PDA

View Full Version : Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (Holy Martyrs of Vietnam)Gia Nhân
27-03-2012, 11:11 AM
Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
(Holy Martyrs of Vietnam)http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/tdvn.jpg (http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/HinhDao/tdvn.jpg)http://www.chungnhanduckito.net


1. Almatĩ, Pedro (Bình) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#1.)
2. Berrio-Ochoa, Valentín (Vinh) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#2.)
3. Bonnard, Jean-Louis (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#3.)
4. Tống Viết Bường (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#4.)
5. Cai Tả, Jose (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#5.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#5.)6. Ða Minh Cẩm (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#6.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#6.)7. Nguyễn Cần (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#7.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#7.)8. Hòang Lương Cảnh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#8.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#8.)9. Castaneda, Jacinto (Gia) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#9.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#9.)10. Ðỗ Văn Chiểu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#10.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#10.)11. John Baptist Cỏn (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#11.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#11.)12. Cornay, Jean-Charles Tân) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#12.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#12.)13. Cuénot, Étienne-Théodore (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#13.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#13.)14. Matthêu Nguyễn Ðắc (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#14.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#14.)15. Phêrô Ða (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#15.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#15.)16. Ðinh Ðạt (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#16.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#16.)17. Gioan Ðạt (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#17.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#17.)18. Nguyễn Văn Ðệ (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#18.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#18.)19. Delgado, Ignacio (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#19.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#19.)20. Diaz Sanjurjo, José (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#20.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#20.)21. Nguyễn Ðich (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#21.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#21.)22. Nguyễn Thế Ðiểm (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#22.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#22.)23. Ðịnh Viết Dụ (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#23.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#23.)24. Võ Văn Duệ (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#24.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#24.)25. Dumoulin-Borie, Pierre (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#25.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#25.)26. Trần An Dũng Lạc (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#26.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#26.)27. Ðinh Văn Dũng (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#27.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#27.)28. Paul Dương (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#28.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#28.)29. Trương Văn Ðường (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#29.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#29.)30. Vincent Dương (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#30.)31. Fernandez, José (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#31.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#31.)32. Gagelin, François (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#32.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#32.)33. Lê Văn Gấm (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#33.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#33.)34. Garcia Sampedro, Melchoir (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#34.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#34.)35. Gil de Federic (Tế) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#35.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#35.)36. Ðaminh Nguyễn Văn Hạnh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#36.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#36.)37. Phaolô Hạnh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#37.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#37.)38. Ðaminh Henares Minh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#38.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#38.)39. Jêrônimô Hermosilla (Liêm) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#39.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#39.)40. Giuse Ðỗ Quang Hiến (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#40.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#40.)41. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#41.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#41.)42. Simon Phan Ðắc Hòa (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#42.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#42.)43. Gioan Ðoàn Trinh Hoan (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#43.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#43.)44. Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#44.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#44.)45. Augustinô Phan Viết Huy (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#45.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#45.)46. Ðaminh Huyến (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#46.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#46.)47. Micae Hồ Ðình Hy (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#47.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#47.)48. Phanxicô Jaccard (Phan) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#48.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#48.)49. Ðaminh Phạm Trọng Khảm (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#49.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#49.)50. Giuse Nguyễn Duy Khang (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#50.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#50.)51. Phêrô Khanh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#51.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#51.)52. Phaolô Phạm Khắc Khoan (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#52.)
53. Phaolô Võ Ðăng Khoa (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#53.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#52.)54. Tôma Khuông (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#53.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#53.)55. Matthêô Alonzo-Leciniana (Ðậu) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#55.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#55.)56. Vinh-sơn Lê Quang Liêm (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#56.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#56.)57. Luca Vũ Bá Loan (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#57.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#57.)58. Phaolô Lê Văn Lộc (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#58.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#58.)59. Giuse Nguyễn Văn Lựu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#59.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#59.)60. Phêrô Nguyễn Văn Lựu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#60.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#60.)

61. Ðaminh Hà Trọng Mạo (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#61.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#61.)62. Ðaminh Mầu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#62.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#62.)63. Giuse Marchand (Du) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#63.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#63.)64. Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#64.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#64.)65. Philiphê Phan Văn Minh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#65.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#65.)66. Augustinô Nguyễn Văn Mới (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#66.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#66.)67. Micae Nguyễn Huy Mỹ (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#67.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#67.)68. Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#68.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#68.)69. Giacôbê Ðỗ Mai Năm (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#69.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#69.)70. Anrê Nguyễn Kim (Thông) Năm Thuông (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#70.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#70.)71. Phêrô Phanxicô Néron (Bắc) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#71.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#71.)72. Phaolô Nguyễn Ngân (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#72.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#72.)73. Giuse Nguyễn Ðình Nghi (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#73.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#73.)74. Lôrensô Ngôn (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#74.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#74.)75. Ðaminh Nguyên (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#75.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#75.)76. Ðaminh Nhi (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#76.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#76.)77. Ðaminh Ninh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#77.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#77.)78. Emanuen Lê Văn Phụng (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#78.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#78.)79. Phêrô Ðoàn Công Quý (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#79.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#79.)80. Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Nam) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#80.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#80.)81. Augustine Schoeffler (Ðông) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#81.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#81.)82. Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#82.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#82.)83. Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#83.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#83.)84. Nicôla Bùi Ðức Thể (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#84.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#84.)85. Giuse Lê Ðăng Thị (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#85.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#85.)86. Phêrô Trương Văn Thi (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#86.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#86.)87. Mactinô Tạ Ðức Thịnh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#87.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#87.)88. Tôma Trần Văn Thiện (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#88.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#88.)89. Luca Phạm Trọng Thìn (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#89.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#89.)90. Máctinô Thọ (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#90.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#90.)91. Phêrô Thuần (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#91.)
92. Phaolô Lê Bảo Tịnh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#92.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#92.)93. Ðaminh Toái (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#93.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#93.)94. Tôma Toán (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#94.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#94.)95. Ðaminh Trạch (Ðoài) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#95.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#95.)96. Êmanuen Nguyễn Văn Triệu (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#96.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#96.)97. Anrê Trần Văn Trông (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#97.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#97.)98. Phêrô Vũ Văn Truật (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#98.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#98.)99. Phanxicô Trần Văn Trung (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#99.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#99.)100. Giuse Tuân (LM) (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#100.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#100.)101. Giuse Tuân (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#101.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#101.)102. Phêrô Nguyễn Bá Tuần (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#102.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#102.)103. Giuse Túc (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#103.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#103.)104. Phêrô Nguyễn Khắc Tự (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#104.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#104.)105. Phêrô Nguyễn Văn Tự (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#105.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#105.)106. Ðaminh Tước (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#106.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#106.)107. Anrê Tường (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#108.)
108. Vinh-Sơn Tường
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#108.)109. Phêrô Lê Tùy (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#110.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#110.)110. Ðaminh Bùi Văn Úy (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#111.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#111.)111. Giuse Nguyễn Ðình Uyển (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#112.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#112.)112. Phêrô Ðoàn Văn Vân (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#113.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#113.)113. Giuse Thêophanô Vénard Ven (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#114.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#114.)114. Giuse Ðặng Ðình Viên (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#115.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#115.)115. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#110.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#110.)116. Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#117.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#117.)117. Vinh Sơn Ðỗ Yến (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#118.)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#118.)

- Cước Chú (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#Notes)
(http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#Notes)- Tài Liệu Tham Khảo (http://members.cox.net/thumaibui/hanhct_files/cttdvn3.html#Bibliography)

PHAOLÔ HÙNG
01-04-2012, 01:10 PM
chứng nhân lịch sử của giáo hội công giáo việt nam
một thời đổ máu nhưng rất oai hùng và vang mãi đến muôn đời

TẠ ƠN CHÚA