PDA

View Full Version : Kinh Dọn Mình Rước Lễ và Cảm ơn sau khi Rước LễAugustineTuanBao
06-07-2011, 01:11 AM
Kinh Dọn Mình Rước Lễ


Tôi lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng hằng có vậy, tôi bây giờ đến chịu phép Rất Thánh này là Đức Chúa Giêsu Con thật Đức Chúa Trời: tôi như kẻ liệt đến tìm thầy thuốc cho sống; tôi là kẻ dơ dáy tìm đến mạch nước cả; tôi là kẻ tối tăm đến cùng hằng sáng; tôi là kẻ khó khăn thiếu mọi sự mà đến cùng Chúa trời đất. Vì vậy tôi cầu cùng Chúa rộng rãi vô cùng chữa đã mọi tật linh hồn tôi, rửa sạch mọi tội lỗi tôi, soi sáng kẻo tối, thêm phúc kẻo khó trước mặt Đức Chúa Trời; lại xin cho được lòng kính mến cùng ở khiêm nhường ăn năn tội lỗi, và giữ lòng sạch sẽ, cùng tin thật cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên hết các vua, Chúa trọng trên hết các Chúa. Tôi lại xin Đức Chúa Cha, cho được chịu phép Rất Thánh này, chẳng những bề ngoài cùng được ích trong linh hồn nữa. Lại xin Đức Chúa Trời có lòng lành cô cùng, khi tôi chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng Thánh Maria Đồng-trinh mà ra, thì kể tôi vào làm một cùng Đức Chúa Giêsu là Con một Đức Chúa Cha yêu lắm, mà tôi bây giờ chịu nhiệm vậy, thì xin cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh-thần đời đời chẳng cùng. Amen


***

Kinh Cám Ơn Sau Rước Lễ


Tôi cám ơn Chúa Rất Thánh là Cha có phép vô cùng hằng có vậy, vì tôi là kẻ có tội chẳng có công gì cho đáng chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh Con Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu. Tôi xin Mình Thánh này chớ để cho tôi phải phạt lại được ích về phần linh hồn cùng xin gìn giữ kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ được tôi, cùng cất hết nết xấu, và cho tôi bỏ lòng mê sự thế gian; lại xin cho được lòng kính mến Đức Chúa Trời cùng yêu người, và thêm sức chịu khó bằng lòng ở khiêm nhường chịu lụy, cùng xuống mọi phúc đức; xin Mình Thánh này giữ mình tôi , kẻo phải chước những kẻ thù tôi thấy và xem chẳng thấy, cùng sửa sang mọi tính trong ngoài tôi cho bình tỉnh, cậy một Đức Chúa Trời cho vững, cùng xin đem tôi đến tiệc cực trọng nói ra chẳng hết, ấy là thấy Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, cho các thánh sáng thật no đầy mừng rỡ chẳng cùng vui vẻ trọn thanh nhàn liên. Bấy nhiêu sự tôi xin vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.