PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 1 Chay C 17/02/2013thienngadt
27-01-2013, 11:13 PM
NL: Nguyện Chúa chí ái mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguyen-Chua-Chi-Ai-Ca-Doan-Duc-Me-Hang-Cuu-Giup/IW8WEC09.html)
ĐC: Thánh vịnh 90 mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,280)
DL: Hiến lễ ăn năn mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,277)
HL: Cám dỗ trong đời mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15261)
KL: Canvê chiều mp3 (http://cadoanducme-dautieng.zxq.net/#Play,33)

thienngadt
21-01-2016, 09:52 AM
Lễ Chúa nhật 1 Mùa Chay C 14/02/2016

Nhập lễ : Ai kêu cầu
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/AiKeuCau.pdf
Chúa đáp lời cầu mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/conkeulenChua-qv.pdf)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/04/chc3baa-c491c3a1p-le1bb9di-ce1baa7u-cao-nguyc3aan.pdf
Chúa nhật 1 Mùa Chay
http://www.dinh.dk/pdf/CN1MC-ht.pdf
Con kêu cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o1YE_CdIud4)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cKOnAieLGS4)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nl1mc-conkeucau-thienduyen.pdf
Con kêu lên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/conkeulenChua-qv.pdf
Hãy quay về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EDcOkY2AB0c)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muachay/034-hayquayve.pdf
Khi kêu đến Ta
http://www.dinh.dk/pdf/khikeudenTa-ta.pdf
Khi tôi tớ Ta kêu cầu
http://huyenca.com/file/chuanhat1muachay-nguyenquanghuy.pdf
Nguyện Chúa chí ái mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iW5lVh0-Odw)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenChuachiai.pdf
Nương bóng Chúa
http://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN I Chay) NuongBongChua_TramThienThu.pdf
Tin tưởng và phó thác mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tin-tuong-va-pho-thac-pham-khanh-ngoc-ft-trong-khoa.ofnuj6kfeSfI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tintuongvaphothac-vdh.pdf
Trên con đường trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sS43nT-Z8-g)
http://mitram.saobiennhatrang.net/muachay/Tren con_Da sua_curves.pdf
Trở về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hw82nL9i5uI)
http://www.dinh.dk/pdf/trovebenChua.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 1 Mùa Chay C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kCankqZxGE4)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn1chayC.pdf
Chúa nhật 1 Mùa Chay C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PCswx39oI9w)
http://dinh.dk/pdf/CN1CMC-tl.pdf
Chúa nhật 1 Mùa Chay C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XhyMoO95gmM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv90_chay1C_xm.pdf
Chúa ở cùng tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AN69wf_ogjs)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/2/1296/thanh-vinh-90.pdf
Hãy ở cùng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uU3IkqliRLc)
http://dinh.dk/pdf/hayocungcon-vx.pdf
Thánh vịnh 90 HH mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-1-chay-c-hoa-mi.JlTM21giOHAr.html)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kCankqZxGE4)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7950&d=1359303143
Thánh vịnh 90 TN mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E2zqTPU-fMA)
http://www.dinh.dk/pdf/9_CN1MCC_TV90.pdf
Thánh vịnh 90 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eAXBcvKcMk0)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh90-ndh.pdf
Thánh vịnh 90 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R9uf9tE0n7o)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv90_chay1c_kimlong.pdf
Xin hãy ở cùng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0e7wGsVY5qs)
http://www.dinh.dk/pdf/xinhayocungcon-tv90.pdf
Xin ở cùng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OkHBm_jk7Nk)
http://www.dinh.dk/pdf/CN1MCC_xinocungcon_tv90-dch.pdf
Xin ở cùng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PCswx39oI9w)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2018/12/TV-90-Xin-O-Cung-Con.pdf
Xin ở cùng con mp4 (https://youtu.be/U-87OfwNC00)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv90_1MC_C_hpv.pdf
Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKtBh7thcbU)
http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
Dâng đời tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dG9oMG5tFPI)
http://dinh.dk/pdf/dangdoitinhthuong.pdf
Đôi tay này mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mYrf2y4i5Dk)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/Doitaynay.pdf
Hiến lễ giao hòa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GgaBLhzlmfk)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Hương thơm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bJbg4xuwqZw)
http://www.dinh.dk/pdf/huongthom-vh.pdf
Lời con nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i8M-EbTP7Ps)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sIhku-4IG6E)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0n94omiZCpA)
Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=q_woykwATaw) Bass (https://www.youtube.com/watch?v=T2tOz-1mKw0)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Xin dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AkCAusjCqGM)
http://www.dinh.dk/pdf/xindangdoicon.pdf
Hiệp lễ : Bốn mươi ngày chay tịnh
https://www.catruong.com/baihat/chay/40NgayChayTinh_ml.pdf
Cám dỗ mp4 (https://youtu.be/4OQtlDjBA-U)
http://www.catruong.com/baihat/chay/(CN I Chay) Cam-Do by TramThienThu.pdf
Cám dỗ trong đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0U0igCUUANk)
http://www.dinh.dk/pdf/camdotrongdoi-tn.pdf
Chúa cấm con thất vọng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7fE7GcCqu_k)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacamconthatvong.pdf
Chúa chịu cám dỗ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=QfP9jZ5RIIA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XFJUPa02x6w)
http://huyenca.com/file/chuachiucamdo-thienduyen.pdf
Chúa chịu cám dỗ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2012/02/chua-che1bb8bu-cam-do-huy-hoang.pdf
Chúa Giêsu chịu cám dỗ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sgoBcG-QEfM)
http://dinh.dk/pdf1/ChuaGiesuchiucamdo-nhcvx.pdf
Chúa vào hoang địa
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuavaohoangdia-hmkdch.pdf
Con trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MzTJXyGDnB4)
http://www.dinh.dk/pdf/controngcayChua.pdf
Dưới bóng Đấng Toàn Năng
http://www.dinh.dk/pdf/duoibongDangToanNang-th.pdf
Hy vọng vào Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=da4yQA6yFLk)
http://www.dinh.dk/pdf/hyvongvaoNgai.pdf
Không nguyên bởi bánh
http://dinh.dk/pdf1/khongnguyenboibanh-nmh.pdf
Nguyện cầu 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=48bD3cjXDkA)
http://thanhnhaconline.com/pdf/nguyencau2.pdf
Trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1h7sarwvZMY)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua.pdf
Kết lễ : Canvê chiều mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uQvcRKX1fIE)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7953&d=1359303191
Xin đi theo Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U7o_8tDjZmo)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinditheoMe-pa.pdf