PDA

View Full Version : Nhạc về Mẹ La Vanghungdung
12-08-2008, 02:35 PM
Nhạc về Mẹ La Vanghttp://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/DangMe.gif


Tất cả các bản nhạc có lời và nốt nhạc đều ở dạng pdf. Các bạn cần có Adobe Acrobat Reader hoặc những software tương tự để đọc.Bài Ca Yêu Mến (http://memaria.org/lavang/nhac/Baicayeumen.pdf), Thanh Thanh :http://memaria.org/lavang/nhac/Baicayeumen.pdf
Cảm Mến Tri Ân (http://memaria.org/lavang/nhac/CamMenTriAn.pdf), Chu Mạnh Tiến:http://memaria.org/lavang/nhac/CamMenTriAn.pdf
Chúc tụng Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/ChucTungMeLavang_pdh.pdf), Phạm Đức Huyến:http://memaria.org/lavang/nhac/ChucTungMeLavang_pdh.pdf
Còn Nhớ Năm Nào (http://memaria.org/lavang/nhac/ConNhoNamNao.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/ConNhoNamNao.pdf
Con Về La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/ConveLaVang.pdf), Ánh Đăng - Thiên Cung:http://memaria.org/lavang/nhac/ConveLaVang.pdf
Cùng Mẹ Ra Khơi (http://memaria.org/lavang/nhac/Cungmerakhoi.pdf), Thế Thông:http://memaria.org/lavang/nhac/Cungmerakhoi.pdf
Dâng Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/DangMelv.pdf), Thiên Hương:http://memaria.org/lavang/nhac/DangMelv.pdf
Đến Cùng Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/DenCungMeLV.pdf), Vương Diệu:http://memaria.org/lavang/nhac/DenCungMeLV.pdf
Điệp Khúc Yêu Thương (http://memaria.org/lavang/nhac/DiepKhucYeuThuong.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/DiepKhucYeuThuong.pdf
Đoàn Con Thơ Bé (http://memaria.org/lavang/nhac/DoanConThoBe.pdf), Nguyên Hồ:http://memaria.org/lavang/nhac/DoanConThoBe.pdf
Đức Bà Phù Hộ (http://memaria.org/lavang/nhac/DucBaPhuHo.pdf), Nguyên Hồ:http://memaria.org/lavang/nhac/DucBaPhuHo.pdf
Đức Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/DucMeLV.pdf), Vũ Đình Ân:http://memaria.org/lavang/nhac/DucMeLV.pdf
Dưới Chân Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/DuoiChanMeLV.pdf), Hiếu Anh:http://memaria.org/lavang/nhac/DuoiChanMeLV.pdf
Đường Đời Con Đi(*) (http://memaria.org/lavang/nhac/Duongdoicondi.pdf), Thanh Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/Duongdoicondi.pdf
Hành Hương La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/HanhHuongLavang_dxq.pdf), Đỗ Xuân Quế:http://memaria.org/lavang/nhac/HanhHuongLavang_dxq.pdf
Hãy Đến Với Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/HayDenVoiMeLV.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/HayDenVoiMeLV.pdf
Hướng Về Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/HuongvemeLv.pdf), Duy Tân:http://memaria.org/lavang/nhac/HuongvemeLv.pdf
Hướng Về La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/HuongVeLV.pdf), Thanh Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/HuongVeLV.pdf
200 Năm Qua Rồi (http://memaria.org/lavang/nhac/200namquaroi.pdf), Hoàng Phúc - Nguyên Hồ:http://memaria.org/lavang/nhac/200namquaroi.pdf
Kinh Hành Hương (http://memaria.org/lavang/nhac/Kinhhanhhuong_mk.pdf)- Lm Minh Kông:http://memaria.org/lavang/nhac/Kinhhanhhuong_mk.pdf
Kính Chào Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/KinhChaoMeLavang_pdh.pdf), Phạm đức Huyến:http://memaria.org/lavang/nhac/KinhChaoMeLavang_pdh.pdf
La Vang 200 Năm (http://memaria.org/lavang/nhac/Lavang200.pdf), Thế Thông:http://memaria.org/lavang/nhac/Lavang200.pdf
La Vang Ngày Xa Xưa Ấy (http://memaria.org/lavang/nhac/LaVangNgayXaXuaAy.pdf), Đắc Trung:http://memaria.org/lavang/nhac/LaVangNgayXaXuaAy.pdf
La Vang Tin Yêu (http://memaria.org/lavang/nhac/LvTinyeu.pdf), Chân Tâm - Nguyên Hồ:http://memaria.org/lavang/nhac/LvTinyeu.pdf
La Vang Mẹ Là Niềm Vui (http://memaria.org/lavang/nhac/LavangMeLaNiemVui.pdf), Thanh Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/LavangMeLaNiemVui.pdf
Lạy Đức Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/LayDucMeLaVang_nd.pdf), Nguyễn Duy:http://memaria.org/lavang/nhac/LayDucMeLaVang_nd.pdf
Lạy Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/LayMeLavang_bq.pdf), Bạch Quỳnh:http://memaria.org/lavang/nhac/LayMeLavang_bq.pdf
Lạy Đức Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/LayDucMeLV.pdf), Hoàng Vũ:http://memaria.org/lavang/nhac/LayDucMeLV.pdf
Lạy Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/LayMeLV.pdf), Bùi Đức Hà:http://memaria.org/lavang/nhac/LayMeLV.pdf
Lời Kinh Sầu (http://memaria.org/lavang/nhac/Loikinhsau.pdf), Thanh Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/Loikinhsau.pdf
Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/MeLaVang.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/MeLaVang.pdf
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (http://memaria.org/lavang/nhac/MeLVMeVietNam.pdf), Trường Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/MeLVMeVietNam.pdf
Mẹ La Vang Mẹ Tình Thương (http://memaria.org/lavang/nhac/MeLvMeTinhThuong.pdf), Thiên Linh:http://memaria.org/lavang/nhac/MeLvMeTinhThuong.pdf
Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/Melavang_nc.pdf), Ngọc Cẩn:http://memaria.org/lavang/nhac/Melavang_nc.pdf
Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/Melavang_nd.pdf), Đỗ Xuân Quế & Nguyễn Duy :http://memaria.org/lavang/nhac/Melavang_nd.pdf
Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam (http://memaria.org/lavang/nhac/MeLaVangMeVietNam_xq-mp.pdf), Đỗ Xuân Quế & M Phú :http://memaria.org/lavang/nhac/MeLaVangMeVietNam_xq-mp.pdf
Mẹ Việt Nam (http://memaria.org/lavang/nhac/MeVietNam.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/MeVietNam.pdf
Mẹ Quê Hương (http://memaria.org/lavang/nhac/MeQueHuong.pdf), Hoàng Ngô:http://memaria.org/lavang/nhac/MeQueHuong.pdf
Mẹ Thiên Chúa Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/MeTcMeLV.pdf), Thiên Quang:http://memaria.org/lavang/nhac/MeTcMeLV.pdf
Một Bà Tiên (http://memaria.org/lavang/nhac/MotBaTien.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/MotBaTien.pdf
Một Trời La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/Mottroilavng.pdf), Thế Thông:http://memaria.org/lavang/nhac/Mottroilavng.pdf
Mơ Về La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/MoVeLaVang.pdf), Loan Hải:http://memaria.org/lavang/nhac/MoVeLaVang.pdf
Mừng 200 Năm (http://memaria.org/lavang/nhac/Mung200nam.pdf), Thiên An - Nguyên Hồ:http://memaria.org/lavang/nhac/Mung200nam.pdf
Ngày Xưa Nơi La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/NgayXuaNoiLV.pdf), Chu Mạnh Tiến:http://memaria.org/lavang/nhac/NgayXuaNoiLV.pdf
Ôi Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/Oimelavang.pdf), Thanh Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/Oimelavang.pdf
Rủ Nhau Về Thăm (http://memaria.org/lavang/nhac/RuNhauVeTham.pdf), Nguyên Hồ:http://memaria.org/lavang/nhac/RuNhauVeTham.pdf
Tán Dương Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/TanDungMeLvTT.pdf), Tiến Thành:http://memaria.org/lavang/nhac/TanDungMeLvTT.pdf
Tiến Về La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/TienVeLavang_ty.pdf), Thy Yên :http://memaria.org/lavang/nhac/TienVeLavang_ty.pdf
Trọn Niềm Tin Yêu (http://memaria.org/lavang/nhac/TronNiemTinYeu.pdf), Hoàng Ngô:http://memaria.org/lavang/nhac/TronNiemTinYeu.pdf
Trước Tòa Cao Sang (http://memaria.org/lavang/nhac/Truoctoacaosang.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/Truoctoacaosang.pdf
Tung Hô Maria (http://memaria.org/lavang/nhac/TungHoMaria.pdf), Duy Tân:http://memaria.org/lavang/nhac/TungHoMaria.pdf
Tung Hô Mẹ La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/TungHoMeLV.pdf), Duy Tân:http://memaria.org/lavang/nhac/TungHoMeLV.pdf
Ước Mơ Về (http://memaria.org/lavang/nhac/UocMoVe.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/UocMoVe.pdf
Về Đây ,Con Dân Nước Việt (http://memaria.org/lavang/nhac/VeDayConDan.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/VeDayConDan.pdf
Về La Vang (http://memaria.org/lavang/nhac/VeLaVang_ht.pdf), Hải Triều :http://memaria.org/lavang/nhac/VeLaVang_ht.pdf
Xin Mẹ Thương (http://memaria.org/lavang/nhac/Xinmethuong.pdf), Thanh Thanh:http://memaria.org/lavang/nhac/Xinmethuong.pdf
Xin Thương Nước Việt (http://memaria.org/lavang/nhac/XinthuongnuocViet.pdf), Hoàng Ngô:http://memaria.org/lavang/nhac/XinthuongnuocViet.pdf
Xin Cứ Vui Lên (http://memaria.org/lavang/nhac/XinCuVuiLen.pdf), Hải Ánh:http://memaria.org/lavang/nhac/XinCuVuiLen.pdf

vante
18-10-2008, 10:47 AM
Gửi các anh chị bản Chúc Tụng Mẹ La vang(Audio) (http://memaria.org/lavang/nhac/ChucTungMeLavang_pdh.pdf)
Link Download:

http://ultrashare.net/hosting/fl/f7cdae3b5e/ChucTungMeLaVang

tiengkeutronghoangdia
18-10-2008, 02:04 PM
Ớ ! CÁC BẠN ƠI ! Có bạn nào biết cái bài hát mang câu đâu là : " Đây bài ca ngàn trùng , dâng về Thiên Chúa , bài ca thấm nhuộm máu hồng . Từng bao ngưới anh dũng tiến lên ......:" không vậy các bạn ?

Ai có thì Post cả lời nhạc vả âm thanh lên cho tôi với nhá . Tôi đang là ... ĐÓI cái bài ấy lắm !
Xin cảm ơn Everybody nhiều nhá .

vante
19-10-2008, 12:49 AM
Ớ ! CÁC BẠN ƠI ! Có bạn nào biết cái bài hát mang câu đâu là : " Đây bài ca ngàn trùng , dâng về Thiên Chúa , bài ca thấm nhuộm máu hồng . Từng bao ngưới anh dũng tiến lên ......:" không vậy các bạn ?

Ai có thì Post cả lời nhạc vả âm thanh lên cho tôi với nhá . Tôi đang là ... ĐÓI cái bài ấy lắm !
Xin cảm ơn Everybody nhiều nhá .

Ó rùi nè,các bạn có thể load về

Link Download:

http://www.nguyenduyan.net/Music/ThanhCa/Bai_Ca_Ngan_Trung.mp3

TL1990
25-08-2010, 10:16 AM
Ó rùi nè,các bạn có thể load về

Link Download:

http://www.nguyenduyan.net/Music/ThanhCa/Bai_Ca_Ngan_Trung.mp3


ai hát thế bác trai.................................:secret: