PDA

View Full Version : Hình ảnh Rước Kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi tại nhà thờ chính tòa Hà Nộidvtung
07-10-2007, 02:25 PM
Hình ảnh Rước Kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi tại nhà thờ chính tòa Hà Nội
Joseph Ngọc Chuẩn (01-10-2007)


http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi0.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi1.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi2.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi3.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi4.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi5.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi6.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi7.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi8.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi9.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi10.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi11.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi12.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi13.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/70930HaNoi01102007/Pics/70930HaNoi14.jpg


Nguồn: VietCatholic