PDA

View Full Version : Thế Giới Nhìn Từ VaticanJB.Lưu Hùng Vương
17-03-2013, 12:44 PM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 1/03 - 07/03/2013

http://youtu.be/p3iHgtAxck4

JB.Lưu Hùng Vương
17-03-2013, 12:45 PM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08-14/3/2013

http://youtu.be/cMjb6pAslNo

JB.Lưu Hùng Vương
23-03-2013, 09:00 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15-21/03/2013

http://youtu.be/JIvllIxY8jE

JB.Lưu Hùng Vương
29-03-2013, 01:10 PM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 22-28/3/2013

http://youtu.be/uiSEwo0vm5k

JB.Lưu Hùng Vương
05-04-2013, 08:03 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 29/3-5/4/2013

http://youtu.be/VIZUepsjF1w

JB.Lưu Hùng Vương
12-04-2013, 07:39 PM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06/4-11/4/2013

http://youtu.be/jtAlkN5PScI

JB.Lưu Hùng Vương
19-04-2013, 06:59 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12/4-18/4/2013

http://youtu.be/eIZg4G3httw

JB.Lưu Hùng Vương
26-04-2013, 09:08 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/4-25/4/2013

http://youtu.be/eeMXD3y9LSQ

JB.Lưu Hùng Vương
03-05-2013, 11:11 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/4 - 2/5/2013

http://youtu.be/c5ISJA2yB4E

JB.Lưu Hùng Vương
10-05-2013, 09:46 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 3/5 - 9/5/2013

http://youtu.be/DjNipSji13k

JB.Lưu Hùng Vương
17-05-2013, 10:23 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 10/5 - 16/5/2013

http://youtu.be/mBPvb-yV6wQ

JB.Lưu Hùng Vương
27-05-2013, 07:03 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/5 - 23/5/2013

http://youtu.be/E5iyhDtWmDs

JB.Lưu Hùng Vương
31-05-2013, 01:03 PM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24/5 -30/5/2013

http://youtu.be/7x7d1u3SOK0

JB.Lưu Hùng Vương
07-06-2013, 09:49 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 31/5 -06/06/2013

http://youtu.be/LtQGaxeBzIU

JB.Lưu Hùng Vương
14-06-2013, 07:49 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 07/6 -13/6/2013

http://youtu.be/EvfI8YBV-54

JB.Lưu Hùng Vương
21-06-2013, 07:16 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 13/6 - 19/6/2013

http://youtu.be/A954MtP6HhU

JB.Lưu Hùng Vương
28-06-2013, 07:11 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20/6 -28/6/2013

http://youtu.be/a-Ih04nfuS4

JB.Lưu Hùng Vương
05-07-2013, 09:15 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/06 - 04/07/2013

http://youtu.be/TskZIFrtjiU

JB.Lưu Hùng Vương
13-07-2013, 07:15 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 05/07 - 11/07/2013

http://youtu.be/hDMcTo6l6Yo

JB.Lưu Hùng Vương
19-07-2013, 07:25 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12/7 -18/7/2013

http://youtu.be/nd0KqsdEg8M

JB.Lưu Hùng Vương
11-09-2013, 07:50 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 30/8 - 05/9/2013

http://youtu.be/s8jnocc_kTw

JB.Lưu Hùng Vương
13-09-2013, 06:50 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06/9 - 12/9/2013

http://youtu.be/syAPhVKej0w

JB.Lưu Hùng Vương
26-02-2014, 08:04 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14/02 - 20/02/2014

http://youtu.be/aOdJt9O5iCM

JB.Lưu Hùng Vương
28-02-2014, 07:23 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 15/02 - 27/02/2014

http://www.youtube.com/watch?v=wDBn-9zPyII

JB.Lưu Hùng Vương
07-03-2014, 06:54 AM
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 28/02 - 06/03/2014

http://youtu.be/h5EQPKDoCOY