PDA

View Full Version : Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Việt Namhungdung
12-08-2008, 11:47 AM
Tham quan Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Việt Nam (http://memaria.org/images/_Lavang/)


http://memaria.org/images/lavangchurch.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_13.jpg


http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_54.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_50.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_10.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_07.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_06.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_05.jpg
http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_54.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_61.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_60.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_59.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_57.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_56.jpg


http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_51.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_50.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_49.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_48.jpg

http://memaria.org/images/_Lavang/Lavang_47.jpg