PDA

View Full Version : 1 Số Hình Ảnh Tòa Giám Mục,Và Giờ Sinh Hoạt Cầu Nguyện Của Các Cha Các Thầy và Cộng Đoàn LTXC+Đức Mẹ Mễ Du[Phero] Hậu
03-05-2011, 10:36 AM
1 Số Hình Ảnh Tòa Giám Mục,Và Giờ Sinh Hoạt Cầu Nguyện Của Các Cha Các Thầy và Cộng Đoàn LTXC+Đức Mẹ Mễ Du
[ Nguồn :http://svconggiao.net/showthread.php?t=12448 ]
Tác Giả : [Phero] Hậu

http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0663-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/CopyofDSCN0663.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0743-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0746-2.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0744-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0746-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0744-2.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0742-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0741-2.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0738-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/CopyofDSCN0636.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/CopyofDSCN0632.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/CopyofDSCN0633.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/CopyofDSCN0634.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/CopyofDSCN0635.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 10:44 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0607-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0608-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0713-2.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0735-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0710-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0711-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0709-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0708-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0731-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0730-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0729-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0728-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0727-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0726-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0725-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0717-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0721-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0720-1.jpg

http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0724-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0722-1.jpg