PDA

View Full Version : Hình Ảnh Lễ Làm Phép Viên Đá Đầu Tiên Của Trụ Sở HDGMVN 26-04-2011[Phero] Hậu
26-04-2011, 09:50 PM
Làm phép Viên đá đầu tiên của Trụ sở HĐGMVN

Do Đức Hồng Y Gioan Baotixia Phạm Minh Mẫn Chủ Sự , Cùng Với Tất Cả Thành Viên Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd1.jpg (http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd1.jpg)

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd2.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd2.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd3.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd3.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd4.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd4.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd5.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd5.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd6.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd6.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd7.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd7.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd8.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd8.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd9.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd9.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd10.jpg

http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd11.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd11.jpg)
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display/sites/default/files/lpvd12.jpg

(http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/album_display_big/lpvd12.jpg)[http://tgpsaigon.com/thu-vien-anh/20110426/10071]