PDA

View Full Version : Tường Trình Lại Chi Tiết Hơn Về Cuộc Họp Giữa Đức TGM Hà Nội Và UBND Thành Phốlittlewave
23-09-2008, 05:41 PM
Tường Trình Lại Chi Tiết Hơn Về Cuộc Họp Giữa Tgm Hà Nội Và Ubnd Thành Phố (http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&ArticleID=15576)

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&ArticleID=15576