PDA

View Full Version : Chi Ngành Thiếu Giáo Xứ Thổ Hoàng Và cuộc Hành trình 40 năm trên sa Mạchongbinh
22-09-2011, 08:49 PM
Chi Ngành Thiếu Giáo Xứ Thổ Hoàng
Và cuộc Hành trình 40 năm trên sa Mạc

Đúng với chương trình huấn luyện hằng năm, sau cuộc hành trình của Chi ngành Ấu thì ngày hôm nay ngày 18/9/ 2011, Chúa Nhật XXV mùa thường niên chi ngành thiếu lại lên đường lập lại cuộc hành trình 40 năm trên sa mạc của dân Do Thái............

8 giờ 30 toàn chi ngành đã tập trung đầy đủ nơi khuôn viên nhà thờ ổn định tổ chức và nghe lệnh bằng tín hiệu morse để xác định địa điểm hành quân...


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0752.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0756.jpg

Sau khi nhận lệnh và thực hiện đầy đủ những chỉ thị cần thiết, toàn chi ngành lên đường bằng phương tiện đặc thù của vùng cao....


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0758.jpg

cuộc hành trình toàn chi ngành phải vượt qua biển đỏ rồi tiến vào Sa mạc có ánh lửa và cột mây dẫn đường, nhưng muốn về được đất hứa phải vượt qua muôn vàn gian nan và thử thách....


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0764.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0765.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0773.jpg

http://nd6.upanh.com/b2.s12.d3/c64e1e1553fe4883013003398fa8ad6f_35541116.img0850.jpg

http://nd0.upanh.com/b2.s3.d1/0e17ab396e82488b6f6db6aa25ff14f4_35541120.img0851.jpg

hongbinh
22-09-2011, 09:08 PM
( tiếp)


http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0762.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0766.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0768.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0770.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0772.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0776.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0778.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0779.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0780.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0781.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0782.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0783.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0784.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0785.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0786.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0789.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0791.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0793.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0796.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0798.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0802.jpg

http://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0803.jpghttp://i1085.photobucket.com/albums/j425/hongbinh/IMG_0806.jpg

hongbinh
23-09-2011, 09:03 AM
( tiếp)

http://www.youtube.com/watch?v=HUF78B7bG7A

http://www.youtube.com/watch?v=lXIAhZgX4hk

hongbinh
23-09-2011, 02:09 PM
(tiếp)


http://nd4.upanh.com/b1.s9.d3/792b2c7fc58f592b56ba1b1972d39f16_35535884.img0846.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s2.d1/59c088fa300fe643a7ea428ab26aad31_35535895.img0768.jpg

http://nd3.upanh.com/b1.s20.d1/8296ccde28efb41b0e22c0960a4cbc70_35535903.img0787.jpg

http://nd4.upanh.com/b1.s13.d4/890a05f937ca6db0e0161c75d845398f_35535914.img0789.jpg

http://nd9.upanh.com/b6.s15.d2/089904c96cc7be94db8a8b2a1f9bc180_35535919.img0808.jpg

http://nd9.upanh.com/b6.s3.d3/56df1c930389bcb862c11cc5d2faf001_35535929.img0811.jpg

http://nd8.upanh.com/b5.s15.d2/190ac47fe6f608db10866d41d447fd84_35535938.img0813.jpg

http://nd3.upanh.com/b4.s16.d2/90d976ad6b3da37520dcb7bca182ebd8_35535943.img0815.jpg

http://nd7.upanh.com/b4.s10.d1/5d4b0e63ccb3f6059b3fa6e6d2b5708b_35535957.img0818.jpg

http://nd5.upanh.com/b4.s12.d3/26505bef7708a4fc17f1b59ca258d62d_35535965.img0819.jpg

http://nd1.upanh.com/b2.s16.d2/1e347eb8b7907bf2761f16bae67c8338_35535971.img0821.jpg

http://nd7.upanh.com/b5.s17.d2/e340ce9d7f8b220059c0d2cdf6c44643_35535977.img0822.jpg

http://nd4.upanh.com/b2.s7.d4/51443a539f005c5cd78f1a3b53393389_35535984.img0823.jpg

http://nd7.upanh.com/b5.s8.d4/f3f8839a58a9e21cba4e6afcb7ac1f4a_35535987.img0824.jpg

http://nd3.upanh.com/b5.s20.d1/185dcad02d32a0c2ad4a5d0ffce225ce_35535993.img0825.jpg

http://nd9.upanh.com/b4.s10.d4/f698f38a3f44d2602fb150d2eae7482f_35535999.img0826.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s11.d3/49e12bd3dc25e1bfe06460d096d21a04_35536003.img0827.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s16.d2/9e64f6854b6dba1b098139a44d27ea42_35536007.img0831.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s20.d1/731d8ac40704c7991ef8662340d93489_35536012.img0832.jpg

http://nd2.upanh.com/b4.s20.d1/93b9a826644fef75b5d6a4ccedac483c_35536022.img0833.jpg

http://nd0.upanh.com/b6.s3.d4/80e5bffb528144c93dd8811253face03_35536030.img0834.jpg

http://nd8.upanh.com/b3.s16.d2/cf17a54731ac1d2d8e480475371b221e_35536038.img0837.jpg

http://nd5.upanh.com/b6.s20.d1/c939ddd4cd006ca5042e41f5a688e5ac_35536045.img0838.jpg

http://nd3.upanh.com/b6.s18.d2/cc7b29abf6cbb7b3aeefbbf70569459f_35536053.img0839.jpg

http://nd8.upanh.com/b6.s2.d4/80916a2bf08c2131d0b85bdef829df79_35536058.img0841.jpg

hongbinh
23-09-2011, 04:15 PM
(tiếp)http://nd1.upanh.com/b2.s7.d1/a29438b5675b89354811d686e7b09131_35541121.img0852.jpg

http://nd4.upanh.com/b5.s20.d1/77605410d0fa3f2ae58e44569a1b6436_35541124.img0853.jpg

http://nd1.upanh.com/b2.s10.d1/a90b9351f38edd213adbf3ae9b4a77c0_35541131.img0854.jpg

http://nd1.upanh.com/b2.s2.d1/5a016557d21f578288e32fd0b1a347f3_35541141.img0855.jpg

http://nd6.upanh.com/b5.s4.d4/3166b7b868c2be7a66538fca5f18f67f_35541146.img0856.jpg

http://nd2.upanh.com/b5.s12.d3/848bb3be853d75522da1e389fc8e06f0_35541152.img0857.jpg

http://nd6.upanh.com/b6.s6.d1/02c6efd6680f8952e650d121f5328a16_35541156.img0859.jpg

http://nd7.upanh.com/b1.s16.d2/291fb60d7cdfc8ed54a924e6ff2e094a_35541157.img0860.jpg

http://nd9.upanh.com/b2.s17.d1/560810cae7364bbce706dfa5972e432e_35541159.img0861.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s12.d1/e145b2d0a2ed68a8fa670e52a11a6498_35541162.img0862.jpg

http://nd9.upanh.com/b1.s17.d2/2cfafb4ccf999c9bf845c2bf271fa7c2_35541169.img0863.jpg

http://nd5.upanh.com/b3.s15.d2/ba62026c5792555494d8f36b68d522c8_35541175.img0864.jpg

http://nd1.upanh.com/b4.s20.d1/972f2fe492f6a02240b41654845f79f7_35541181.img0865.jpg

http://nd9.upanh.com/b5.s18.d1/0eef18c2a78689c2d4351f19baade235_35541189.img0866.jpg

http://nd8.upanh.com/b4.s2.d4/f31b1b83b4615d6281fd00992b5d44af_35541198.img0867.jpg

http://nd0.upanh.com/b6.s3.d2/9a11b5e24f6af0cca7d4e98728e43d34_35541200.img0868.jpg

http://nd7.upanh.com/b6.s2.d2/a07a000919ecf73502aa90922d7c6b67_35541207.img0869.jpg

http://nd3.upanh.com/b3.s16.d2/6a40edf8e3f2c68c96fd8598b55424bf_35541213.img0870.jpg

http://nd7.upanh.com/b3.s11.d3/f377cbafc00428b85b1a3555f750da9f_35541217.img0873.jpg

http://nd1.upanh.com/b3.s2.d2/9306ecce90bee11d521325734babeed2_35541221.img0874.jpg

http://nd2.upanh.com/b3.s2.d1/5953ea056dc1e13546dc9c430d934445_35541222.img0875.jpg

http://nd6.upanh.com/b1.s3.d1/94b1d32bd615b07419f9f6c6e6eb1a9e_35541226.img0876.jpg

http://nd6.upanh.com/b2.s1.d3/0dcf291865d42f695e5e5e1b19ce22c2_35541236.img0877.jpg

http://nd4.upanh.com/b1.s8.d1/23331f3d5c749045c309912c1a6e8d35_35541244.img0878.jpg

http://nd2.upanh.com/b5.s6.d3/5896a4a36b03a7f268be680f89503944_35541252.img0880.jpg

Yến Châu
23-09-2011, 05:21 PM
http://nd9.upanh.com/b6.s3.d3/56df1c930389bcb862c11cc5d2faf001_35535929.img0811.jpg (http://nd9.upanh.com/b6.s3.d3/56df1c930389bcb862c11cc5d2faf001_35535929.img0811.jpg)


Chu cha ơi! Hôm đó về 2 công chúa nhà mình "bầm dập- tơi tả" . Con "Heo" thì bị bầm hết trơn 2 cái đầu gối, nhìn con mà thấy thương. Con "Cọp" thì đỡ hơn nhưng cũng không thua chị là bao. Nhưng coi bộ cả hai đều hăm hở vì được ôn luyện, được chơi vui vẻ trọn một ngày bên bạn bè và các Anh Chị Trưởng.

onggiachonggay_99
23-09-2011, 07:29 PM
http://nd9.upanh.com/b6.s3.d3/56df1c930389bcb862c11cc5d2faf001_35535929.img0811.jpg (http://nd9.upanh.com/b6.s3.d3/56df1c930389bcb862c11cc5d2faf001_35535929.img0811.jpg)


Chu cha ơi! Hôm đó về 2 công chúa nhà mình "bầm dập- tơi tả" . Con "Heo" thì bị bầm hết trơn 2 cái đầu gối, nhìn con mà thấy thương. Con "Cọp" thì đỡ hơn nhưng cũng không thua chị là bao. Nhưng coi bộ cả hai đều hăm hở vì được ôn luyện, được chơi vui vẻ trọn một ngày bên bạn bè và các Anh Chị Trưởng.


Đâu là Lợn cuã nhà Yến Châu? và đâu là Cọp nhỉ mình chấm để làn sui nhé

hongbinh
24-09-2011, 04:48 PM
Đâu là Lợn cuã nhà Yến Châu? và đâu là Cọp nhỉ mình chấm để làn sui nhéKheeee Cọp và Lợn đây, cháu của hongbinh đó xinh đáo để, già nghía kỹ hem

http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/152154e7da5e8d3fb9.jpg

chiennho
24-09-2011, 06:19 PM
Kheeee Cọp và Lợn đây, cháu hongbinh đó xinh đáo để, già nghía kỹ hem

http://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/152154e7da5e8d3fb9.jpg

2 chị xinh ghê :hug::hug::hug:

lộc vừng đỏ
25-09-2011, 07:02 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/bau.jpg
Nhìn "kẻ" ngồi phía sau kìa. mặt gian gian thế nào í. hi hi.....

JB.Lưu Hùng Vương
25-09-2011, 07:24 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/bau.jpg
Nhìn "kẻ" ngồi phía sau kìa. mặt gian gian thế nào í. hi hi.....

Chào cả nhà & ACE

Sao mà Hai người đẹp của Chú Lộc vừng đỏ & Cô Yến , xinh thế :8::5: kiểu này lên BMT Câu 2 Người đẹp về Qui Nhơn quá ah :5: :8: