PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 11 Thường Niên C (16/06/2013)thienngadt
20-05-2013, 09:57 PM
Lễ Chúa nhật 11 Thường Niên C

Nhập lễ :Con hân hoan mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-han-hoan-dang-cap-nhat.5G07zaYG3TN7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan.pdf
Tôi chỉ ước trông mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/toi-chi-uoc-trong-ca-doan-vuot-qua.qvRwFGMTv2Bo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/toichiuoctrong.pdf
Xin đừng xa con (Impr)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/XinDungXaCon.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 31 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-11-c-an-phuc-ft-hoa-mi.KLVORB8mGVza.html)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8643&d=1368247687
Chúa tha tội lỗi con (Nih) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0pwyMOEgT1Y)
http://www.dinh.dk/pdf/CN11TNC_Chuathatoiloicon_tv31-dch.pdf
Chúa đã tha thứ (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eJOQ9W64PTo)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadathathu-tv31.pdf
Thánh vịnh 31 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dpvub9sDUHU)
http://www.dinh.dk/pdf/34_CN11TNC_TV31.pdf
Thánh vịnh 31 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/zrdncqn6vx/CNC_11TN_tv_31chung_HC_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/2podejarh4/CNC_11TN_tv_31.pdf
Thánh vịnh 31 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn11C/Tv31_11C.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn11C/Tv31_11C_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn11C/Tv31_11C_Page_2.jpg
Dâng lễ :Tiến dâng lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tien-dang-len-dang-cap-nhat.JY0BO0Ob95GA.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendanglen-pxc.pdf
Hiến lễ ăn năn (Nih) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-an-nan-an-phuc.1IePnalWIANO.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienleannan-dch.pdf
Hiến lễ giao hòa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-vat-giao-hoa-thien-nga.rWYDQygjpDaw.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlegiaohoa-nk.pdf
Hiệp lễ : Tâm ca Mai-Đệ-Liên mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14323)
http://www.dinh.dk/pdf/tamcaMaiDeLien.pdf
Vì đã yêu nhiều mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-da-yeu-nhieu-an-phuc-ft-thien-nga.H9gwesqwYQ5Q.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vidayeunhieu-tn.pdf
Yêu nhiều được tha nhiềump4 (https://www.youtube.com/watch?v=3SypgM6o5vk)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6rwHwkIda5o)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12758&d=1465575633
Tội con Chúa đã thứ tha
http://www.dinh.dk/pdf1/toiconChuadathutha-hmkdch.pdf
Vươn cao linh hồn mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vuon-cao-linh-hon-tran-ngoc.7fjdFUc5sE.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vuoncaolinhhon-nd.pdf
Kết lễ :Nguồn cậy trông mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15444)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoncaytrong.pdf
Nguyện yêu Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguyen-yeu-chua-hoang-oanh.dcp2nCoA4jfn.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyenyeuChua-hc.pdf