PDA

View Full Version : Album: Hát Cho Nhau Nghe 2DonRac
28-05-2011, 07:22 PM
Hát Cho Nhau Nghe 2

Thể hiện: Thành viên TCVN

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Album,967

Ps: Đã chỉnh thông tin và âm lượng

DonRac
28-05-2011, 07:24 PM
Bao la tình Chúa
» Thể hiện: philipphe_minh
» Tác giả: Giang Ân


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/BaoLaTinhChua_ga_philipphe_minh.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:26 PM
Cho con vững tin
» Thể hiện: gcbquocdung
» Tác giả: Lm. Nguyễn Duy


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/ChoConVungTin_nd_gcbquocdung.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:27 PM
Chúng con cần đến Chúa
» Thể hiện: nguyenquocvuong
» Tác giả: Phanxicô


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/ChungConCanDenChua_pxc_nguyenquocvuong.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:32 PM
Để con nên hình bóng Ngài
» Thể hiện: ThuHoan
» Tác giả: Lê Đức Hùng


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/DeConNenHinhBongNguoi_ldh_ThuHoan.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:34 PM
Giêsu tôi hát về Ngài
» Thể hiện: GiuseHoangHai
» Tác giả: Lm. Thái Nguyên


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/GiesuToiHatVeNgai_tn_GiuseHoangHai.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:39 PM
Giờ này Đức Kitô là ai
» Thể hiện: moopa
» Tác giả: P. Kim


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/GioNayDucKitoLaAi_pk_moopa.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:43 PM
Hạt bụi là con
» Thể hiện: GiuseHoangHai
» Tác giả: Dominique Dũng


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/HatBuiLaCon_DMDung_GiuseHoangHai.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:44 PM
Hạt bụi là con
» Thể hiện: KimLoan
» Tác giả: Dominique Dũng


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/HatBuiLaCon_DMDung_KimLoan.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:46 PM
Khúc cảm tạ
» Thể hiện: GiuseHoangHai
» Tác giả: Mai Nguyên Vũ

DonRac
28-05-2011, 07:48 PM
Khúc cảm tạ
» Thể hiện: philipphe_minh
» Tác giả: Mai Nguyên Vũ


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/KhucCamTa_mnv_philipphe_minh.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:50 PM
Lời ca nguyện cầu
» Thể hiện: nguyengianghaivanthi
» Tác giả: Chưa biết


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/LoiCaNguyenCau_nguyengianghaivanthi.mp3

DonRac
28-05-2011, 07:52 PM
Lời kinh dâng Mẹ
» Thể hiện: her anhvu
» Tác giả: Lm. Tri Ân Ca


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/LoiKinhDangMe_tac_NguyenThienVu.mp3

DonRac
28-05-2011, 08:04 PM
Người chết vì yêu
» Thể hiện: GiuseHoangHai
» Tác giả: Lm. Văn Chi


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/NguoiChetViYeu_vc_GiuseHoangHai.mp3

DonRac
28-05-2011, 08:05 PM
Vào đời với Chúa
» Thể hiện: nguyengianghaivanthi
» Tác giả: Chưa biết


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/VaoDoiVoiChua_nguyengianghaivanthi.mp3

DonRac
08-06-2011, 04:04 PM
Phó thác
» Thể hiện: domihuy
» Tác giả: Kiều Linh - Quang Lạc


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/PhoThac_kl-ql_domihuy.mp3

DonRac
08-06-2011, 04:08 PM
Tình ca tri ân
» Thể hiện: mary phuongthuy
» Tác giả: Lm. Thái Nguyên

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/TinhCaTriAn_tn_maryphuongthuy.mp3

DonRac
08-06-2011, 04:11 PM
Giây phút bên Mẹ
» Thể hiện: Thai2500
» Tác giả: Lm. Ant Trần Minh

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/GiayPhutBenMe_tm_Thai2500.mp3

DonRac
15-08-2011, 11:06 AM
Nguyện ước đời con
» Thể hiện: Teresa NguyenThao
» Tác giả: Lm. Trần Minh

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/NguyenUocDoiCon_tm_TeresaNguyenThao.mp3

DonRac
15-08-2011, 11:09 AM
Con chỉ là tạo vật
» Thể hiện: hoangthanh_200400
» Tác giả: Phanxicô

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/BaiHatMembers/HatChoNhauNghe2/ConChiLaTaoVat_pxc_hoangthanh_200400.mp3