PDA

View Full Version : Hình ảnh Lễ Hội Công Giáo Chàm Ninh Thuận mừng Katê, Ngày Tết dân tộc Chàmdvtung
11-10-2007, 07:18 AM
Hình ảnh Lễ Hội Công Giáo Chàm Ninh Thuận mừng Katê,
Ngày Tết dân tộc Chàm

Lê Mỹ Tườnghttp://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham0.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham1.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham2.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham3.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham4.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham5.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham6.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham7.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham8.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham9.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham10.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham11.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham12.jpg
http://vietcatholic.net/Albums/71007Cham10102007/Pics/71007Cham13.jpg

Nguồn: VietCatholic