Phái đoàn đã rời GX Vinh Hòa lúc 17 giờ 10' và tiếp tục cuộc hành trình đến Tòa Giám Mục BMT.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/01.JPG
Đức Cha PhaoLô và phái đoàn viếng Chúa và cầu nguyện cho GX Vinh Hòa

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/03.JPG
Cha Chính Xứ Giuse Trịnh Văn Hân chào mừng Đức Cha & phái đoàn


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/05.JPG
Ô. Chủ tịch HĐGX Vinh Hòa trình bày về sinh hoạt Giáo Xứ

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/11.JPG
Phụ huynh các Đại chủng sinh Vinh Hòa Chào Đức Cha, Cha Giám đốc
cùng Quý Cha đại chủng viện Sao Biển.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/12.JPG
Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi, Giám đốc ĐCV. Sao Biển.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/17.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/13.JPG
Đức Cha Phaolô và Quý nữ tu NVHB cộng đoàn Vinh Hòa

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/14.JPG
Phái đoàn chụp lưu niệm với quý Cha và BTV Giáo Xứ Vinh Hòa

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/Khach/18.JPG
Tạm biệt

MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/tranannhi/VinhHoaDonDCPhaoLo?authkey=Gv1sRgCOG3457A5YeaqAE#)

minh nguyet vinh hoa
11-05-2011, 09:35 PM
Mừng Chúa Phục Sinh năm nay, GX Vinh Hòa đã tổ chức Tuần Tam Nhật Thánh, các buổi nguyện ngắm và Thánh lễ Phục Sinh long trọng và sốt sắng .
1. Các giờ nguyện ngắm :
Các giờ nguyện ngắm được tổ chức theo truyền thống của Giáo xứ. Thứ ngắm được phân chia theo các ban nghành đoàn thể trong suốt mùa chay Thánh và nhất là vào tuần Tam Nhật Thánh.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/02.JPG

2. Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
Hằng năm, vào tối thứ sáu Chúa chịu chết, Gx tổ chức Đi Đàng Thánh Giá xung quanh khuôn viên Nhà Thờ. Để cùng thông phần cuộc chịu nạn chịu chết với Chúa Giêsu, Cha Quản Xứ, Cha phó xứ, Quý Soeurs, BTV.HĐGX và đại diện các đoàn thể Vác Thánh Giá trong suốt mười bốn chặng Đường Thánh Giá.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/06.JPG

3. Thánh Lễ Đêm Phục sinh:
Làm phép lửa và rước nến Phục sinh từ bên ngoài nhà thờ.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/13.JPG

minh nguyet vinh hoa
11-05-2011, 09:42 PM
TẶNG QUÀ PHỤC SINH CHO CỘNG ĐOÀN SẮC TỘC

Theo truyền thống của Giáo xứ ,mừng Chúa Phục Sinh năm nay , Ban Caritas và Ban Truyền Giáo của Giáo Xứ đã tổ chức phát tặng quà cho 200 gia đình Cộng Đoàn Sắc Tộc .


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/23.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/24.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/25.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/26.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/27.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/28.JPG

minh nguyet vinh hoa
11-05-2011, 09:53 PM
DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/17.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/18.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/19.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/20.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/21.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/PS2011/22.JPG


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/114551573237851685383/VinhHoaPhucSinh2011#)

Vinam
13-05-2011, 02:58 PM
Mother's Day

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/07.gifNgày của Mẹ


Có những người con đã đi xa
Xa quê hương
Xa mái nhà xa tất cả
Có những người con ở rất xa
Tình quê hương
Tình gia tộc vẫn mặn mà.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/05.JPG

Ô. Chủ tịch HĐGX Vinh Hòa chúc mừng bà cụMẹ tưởng rằng các con như đã mất
Nên nhiều đêm thao thức một niềm đau
……………………………………..
Tuy cách xa đến nửa vòng trái đất
Nhưng trái tim ta vẫn mãi gần nhau

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/04.JPG

Rồi hôm nay
Ngày của Mẹ, Ngày Mother’s Day
Thật hạnh phúc
Niềm hạnh phúc dâng đầy
Một lần nữa đôi tay gầy mở rộng
Mẹ rất mừng: các con đã về đây
Bao yêu thương bao nhung nhớ tháng ngày
Giờ được Chúa đong đầy tình mẫu tửThánh Lễ đồng tế Mừng thượng thọ

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/01.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/01B.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/02.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/MotherDay/03.JPG
Trước bàn thờ
Mẹ tạ ơn Thiên Chúa
Thương các con mẹ cũng mãi nguyện cầu
Mong con cháu luôn an bình hạnh phúc
Để mỗi ngày mẹ con mãi gần nhau

Viết tặng ba anh em: Sơn- Hoàng- Quỳnh
Những người con từ xa trở về đem lại bao hạnh phúc cho người Mẹ già trong dịp Mother’s Day 2011.http://www.youtube.com/watch?v=nG6PBczVRFA


Vinam

Vinam
17-05-2011, 04:51 PM
Lễ Bổn mạng Giáo Họ Giuse


Năm nay Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực đã đến Giáo Họ Giuse dâng Lễ cầu nguyện cho bà con nhân ngày Lễ Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng của Giáo Họ.
Cùng tham dự Thánh Lễ có Quý Sơ, Ban Thường vụ Giáo Xứ Vinh Hòa, BTV Giáo Họ Tân Hòa, đại diện các Giáo họ và ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ.
Bà con GH Giuse rất hân hoan được chào đón Cha Phó và các vị khách trong ngày trọng đại này. Giáo Họ Giuse là con út của đại gia đình Giáo Xứ. GH được tách ra từ GH Tân Hòa và nhập Giáo Xứ VH ngày 23 tháng 7 năm 2008, hiện giờ có 116 hộ với 586 nhân khẩu.
Mọi người đều vui mừng vì sự phát triển của Giáo Họ và hy vọng rằng những tháng ngày sắp tới, Giáo Họ Giuse mãi tiếp tục sống yêu thương đoàn kết để cùng nhau xây dựng Giáo hội, xã hội tốt đẹp và hạnh phúc.http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/02.JPG
Ô. Gioan Trần Quốc Tịnh Trưởng ban GH

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/04.JPG
Ô. Phêrô Hồ Minh Ngọc Phó ban GH

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/05.JPG
Ô. Giuse Hoàng Văn Thuần Thư ký GH

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/GiuseTho/16.JPG
MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/114551573237851685383/BonMangGHGiuseVH#)


Ảnh: Minh Nguyệt

Vinam
20-05-2011, 12:13 PM
Lễ Tổng kết năm học 2010-2011
Trường Mẫu Giáo Dân Lập Trung Hòa GX. Vinh Hòa----->MỜI XEM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=117555#post117555)

Vinam
22-05-2011, 11:03 PM
Một số máy hái cà phê đang được sử dụng tại Brasil

Hy vọng loại máy này sẽ sớm có mặt tại Việt nam để bà con trồng cà phê ở Vinh Hòa ta có phương tiện thu hoạch nhanh chóng hơn.
MỜI VÀO XEM TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=117811#post117811)

Vinam
23-05-2011, 12:06 PM
ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức vừa về Nhà Chahttp://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/ndtien8/DC%20Duc_ngang.jpg (http://gpbanmethuot.vn/content/%C4%91gm-giuse-nguy%E1%BB%85n-t%C3%ADch-%C4%91%E1%BB%A9c-v%E1%BB%AB-v%E1%BB%81-nh%C3%A0-cha)


ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức,

nguyên Giám Mục Giáo Phận Banmêthuột,

đã về Nhà Cha lúc 7g45 ngày 23. 5. 2011.

http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/gmduc.jpg?t=1306126908 (http://i1040.photobucket.com/albums/b409/thanhcavietnam002/gmduc.jpg?t=1306126908)


Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho Đức cha Giuse

Vinam
23-05-2011, 11:22 PM
Cáo Phó :
Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Giáo phận Ban Mê Thuột


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 PHANCHU TRINH
TP. BUÔN MA THUỘT
ĐĂK LĂK – VIỆT NAM
*

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh

Toà Giám mục Ban Mê Thuột

vô cùng thương tiếc kính báo:

http://us.mg6.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f30681380%5fAJDTi2IAAFz1TdpjZwPfLCliT9s&pid=2&fid=Inbox&inline=1

Đức Cha Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC

Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011
(Nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão) Tại Sài Gòn
Hưởng thọ 73 tuổi, 44 năm Linh mục (1967 – 2011), 11 năm Giám mục (2000 – 2011).

Nghi thức tẩm liệm: 19g00, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011
Tại Sài Gòn

Lễ viếng: từ 08g00 đến 20g00, ngày 24 và ngày 25 tháng 05 năm 2011
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Thánh lễ an táng: 08g00, thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2011
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

An táng trong Khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.
N.B:
- Xin miễn vòng hoa và trướng
- Xin quý Cha Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.


Văn Phòng Toà Giám Mục kính báoTiểu sử Đức Cha cố Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC

Sinh ngày 22.02.1938, tại Giáo xứ Bút Đông, Hà Nội
Thuộc xã Trác Bút, huyện Duy Tiên, Hà Nam
1948 – 1950: Học Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, Hà Nội
1951 – 1958: Học Tiểu Chủng Viện Piô XII (tại Hà Nội và Sài Gòn)
1958 – 1968: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X (Đà Lạt)
Thụ phong Linh mục: 21.12.1967, tại Sài Gòn, do ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai
Tấn phong Giám mục: 17.06.1997, tại Ban Mê Thuột, do ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực

Đã phục vụ:
1968 – 1986: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh - Ban Mê Thuột
1986 – 1997: Quản xứ Hưng Đạo (Ban Mê Thuột)
1997 – 2001: Giám mục phó Giáo phận Ban Mê Thuột
2001 – 2006: Giám mục Chính toà Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ năm 2006: Hưu tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

Được Chúa gọi về lúc 07g45, ngày 23 tháng 05 năm 2011
(Nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão)
MỜI XEM LỄ AN TÁNG TẠI ĐÂY (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=31388)

Vinam
30-05-2011, 07:21 AM
Bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ.

Vào lúc 19 giờ tối 29/5/2011 Giáo xứ đã tổ chức cung nghinh Đức mẹ và dâng hoa nhân ngày bế mạc tháng Hoa.

Vinam
30-05-2011, 07:26 AM
Thánh Lế mừng Thượng thọ và tạ ơn Vĩnh khấn
Ông Phaolô Nguyễn Bá Quý
Bà Anna Trịnh Thị Trọng
Nt Thérèse Nguyễn Thị Hạnh QuỳnhVào lúc 5 giờ sáng nay quý Cha đã dâng Thánh Lễ đồng tế tại Nhà Thờ Vinh Hòa để Tạ ơn hồng ân Vĩnh khấn của Sr. Thérèse và mừng Thượng thọ 80 tuổi của ông bà cố.
Quý Cha Đồng Tế gồm Cha Chính, phó Giáo Xứ Vinh Hòa - Cha nguyên Chính Xứ Vinh Hòa-Cha Quản Nhiệm-và quý Cha Dòng Ngôi Lời Nha trang.
Trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Đức Maria NVHB và gần 20 Sơ Dòng Thánh Phaolô de Chartres cùng thân nhân của gia đình và bà con giáo dân Vinh Hòa.

Được biết Sr. Thérèse Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh đã nhập tu dòng Thánh Phaolô từ năm 1993 (lúc 18 tuổi) và đã tuyên khấn trọn đời tại Đà Nẵng lúc 05 giờ 00 ngày 21 tháng 5 năm 2011 trong Thánh Lễ do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri GM Giáo Phận Đà Nẵng chủ tế.


Xin hân hoan chúc mừng
ngày hồng ân của Sr. Thérèse

Xin chúc mừng Thượng thọ của Ông Bà Cố


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/00.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/01.JPG
Thánh Lễ Đồng tế Mừng Thọ và Vĩnh khấnhttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/08.JPG
Ô. Chủ tịch HĐGX Vinh Hòa chúc mừnghttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/09.JPG

Ô. Đệ nhị PCT tặng hoa


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/SrQuynh/15.JPG
Sr. Thérèse Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/lh/reorder?uname=114551573237851685383&aid=5612335123629503377)

Vinam
01-06-2011, 06:00 PM
Mừng Lễ Thánh Giuse Túc
Bổn mạng Đoàn Thiếu Niên Giáo Xứ Vinh Hòa Giáo Phận BMT
(01/6/2011)

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/Thieunhi2011/08.JPG


----> MỜI CLICK VÀO ĐÂY XEM TIẾP
(http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=118785#post118785)

minh nguyet vinh hoa
12-06-2011, 08:46 AM
Tiễn Chân Cha Quản nhiệmVào Thánh lễ chiều hôm qua, lễ mừng trước Chúa Thánh Thần hiện xuống và sáng hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cha Quản nhiệm Giuse Phùng Quốc Hiếu dâng Thánh lễ để cám ơn và chào tạm biệt Giáo xứ.
Cha Giuse Phùng Quốc Hiếu đã phục vụ tại giáo xứ được 06 năm. Vào ngày 03-06-2011 Cha đã nhận được bài sai của Đức Giám Mục Vinh Sơn với nhiệm vụ mới: Quản xứ tân giáo xứ Tân Hòa, một giáo họ thuộc Giáo xứ Vinh Hòa vừa được nâng lên Giáo xứ vào ngày 03-06-2011

Đầu Thánh lễ, Ông Chủ tịch và Ông Phó đệ nhất đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ cảm ơn Cha đã hy sinh và tận tâm phục vụ giáo xứ sáu năm qua để xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến, đồng thời kính chúc Cha nhận nhiệm vụ mới: Linh mục Quản Xứ Tân Giáo xứ Tân Hòa, một Giáo xứ đang còn thiếu thốn nhiều mặt.

Cha cũng đã cám ơn cộng đoàn Giáo xứ đã cùng với Cha xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển, tuy Cha đã hết trách nhiệm với Giáo xứ nhưng cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha trên con đường mục vụ. Cha cũng cám ơn Cha quản xứ Giuse Trịnh văn Hân, trong thời gian Cha phục vụ tại Giáo Xứ, Cha Quản xứ luôn là người cha, người thầy, người anh, người bạn và luôn đồng hành cùng với Cha .
Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin trân trọng cảm ơn Cha và nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn bên cạnh Cha, để nâng đỡ bổ sức và ban Thần khí xuống trên Cha.

Minh Nguyệt

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/ChaHieu/10.JPG

Vinam
13-06-2011, 05:34 PM
Lễ Thánh An Tôn Paduahttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/01.JPG

Lúc 8 giờ 30 ngày 13/6/2011, bà con Giáo họ Việt Đức đã tập trung về nhà Ông trưởng ban Giáo Họ để mừng lễ Thánh AnTôn Padua bổn mạng của Giáo họ. Cha Chính và Cha Phó Giáo Xứ Vinh Hòa đã ưu ái hiện diện và dâng Thánh Lễ Đồng tế.
Cùng đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho GH Việt Đức có:
-Đại diện HĐGX Vinh Hòa cùng các đại diện ban nghành đoàn thể trong Giáo Xứ.
-Đại diện HĐGX Tân Hòa
-Đại diện chính quyền địa phương
Trong bài giảng, Cha chủ tế đã kêu mời bà con Giáo họ hãy nêu gương Thánh Bổn mạng luôn sống chứng nhân bằng chính cuộc sống tôt lành của mình giữa những anh em lương dân. Chúng ta hãy là ánh sáng thắp lên những yêu thương, những gương lành, những sự bác ái nhân từ với người chung quanh ta. Như thế là chúng ta đã truyền giáo, đã tử vì đạo như bao Thánh nhân ngày xưa rồi.

Sau Thánh Lễ là phần trình diễn văn nghệ và phát thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc về Giáo Lý năm 2010-2011.
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/06.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/12.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/15.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/17.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/18.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/19.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/BonMang/VietDuc2011/20.JPG


MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY (https://picasaweb.google.com/114551573237851685383/BonMangGHVietDuc2011)