PDA

View Full Version : Suy niệmtrandinhmy43
30-10-2011, 12:19 AM
"Khoâng coù ai ñem toâi xuoáng hoà."

"Khoâng coù ai ñem toâi xuoáng hoà." (Gioan 5:7). Ngöôøi ñau oám naøy ñaõ naèm ñoù suoát ba möôi taùm naêm vaø chaúng ñöôïc ai chuù yù ñeán. OÂng muoán ñöôïc chöõa khoûi beänh taät, nhöng chöa moät laàn ñöôïc nhuùng vaøo hoà Bethzatha. OÂng khoâng theå töï di chuyeån nhanh choùng vaø chaúng ai buoàn giuùp oâng. Chuyeän naøy thaät laø buoàn bieát bao. Nhöng chuùng ta chôù khoùc thöông ngöôøi cuõ maø queân ngöôøi môùi baây giôø. Bieát bao nhieâu ngöôøi treân theá giôùi naøy, ngaøy nay, ngheøo caøng ngheøo theâm, bieát bao keû khoâng nhaø, bieát bao nhieâu ngöôøi ñang haáp hoái vì ñoùi khaùt, vaø bieát bao nhieâu ngöôøi ñang böôùc ñi trong toái taêm.
"Taát caû nhöõng ai keâu caàu danh Ñöùc Chuùa seõ ñöôïc cöùu thoaùt. Theá nhöng laøm sao hoï keâu caàu Ñaáng hoï khoâng tin? Laøm sao hoï tin Ñaáng hoï khoâng ñöôïc nghe? Laøm sao maø nghe, neáu khoâng coù ai rao giaûng?Cuõng nhö ngöôøi ñau yeáu treân khoâng ñöôïc chöõa laønh khi khoâng coù ai giuùp anh, ngöôøi ta khoâng bieát ñeán Chuùa neáu khoâng coù ai chia seû Tin Möøng vôùi hoï.
Ñuùng laø vieäc hoaùn caûi caùc linh hoàn laø coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa, nhöng chính chuùng ta laø nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi ñeå rao giaûng. Thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi noùi: "Haõy rao giaûng moïi luùc. Söû duïng lôøi noùi cuûa chuùng ta khi caàn". Noùi caùch khaùc, ñieàu quan troïng nhaát laø trong cuoäc soáng cuûa chuùng ta, chuùng ta phaûi neân chöùng nhaân cuûa ñôøi soáng môùi trong Chuùa Kitoâ vaø tuøy theo ñieàu kieän cuûa mình tham gia vaøo caùc coâng vieäc truyeàn giaùo.
Ñöùc Gieâsu muoán chuùng ta neân muoái vaø aùnh saùng - ñuùng lieàu löôïng vaø vaøo thôøi ñieåm thích hôïp. Moät chuùt muoái coù theå laøm ngöôøi ta khaùt, nhöng nhieàu quaù seõ laøm hoï ñau oám. Chuùt aùnh saùng vöøa phaûi mang laïi aám cuùng, nhöng aùnh saùng choùi chang thieâu ñoát. Cuõng vaäy, vieäc truyeàn giaùo caàn ñöa ra söï thaät trong caùch theá loâi cuoán ngöôøi ta - khoâng aùp löïc hay cao ngaïo. "Haõy luoân luoân saün saøng traû lôøi cho baát cöù ai chaát vaán veà nieàm hy voïng cuûa anh em. Nhöng phaûi traû lôøi caùch hieàn hoøa vaø vôùi söï kính troïng". Chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå môøi moïi ngöôøi chia seû kinh nghieäm ñöôïc thanh taåy vaø canh taân trong Thieân Chuùa maø chuùng ta ñaõ laõnh nhaän. Trong khi chuùng ta chìm trong nöôùc cuûa hoàng aân vaø quyeàn naêng chöõa laønh, öôùc gì chuùng ta cuõng môøi goïi moïi ngöôøi haõy ñeán vaø cuøng chia seû vôùi chuùng ta.
"Laïy Chuùa, con caùm taï Chuùa vì hoàng aân Ngaøi ñaõ thöông ban cho con. Xin cho con cuõng bieát môøi goïi anh chò em ñang ñoùi khaùt coâng chính vaø söï thaät ñeán ñeå chia seû vôùi con nhöõng hoàng aân cuûa Chuùa. Xin Chuùa ñoaùi thöông naâng ñôõ hoäi chuùng con nöõa”.