PDA

View Full Version : Danh sách Ban Thường Vụ và các ỦY Ban đặc trách thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Namdvtung
13-10-2007, 02:15 PM
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ VÀ ĐẶC TRÁCH CÁC UỶ BAN
CHO NHIỆM KỲ 2007 – 2010
[align=justify:abe7d064df]Danh sách Ban Thường Vụ HĐGMVN như sau: Chủ tịch: GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn / Phó Chủ tịch: GM Giuse Nguyễn Chí Linh / Tổng Thư ký: TGM Giuse Ngô Quang Kiệt / Phó Tổng Thư ký: GM Giuse Võ Đức Minh.[/align:abe7d064df]
[align=left:abe7d064df]Chức vụ---------------------------Giám mục đặc trách
Chủ tịch---------------------------GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Phó Chủ tịch--------------------.-GM Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Thư ký----------------------TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Phó Tổng Thư ký---------------.-GM Giuse Võ Đức Minh
Uỷ ban Giáo lý Đức tin----------GM Phaolô Bùi Văn Đọc
Uỷ ban Kinh thánh---------------GM Giuse Võ Đức Minh
Uỷ ban Phụng tự-----------------GM Phêrô Trần Đình Tứ
Uỷ ban Nghệ thuật thánh---..--GM Phêrô Trần Đình Tứ
Uỷ ban Thánh nhạc--------------GM Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Uỷ ban Loan báo Tin mừng-----GM Micae Hoàng Đức Oanh
Uỷ ban Giáo sĩ - Chủng sinh----GM Antôn Vũ Huy Chương
Uỷ ban Tu sĩ-----------------------GM Giuse Hoàng Văn Tiệm
Uỷ ban Giáo dân------------..----GM Giuse Trần Xuân Tiếu
Uỷ ban Mục vụ Gia đình---------GM Giuse Châu Ngọc Tri
Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ----------GM Giuse Vũ Văn Thiên
Uỷ ban Di dân---------------------ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Uỷ ban Bác ái Xã hội----------.--GM Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Uỷ ban Văn hoá------------------GM Giuse Vũ Duy Thống
Uỷ ban Truyền thông Xã hội---GM Phêrô Nguyễn Văn Đệ [/align:abe7d064df]
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Nguồn: Vietcatholic