PDA

View Full Version : ĐỒNG HÀNH 30 (LĐ KONTUM)joseph_trannam
25-06-2011, 10:22 PM
TNTT KONTUM: TRANG CHỦ: (vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum)vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum:
các bài viết mới:
1. Chúa vẫn thương. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=583)
2. Chuyện anh mù.
Bé chuột (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=586)
3. Chiếc nôi ngày ấy.
Trưởng Giu-se Nguyễn Tấn Long. (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=585)
4. Ôi Thánh Thể đáng yêu (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=588)
5. Câu chuyện của Chúa.
Hồng Ân (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=582)
6. Chúa vẫn còn thương hai.
pé_kute (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=579)
7. Thánh Giu-se là ai? (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=581)
8. Yêu thương
Nhók ĐÔ-RÊ-MI
(http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=580)
9. Kiêng chụp 3 (http://vn.360plus.yahoo.com/tnttkontum/article?mid=573)