PDA

View Full Version : Ngày Thứ 7 Kính Rước Đức Mẹ Mễ Du Về Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang ( 30-4-2011 )[Phero] Hậu
03-05-2011, 10:49 AM
http://svconggiao.net/images/icons/icon1.png Ngày Thứ 7 Kính Rước Đức Mẹ Mễ Du Về Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang ( 30-4-2011 )


http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0969.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0666-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0667-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0668-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0674-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0675-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0676-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0677-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0678-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0679-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0682-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0683-1.jpg

[Phero] Hậu
03-05-2011, 10:56 AM
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0684-1.jpg

http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0685-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0686-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0687-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0688-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0689-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0690-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0691-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0694-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0695-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0696-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0697-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0698-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0699-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0707-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0703-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0704-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0705-1.jpg
http://i1128.photobucket.com/albums/m485/nezci01/DSCN0706-1.jpg