PDA

View Full Version : Hình ảnh tấn phong Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân LộcGia Nhân
05-04-2013, 11:20 PM
Hình ảnh tấn phong Giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/03/GmGiuseDinhDucDao.jpg


Thánh lễ được cử hành trọng thể vào ngày 05 – 04 – 2013 tại giáo phận Xuân Lộc.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala vào ngày 28-02-2013.http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/001_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/001_phongchuc_giammuc_05042013/)

http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/002_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/002_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/004_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/004_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/005_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/005_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/006_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/006_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/008_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/008_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/009_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/009_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/011_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/011_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/014_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/014_phongchuc_giammuc_05042013/)

Gia Nhân
05-04-2013, 11:22 PM
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/017_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/017_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/018_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/018_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/025_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/025_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/027_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/027_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/031_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/031_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/034_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/034_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/036_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/036_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/037_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/037_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/039_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/039_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/040_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/040_phongchuc_giammuc_05042013/)

Gia Nhân
05-04-2013, 11:25 PM
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/042_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/042_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/045_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/045_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/046_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/046_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/047_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/047_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/048_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/048_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/049_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/049_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/051_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/051_phongchuc_giammuc_05042013/)

Gia Nhân
05-04-2013, 11:25 PM
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/053_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/053_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/054_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/054_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/056_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/056_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/057_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/057_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/058_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/058_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/061_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/061_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/063_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/063_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/064_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/064_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/066_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/066_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/067_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/067_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/069_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/069_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/072_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/072_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/074_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/074_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/075_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/075_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/078_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/078_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/079_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/079_phongchuc_giammuc_05042013/)

http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/083_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/083_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/084_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/084_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/086_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/086_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/087_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/087_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/088_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/088_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/094_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/094_phongchuc_giammuc_05042013/)
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2013/04/095_PhongChuc_GiamMuc_05042013.jpg (http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/095_phongchuc_giammuc_05042013/)(http://caritasphucuong.org/slider/hinh-anh-tan-phong-giam-muc-phu-ta-giao-phan-xuan-loc/attachment/096_phongchuc_giammuc_05042013/)