PDA

View Full Version : Giáo Dục Theo Đức TinAugustineTuanBao
06-07-2011, 02:09 AM
GIÁO DỤC THEO ÐỨC TIN

Ngày 28 tháng 7 là lễ kính thánh Gioakim và thánh Anna. Theo truyền thuyết, hai vị thánh này là cha mẹ của Ðức Maria.

Mừng kính cha mẹ của Ðức Maria, Hội Thánh tạ on Chúa dã ban cho hai dấng duợc on dặc biệt là sinh hạ một nguời con, mà Chúa chọn cách rất dặc biệt.

Ði dôi với việc tạ on Chúa, nhiều cộng doàn ca ngợi hai thánh dã nhiệt tình cộng tác với Chúa trong việc giáo dục con yêu của các Ngài.

Chắc chắn là thánh Gioakim và thánh Anna dã hết sức dể ý dến việc giáo duc con mình. Giáo dục này dựa theo dức tin.

Hai thánh dã giáo dục con mình theo dức tin thế nào ? Ðiều dó thực sự ta không rõ. Nhung, nếu nhân dịp lễ này, mỗi nguời chúng ta kể cho nguời khác nghe chính mình dã nghi gì về việc giáo dục theo dức tin, và dã thực hiện thế nào dối với mình và những nguời mình có nhiệm vụ giáo dục, thì thiết tuởng chia sẻ nhu thế sẽ là dóng góp thân tình vào cuộc lễ.

Với ý nghia dó, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi.

Kinh nghiệm cho tôi thấy: Giáo dục theo dức tin phải bắt dầu từ cái nhìn dúng dắn về con nguời.

Con nguời duợc gọi di vào con duờng “thiện tâm”.

Mỗi nguời, dù ở tuổi nào, vẫn phải nhớ mình là bất toàn. Vì thế, mỗi nguời dều duợc mời gọi phải mỗi ngày mỗi tấn tới trên con duờng hoàn thiện chính mình. Càng tiến buớc trên con duờng dó, nguời ta càng thấy mình còn xa lý tuởng toàn thiện. Có nghia là, từ lúc sinh ra cho dến cuối dời, con nguời không ngừng duợc kêu gọi phải tiến lên mãi trên các bậc thang giá trị. Tiến lên bằng việc không ngừng duợc giáo dục và tự giáo dục.

Giáo dục này chủ yến giúp con nguời phân dịnh duợc diều gì là dúng, diều gì là sai, diều gì là xấu phải tránh, diều gì là thiện nên làm. Hon thế nữa, giáo dục dó còn dua con nguời tới chỗ nhận dịnh cấp bậc của sự thiện, dể biết bỏ sự thiện thấp mà chọn sự thiện cao hon.

Việc phân dịnh nội tâm nhu thế dòi sự phấn dấu nội tâm. Phấn dấu này nhiều khi gay gắt. Bởi vì bỏ cái này, chọn cái kia, thuờng là diều chẳng dễ chút nào.

Chính vì thế mà phấn dấu nội tâm là một yếu tố của cuộc giải thoát luong tri. Luong tri duợc giải thoát khỏi biết bao áp lực xấu. Việc giải thoát này sẽ rất cam go, nhung nó dem lại cho luong tri sự tự do dích thực của những con nguời duợc gọi sống trong chân lý.

Tôi vừa nói về ba việc: Phân dịnh tốt xấu, phấn dấu nội tâm và giải thoát luong tri. Ba việc này cần duợc huớng dẫn tốt. Chúng là ba dòi hỏi của thiện tâm. Thực hiện dúng ba dòi hỏi này sẽ kể duợc là sống theo thiện tâm.

Chỉ nhìn qua con duờng thiện tâm, chúng ta cung thoáng thấy những ai di trên duờng dó, phải duợc tập luyện và biết dón nhận nâng dỡ của những huớng dẫn có thẩm quyền.
Nhung giáo dục theo dức tin không dừng lại trên con duờng thiện tâm, mà phải di xa hon, tức là phải di vào con duờng thánh ý Chúa.

Con nguời duợc gọi di vào con duờng “thánh ý Chúa”.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nhấn mạnh dến việc “sống theo thánh ý Chúa”
Thánh ý Chúa không luôn giống ý ta, cho dù ý ta là do thiện tâm. Hon thế nữa, thánh ý Chúa nhiều khi khác hẳn ý riêng ta.

Ðể biết thánh ý Chúa trong những truờng hợp cụ thể, chúng ta phải cầu nguyện, học hỏi, gẫm suy Lời Chúa.

Thêm vào dó, phải có một nhạy bén do on Chúa Thánh Thần, dể biết dọc duợc ý Chúa trong các dấu chỉ thời dại.

Một cách rèn luyện mình thông thuờng, dể dể nhận ra ý Chúa, và dễ thực thi ý Chúa là : Giáo dục mình biết dùng thời giờ, biết dùng sức khỏe và mọi hoàn cảnh. Làm sao hằng ngày, ta vẫn thực thi duợc những từ bỏ nho nhỏ, và dâng lên Chúa duợc những phục vụ bé mọn, dể mỗi ngày ta thuộc về Chúa nhiều hon.

Nhu thế, “sống theo ý Chúa” là con duờng của dức tin nặng về tu dức. Tu dức trong từng giây phút hiện tại. Tu dức trong lãnh vực lý trí, ý chí, dam mê, tình cảm, nhất là trong lãnh vực cộng tác với on Chúa.

Con nguời duợc gọi di vào con duờng “làm chứng”

Kinh nghiệm cho tôi thấy rõ, Những ai duợc giáo dục và tự giáo dục di trên con duờng thánh ý Chúa sẽ cảm thấy mình duợc gọi phải di sâu vào con duờng làm chứng. Làm chứng cho sự gì ?
Tình yêu của ta rất bé nhỏ. Nhung nhờ duợc giáo dục và tự giáo dục theo dức tin, nó trở nên nhu một co chế dón nhận tình yêu Thiên Chúa và diễn tả tình yêu Thiên Chúa.

Một tình yêu khiêm tốn ẩn dật phản ánh tình yêu ẩn dật của Ðức Giêsu Kitô. Suốt dời Ðấng Cứu Thế là tình yêu giấu mình trong thân phận con nguời, dể chia sẻ những thao thức của con nguời.
Một tình yêu phục vụ phản ảnh tình yêu phục vụ của Ðức Kitô. Từ Belem dến Calvariô, Ðức kitô luô phục vụ con nguời nhất là những con nguời lầm than, bé mọn, khổ dau.

Một tình yêu cứu dộ phản chiếu tình yêu cứu dộ. Con nguời của Ðức Kitô, cuộc dời của Ðức kitô là một quà tặng cứu dộ nhung không, Chúa ban cho loài nguời.

Một tình yêu hy sinh phảnh ảnh tình yêu hy sinh của Ðức Kitô. Thánh giá là biểu tuợng tình yêu hy sinh dến tột dộ của Ðức Kitô.
Một tình yêu phục sinh phản ảnh tình yêu phục sinh của Ðức Kitô. Ðức Kitô dã chết và dã sống lại. Ðó là kế hoạch của tình yêu dẫn con nguời từ cõi chết di vào cõi phúc dời dời.

Làm chứng nhu thế tất nhiên có nhiều thiếu sót. Nhung vẫn là một niềm vui, lòng biết on và niềm hy vọng.

Vui, vì dây là dịp duợc lại gần Ðức Mẹ và hai ông bà thân sinh của Nguời.

Biết on, vì dây là dịp ta nhớ lại sâu sắc công on những vị dã giáo dục ta theo dức tin.

Hy vọng, vì dây là dịp dể những nguời thiện chí nâng dỡ lẫn nhau.
Ta nâng dỡ nhau, dể duợc Chúa dỡ nâng. Càng nâng dỡ nhau và càng duợc Chúa dỡ nâng, ta càng dễ nghiệm ra rằng :

Giáo dục theo dức tin là chuỗi dài những nâng dỡ và duợc dỡ nâng, dể trong mọi sự, ta luôn di theo dịnh huớng dúng, với ý chí mạnh, cùng những khát vọng trong sáng, duới sự huớng dẫn của Chúa Thánh Thần, tới mức ta duợc dổi mới, sẽ có thể nói nhu thánh Phaolô : ‘Tôi sống, nhung không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi” ( Gl 2, 20)

Nhờ vậy, với bao yếu duối, ta vẫn tiếp tục hành huong yêu thuong sám hối trên cuộc dời khó tránh duợc lầm lỗi.

Cho dù cuộc sống dôi khi gặp phải những bất ngờ dau dớn, nhung dức tin giúp ta luôn nhìn lên Chúa, luôn thuộc về Chúa.

Nguời mãi thuong ta. Nguời sẽ dến gọi ta về. Noi dó, ta sẽ duợc an nghỉ trong tình yêu thuong xót của Nguời dến muôn thuở muôn dời.ÐGM. GB Bùi Tuần


(ST Internet)