PDA

View Full Version : Diễn biến tại Linh Địa Đức Bà, Thái Hà (Hà Nội)Chân Tình
20-08-2008, 01:30 AM
Xin hãy vào DanChua.Org xem bài:

http://danchua.org/373.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=3162&cHash=9c2f52fe54