PDA

View Full Version : Lễ truyền tingioanha
02-04-2013, 04:46 PM
NL: Theo tiếng Thiên Thần
ĐC: Thánh vịnh 39
DL: Xin Chúa thiên đình
HL: Linh hồn tôi ca lên
KL: Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng


Download mp3: Đáp ca Thánh vịnh 39 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/Tv39_Truyentin_bich.mp3)

Download Midi: Theo tiếng Thiên Thần (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/LeTruyenTin/TheoTiengThienThan_hd.mp3)

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/LeTruyenTin/TheoTiengThienThan_hd.mp3

Download Midi: Linh hồn tôi ca lên (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/LeTruyenTin/LinhHonToiCaLen2_th.mp3)

http://thanhcavietnam.info/gioanha/Baihatle_1/LeTruyenTin/LinhHonToiCaLen2_th.mp3