PDA

View Full Version : Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm Cgioanha
11-11-2012, 04:08 PM
THÁNH VỊNH ĐÁP CA Năm C

Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm A (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=48424&p=166195#post166195)
Thánh vịnh Đáp ca Phụng vụ năm B (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=35963&highlight=Th%C3%A1nh+v%E1%BB%8Bnh)

Nguồn:thanhlinhchoir.com

MÙA VỌNG

Chúa nhật 1 mùa vọng. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN1MuaVong_ThanhVinh24.mp3)
Chúa nhật 1 mùa vọng. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN1MuaVong_ThanhVinh24_hvh.pdf)
Chúa nhật 2 mùa vọng. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN2MuaVong_ThanhVinh125.mp3)
Chúa nhật 2 mùa vọng. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN2MuaVong_ThanhVinh125_hvh.pdf)
Chúa nhật 3 mùa vọng. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN3MuaVong_Is12.mp3)
Chúa nhật 3 mùa vọng. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN3MuaVong_Is12_hvh.pdf)
Chúa nhật 4 mùa vọng. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN4MuaVong_ThanhVinh79.mp3)
Chúa nhật 4 mùa vọng. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaVong_namC/CN4MuaVong_ThanhVinh79_hvh.pdf)

MÙA GIÁNG SINH

Lễ vọng Giáng sinh. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeVongGiangSinh_Tv88.mp3)
Lễ vọng Giáng sinh. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeVongGiangSinh_Tv88_hvh.pdf)
Lễ đêm Giáng sinh. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeDemGiangSinh_Tv95.mp3)
Lễ đêm Giáng sinh. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeDemGiangSinh_Tv95_hvh.pdf)

Lễ rạng đông Giáng sinh. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeRangDongGiangSinh_Tv96.mp3)
Lễ rạng đông Giáng sinh. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeRangDongGiangSinh_Tv96_hvh.pdf)
Lễ ban ngày Giáng sinh. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeBanNgayGiangSinh_Tv97.mp3)
Lễ ban ngày Giáng sinh. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeBanNgayGiangSinh_Tv97_hvh.pdf)
Lễ các Thánh Anh Hài. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeCacThanhAnhHai_Tv123.mp3)
Lễ các Thánh Anh Hài. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeCacThanhAnhHai_Tv123_hvh.pdf)

Lễ Thánh gia. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeThanhGia_Tv127.mp3)
Lễ Thánh gia. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeThanhGia_Tv127_hvh.pdf)
Lễ Hiển linh. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeHienLinh_Tv71.mp3)
Lễ Hiển linh. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/GiangSinh_NamC/LeHienLinh_Tv71_hvh.pdf)

ĐỨC MẸ-CÁC THÁNH-LỄ TRỌNG-KÍNH

Chúa Ba Ngôi. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv8_ChuaBaNgoi_bich.mp3)
Chúa Ba Ngôi. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv8_ChuaBaNgoi_hvh.pdf)
Mình Máu Thánh Chúa. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv109_MinhMauThanh_nhung.mp3)
Mình Máu Thánh Chúa. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv109_MinhMauThanh_hvh.pdf)
Lễ Truyền tin. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv39_TruyenTin_bich.mp3)
Lễ Truyền tin. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv39_TruyenTin_hvh.pdf)
Mẹ lên trời. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv44_MeLenTroi_nhung.mp3)
Mẹ lên trời. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv44_MeLenTroi_hvh.pdf)
Mẹ vô nhiễm. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv97_MeVoNhiem_bich.mp3)
Mẹ vô nhiễm. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv97_MeVoNhiem_hvh.pdf)
Mẹ Thiên Chúa. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv66_MeThienChua_bich.mp3)
Mẹ Thiên Chúa. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv66_MeThienChua_hvh.pdf)
Đức Mẹ Mân côi. mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.mp3)
Đức Mẹ Mân côi. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.pdf)
Lễ vọng Thánh Phêrô – Phaolô. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv18b_LeVong_PheroPhaolo_hvh.mp3)
Lễ vọng Thánh Phêrô – Phaolô. pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv18b_LeVong_PheroPhaolo_hvh.pdf)
Thánh Phêrô – Phaolô. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv33_pherophaolo_tutrinh.mp3)
Thánh Phêrô – Phaolô. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv33_pherophaolo_hvh.pdf)
Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv138_SinhNhatGioan_bich.mp3)
Sinh nhật Thánh Gioan tẩy giả. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv138_SinhNhatGioan_hvh.pdf)

Thánh Giuse. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv88_ThanhGiuse_tutrinh.mp3)
Thánh Giuse. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv88_ThanhGiuse_hvh.pdf)
Các Thánh. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv23_LeCacThanh_bich.mp3)
Các Thánh. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv23_LeCacThanh_hvh.pdf)
Các Thánh TĐVN. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv125_CacThanhTDVN_tutrinh.mp3)
Các Thánh TĐVN. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv125_CacThanhTDVN_hvh.pdf)

Lễ Giao thừa. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv112_GiaoThua_nhung.mp3)
Lễ Giao thừa. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv112_GiaoThua_hvh.pdf)

Mồng 1 tết lễ minh niên. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv8_MinhNien_bich.mp3)
Mồng 1 tết lễ minh niên. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv8_MinhNien_hvh.pdf)
Mồng 2 tết. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv127_Mong2tet_tutrinh.mp3)
Mồng 2 tết. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv127_Mong2tet_hvh.pdf)
Mồng 3 tết. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv89_Mong3tet_bich.mp3)
Mồng 3 tết. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv89_Mong3tet_hvh.pdf)

Các Linh hồn (lễ nhất). Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv22_Le1CacLinhHon_tutrinh.mp3)
Các Linh hồn (lễ nhất). Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/tv22_Le1CacLinhHon_hvh.pdf)
Các Linh hồn (lễ nhì). Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv24_Le2CacLinhHon_tutrinh.mp3)
Các Linh hồn (lễ nhì). Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv24_Le2CacLinhHon_hvh.pdf)
Các Linh hồn (lễ ba). Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv26_Le2CacLinhHon_nhung.mp3)
Các Linh hồn (lễ ba). Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv26_Le3CacLinhHon_hvh.pdf)
Lễ tạ ơn. Mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv137_taon_bich.mp3)
Lễ tạ ơn. Pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/DucMe_CacThanh_LeTrong/Tv137_taon_hvh.pdf)

MÙA CHAY – PHỤC SINH

Lễ tro mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeTro_tutrinh.mp3)
Lễ tro pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeTro_hvh.pdf)
Chúa nhật 1 mùa chay mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat1_MuaChay.mp3)
Chúa nhật 1 mùa chay pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat1_MuaChay_hvh.pdf)
Chúa nhật 2 mùa chay mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat2_MuaChay.mp3)
Chúa nhật 2 mùa chay pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat2_MuaChay_hvh.pdf)
Chúa nhật 3 mùa chay mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat3_MuaChay.mp3)
Chúa nhật 3 mùa chay pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat3_MuaChay_hvh.pdf)
Chúa nhật 4 mùa chay mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat4_MuaChay.mp3)
Chúa nhật 4 mùa chay pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat4_MuaChay.pdf)
Chúa nhật 5 mùa chay mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat5_MuaChay.mp3)
Chúa nhật 5 mùa chay pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat5_MuaChay.pdf)

Lễ truyền Dầu mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeTruyenDau_bich.mp3)
Lễ truyền Dầu pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeTruyenDau_hvh.pdf)
Thứ năm tuần thánh (chiều) mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_tutrinh.mp3)
Thứ năm tuần thánh (chiều) pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh.pdf)
Thứ sáu tuần thánh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ThuNamTuanThanh_tutrinh.mp3)
Thứ sáu tuần thánh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ThuSauTuanThanh_hvh.pdf)
Lễ lá mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeLa.mp3)
Lễ lá pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/LeLa_hvh.pdf)

Sau bài đọc 1 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc1_bich.mp3)
Sau bài đọc 1 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc1_hvh.pdf)
Sau bài đọc 2 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc2_bich.mp3)
Sau bài đọc 2 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc2_hvh.pdf)
Sau bài đọc 3 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc3XH_nhung.mp3)
Sau bài đọc 3 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc3_XuatHanh_hvh.pdf)
Sau bài đọc 4 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc4_bich.mp3)
Sau bài đọc 4 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc4_hvh_hvh.pdf)
Sau bài đọc 5 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc5_tutrinh.mp3)
Sau bài đọc 5 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc5_hvh_hvh.pdf)
Sau bài đọc 6 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc6_bich.mp3)
Sau bài đọc 6 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc6_hvh.pdf)
Sau bài đọc 7 lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc7.mp3)
Sau bài đọc 7 lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiDoc7_hvh.pdf)
Sau bài đọc Tân ước lễ vọng Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiTanUoc_bich.mp3)
Sau bài đọc Tân ước lễ vọng Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/VongPS_BaiTanUoc.pdf)

Chúa nhật Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhatPhucSinh_bich.mp3)
Chúa nhật Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhatPhucSinh_hvh.pdf)
Chúa nhật 2 Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat2PhucSinh_bich.mp3)
Chúa nhật 2 Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat2PhucSinh_hvh.pdf)
Chúa nhật 3 Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNha3tPhucSinh_bich.mp3)
Chúa nhật 3 Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat3PhucSinh_hvh.pdf)
Chúa nhật 4 Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat4PhucSinh_bich.mp3)
Chúa nhật 4 Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat4PhucSinh_hvh.pdf)
Chúa nhật 5 Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat5PhucSinh_nhung.mp3)
Chúa nhật 5 Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat5PhucSinh_hvh.pdf)
Chúa nhật 6 Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat6PhucSinh_bich.mp3)
Chúa nhật 6 Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat6PhucSinh_hvh.pdf)
Chúa nhật 7 Phục sinh mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat7PhucSinh_bich.mp3)
Chúa nhật 7 Phục sinh pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaNhat7PhucSinh_hvh.pdf)
Chúa Lên Trời mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaLenTroi_1.mp3)
Chúa Lên Trời pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaLenTroi_1_hvh.pdf)
Chúa Thánh Thần Hiện xuống mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaTTHienXuong__bich.mp3)
Chúa Thánh Thần Hiện xuống pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/MuaChay_PhucSinh/ChuaTTHienXuong_hvh.pdf)

THƯỜNG NIÊN

Chúa Chịu Phép Rửa .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaChiuPhepRua_bich.mp3)
Chúa Chịu Phép Rửa .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaChiuPhepRua.pdf)
Chúa Nhật 2 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat2ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 2 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat2ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 3 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat3ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 3 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat3ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 4 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat4ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 4 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat4ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 5 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat5ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 5 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat5ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 6 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat6ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 6 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat6ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 7 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat7ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 7 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat7ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 8 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat8ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 8 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat8ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 9 thường niên .mp3
Chúa Nhật 9 thường niên .pdf
Chúa Nhật 10 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat10.mp3)
Chúa Nhật 10 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat10ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 11 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat11ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 11 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat11ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 12 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat12ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 12 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat12ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 13 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat13ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 13 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat13ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 14 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat14ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 14 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat14ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 15 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat15ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 15 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat15ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 16 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat16ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 16 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat16ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 17 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat17ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 17 thường niên .pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat17ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 18 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat18ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 18 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat18ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 19 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat19ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 19 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat19ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 20 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat20ThuongNien_C.mp3)
Chúa Nhật 20 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat20ThuongNien_C.pdf)
Chúa Nhật 21 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/DapCa%2021_C%20_hvh.mp3)
Chúa Nhật 21 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv116_21c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 22 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca22%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 22 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv67_22c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 23 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca23%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 23 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv89_23c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 24 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca24%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 24 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv50_24c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 25 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca25%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 25 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv112_25c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 26 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca26%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 26 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv145_26_hvh.pdf)
Chúa Nhật 27 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca27%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 27 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv94_27c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 28 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca28%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 28 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv97_28c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 29 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca29%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 29 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv120_29c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 30 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca30hvh.mp3)
Chúa Nhật 30 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv33_30c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 31 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca31%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 31 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv144_31c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 32 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca32%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 32 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv16_32c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 33 thường niên .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca33%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 33 thường niên . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv97_33c_hvh.pdf)
Chúa Nhật 34 Kitô Vua .mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca34%20hvh.mp3)
Chúa Nhật 34 Kitô Vua . pdf (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv121_34_ktv_hvh.pdf)

haidang17
21-11-2012, 10:36 PM
thay gioanha co the post mp3 cho bai nhap le va hiep le co duoc khong,vi em khong co ca truong nen tap hat gap nhieu kho khan, neu duoc thay giup thi that la tot, cam on thay nhieu

gioanha
23-11-2012, 12:06 PM
thay gioanha co the post mp3 cho bai nhap le va hiep le co duoc khong,vi em khong co ca truong nen tap hat gap nhieu kho khan, neu duoc thay giup thi that la tot, cam on thay nhieu

Bạn thân mến! Biết làm sao đây, gioanha sưu tầm được gì thì chia sẻ với mọi người rồi, không thể có tất cả như chúng ta mong muốn được. bạn có thể nghe mp3 nhập lễ Ở ĐÂY (http://http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,37) các chủ đề khác cũng có ở đó mặc dù số lượng bài còn giới hạn

Mến chúc bạn và ca đoàn có điều kiện phục vụ ngày một tốt hơn

thuyen
13-05-2013, 12:47 AM
Chú Gioanha post bài Alleluia Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth
- Xin lịch hát: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Xin lịch hát: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Xin cảm ơn Chú trước

gioanha
27-05-2013, 11:31 PM
Chú Gioanha post bài Alleluia Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth
- Xin lịch hát: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Xin lịch hát: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Xin cảm ơn Chú trước


Sory thuyen, chờ chút nhé, giờ mới biết...

gioanha
28-05-2013, 11:26 PM
Chú Gioanha post bài Alleluia Lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth
- Xin lịch hát: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Xin lịch hát: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Xin cảm ơn Chú trướcLịch Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45042)

Lịch Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=45039&p=146401#post146401)