PDA

View Full Version : Beat albums - Một số album CD của LM.NS Thái Nguyêndominico_dung
02-08-2011, 11:45 PM
ĐỜI TIN YÊU (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,883)
(Audio beat source for album Audio-CD (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,883))
Sáng tác: LM. NS. Thái Nguyên

01. Một đời cảm mến (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/01_MotDoiCamMen_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/MotDoiCamMen_tn.pdf))
02. Đời tin yêu (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/DoiTinYeu_tn.pdf))
03. Lòng Thương Xót Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/03_LongThuongXotChua_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/LongThuongXotChua_tn.pdf))
04. Có cũng như không (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/04_CoCungNhuKhong_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/CoCungNhuKhong_tn.pdf))
05. Niềm vui trong Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/05_TamTinhYeuMen_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/NiemVuiTrongChua_tn.pdf))
06. Ví như (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/06_ViNhu_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/ViNhu_tn.pdf))
07. Vẫn là... (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/07_VanLa_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/VanLa_tn.pdf))
08. Tình thương Chúa (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/TinhThuongChua_tn.pdf))
09. Chúa vẫn đi qua (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/09_ChuaVanDiQua_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/ChuaVanDiQua_tn.pdf))
10. Chúa đã trao phó (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/10_ChuaDaTraoPho_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/ChuaDaTraoPho_tn.pdf))
11. Niềm vui trong Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/DoiTinYeu/11_NiemVuiTrongChua_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoiTinYeu/NiemVuiTrongChua_tn.pdf))


GIÊSU TÌNH YÊU CỦA TÔI (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,282)
(Audio beat source for album Audio-CD (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,282))
Sáng tác: LM. NS. Thái Nguyên

01. Mỗi ngày đời con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/01_MoiNgayDoiCon_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/MoiNgayDoiCon_tn.pdf))
02. Tình ca tri ân (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/02_TinhCaTriAn_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/TinhCaTriAn_tn.pdf))
03. Thao thức một đời (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/03_ThaoThucMotDoi_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/ThaoThucMotDoi_tn.pdf))
04. Giêsu bài tình ca (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/04_GiesuBaiTinhCa_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/GiesuBaiTinhCa_tn.pdf))
05. Biến đổi đời con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/05_BienDoiDoiCon_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/BienDoiDoiCon_tn.pdf))
06. Nhạc khúc yêu thương (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/06_NhacKhucYeuthuong_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/NhacKhucYeuThuong_tn.pdf))
07. Niềm vui ơn cứu độ (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/07_NiemVuiOnCuuDo_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://www.thanhcavietnam.net/forum/v))
08. Chúa trong đời con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/08_ChuaTrongDoiCon_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/ChuaTrongDoiCon_tn.pdf))
09. Giêsu, Tình yêu của tôi (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/09_GiesuTinhYeuCuaToi_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/GiesuTinhYeuCuaToi_tn.pdf))
11. Với Chúa con đi (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/11_VoiChuaConDi_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/VoiChuaConDi_tn.pdf))
12. Giêsu, tôi hát về Ngài (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/12_GiesuToiHat_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/GiesuToiHatVeNgai_tn.pdf))
13. Những khát mong (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/GiesuTinhYeuCuaToi/13_NhungKhatMong_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiesuTinhYeuCuaToi/NhungKhatMong_tn.pdf)):icon8:

* Xin chân thành cảm ơn thật nhiều đến chị bannaks và bạn giusehoanghai
đã nổ lực giúp để có được các "album_beat" giới thiệu trong topic này!

tuan-anh
20-08-2011, 09:59 AM
dominico_dung ơi! cảm ơn bạn nhiều nhé, mình như nai khát nước thấy được nguồn, có nhạc beat này rồi mình với em trai mình thực hiện allbum tự hát với nhau, mình rất thích hát thánh ca, và em trai mình mà hát thánh ca thì tuyệt vời lắm, mong các bạn có allbum nhạc beat như vầy post thật nhiều cho mình xin, mừng quá không thể nói được, một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều.
xin chúa luôn chúc lành cho các bạn !

mary phuongthuy
20-08-2011, 11:00 AM
dominico_dung ơi! cảm ơn bạn nhiều nhé, mình như nai khát nước thấy được nguồn, có nhạc beat này rồi mình với em trai mình thực hiện allbum tự hát với nhau, mình rất thích hát thánh ca, và em trai mình mà hát thánh ca thì tuyệt vời lắm, mong các bạn có allbum nhạc beat như vầy post thật nhiều cho mình xin, mừng quá không thể nói được, một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều.
xin chúa luôn chúc lành cho các bạn !


ha....zậy là con sắp được nghe chú với chú khánh hát rùi. tặng 2 chú hoa trước nha.:Tanghoa::Tanghoa:

dominico_dung
30-08-2011, 03:50 PM
SỐNG CHO TÌNH YÊU (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,699)
(Audio beat source for album Audio-CD (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,699))
Sáng tác: LM. NS. Thái Nguyên

01. Con thuộc về Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/01_ConThuocVeChua_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/ConThuocVeChua_tn.pdf))
02. Lời ban sự sống (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/02_LoiBanSuSong_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/LoiBanSuSong_tn.pdf))
03. Con chỉ là con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/03_ConChiLaCon_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/ConChiLaCon_tn.pdf))
04. Chúa trong lòng con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/04_ChuaTrongLongCon_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/ChuaTrongLongCon_tn.pdf))
05. Tin yêu hy vọng (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/05_TinYeuHyVong_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/TinYeuHyVong_tn.pdf))
06. Sống cho tình yêu (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/06_SongChoTinhYeu_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/SongChoTinhYeu_tn.pdf))
07. Suối nguồn tình yêu(bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/SuoiNguonTinhYeu_tn.pdf))
08. Đường tin yêu (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/08_DuongTinYeu_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/DuongTinYeu_tn.pdf))
09. Từng ngày theo Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/09_TungNgayTheoChua_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/TungNgayTheoChua_tn.pdf))
10. Sống cho Tin Mừng (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/SongChoTinhYeu/10_SongChoTinMung_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/SongChoTinhYeu/SongChoTinMung_tn.pdf))


TÌNH CA VÔ TẬN (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,310)
(Audio beat source for album Audio-CD (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,310))
Sáng tác: LM. NS. Thái Nguyên

01. Từ khi chào đời (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/01_TuKhiChaoDoi_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/TuKhiChaoDoi_tn.pdf))
02. Tình Chúa yêu con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/02_TinhChuaYeuCon_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/TinhChuaYeuCon_tn.pdf))
03. Tình con yêu Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/03_TinhConYeuChua_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/TinhConYeuChua_tn.pdf))
04. Một cõi riêng tư (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/04_MotCoiRiengTu_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/MotCoiRiengTu_tn.pdf))
05. Tình Cha (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/05_TinhCha_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/TinhCha_tn.pdf))
06. Hãy vững tâm (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/06_HayVungTam_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/HayVungTam_tn.pdf))
07. Con đã đến (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/ConDaDen_tn.pdf))
08. Đâu chỉ là (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/08_DauChiLa_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/DauChiLa_tn.pdf))
09. Cho con nhìn thấy (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/09_ChoConNhinThay_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/ChoConNhinThay_tn.pdf))
10. Khoảng cách cuộc đời (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/10_KhoangCachCuocDoi_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/KhoangCachCuocDoi_tn.pdf))
11. Từ trái tim con (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/11_TuTraiTimCon_tn-ntv.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/TuTraiTimCon_tn.pdf))
12. Một đời như Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/TinhCaVoTan/12_MotDoiNhuChua_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TinhCaVoTan/MotDoiNhuChua_tn.pdf)):icon8:

dominico_dung
30-08-2011, 03:59 PM
XUÂN TÌNH YÊU (http://thanhcavietnam.net/forum/v)
(Audio beat source for album Audio-CD (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play_Album,1006))
Sáng tác: LM. NS. Thái Nguyên

02. Mùa xuân đã đến (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/02_MuaXuanDaDen_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/MuaXuanDaDen_tn.pdf))
03. Xuân hồng ân (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/03_XuanHongAn_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/XuanHongAn_tn.pdf))
04. Người yêu tôi đến (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/04_NguoiYeuToiDen_tn.mp3) (bản nhạc)
05. Kỳ công của Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/05_KyCongCuaChua_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/KyCongCuaChua_tn.pdf))
06. Dâng Chúa ngày Xuân (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/06_DangChuaNgayXuan_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/DangChuaNgayXuan_tn.pdf))
07. Chúa Mùa Xuân (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/07_ChuaMuaXuan_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/ChuaMuaXuan_tn.pdf))
08. Ngày xuân bên Chúa (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/08_NgayXuanBenChua_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/NgayXuanBenChua_tn.pdf))
09. Xuân hồng ngày mới (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/09_XuanHongNgayMoi_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/XuanHongNgayMoi_tn.pdf))
10. Thắp nén hương lòng (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/10_ThapNenHuongLong_tn.mp3) (b (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/ThapNenHuongLong_tn.pdf)ản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/ThapNenHuongLong_tn.pdf))
11. Vui ngày xuân mới (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/XuanTinhYeu/11_VuiNngayXuanMoi_tn.mp3) (bản nhạc (http://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Beat/Album_CD_XuanTinhYeu_LMThaiNguyen/VuiNgayXuanMoi_tn.pdf))
:icon8:

nguyenquang86
08-02-2012, 07:51 AM
Cảm ơn dominico_dung nhiều lắm, những bài của Lm Thái Nguyên tôi rất thích. Mà dominico_dung ơi có beat những bài của nhạc sỹ Giang Ân không?