PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên C (30/06/2013)thienngadt
21-05-2013, 08:20 PM
Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên C

Nhập lễ : Ca nhập lễ 13 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0z38L_xAEjg&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl13tn-tranminh.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iL6yeycGTPU)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Đường đi có Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=heGx09Krqhc)
http://www.dinh.dk/pdf/duongdicoChua.pdf
Hát lên mừng Chúa mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/dk-chung-4-be.mp3)Pk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/cau-1.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/hat-len-mung-chua.pdf
Hãy đến tung hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZkgQgdzk1iM)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentungho.pdf
Hãy reo mừng
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/HayReoMung.PDF
Hãy vỗ tay nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JVoBNIlLBl0)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hG1iUBoYYmQ)
http://huyenca.com/file/nl13tn-hayvotaynao-thienduyen.pdf
Quyền năng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lM4QaLVRMrI)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Martino/QuyenNangChua_mtn.pdf
Vỗ tay đi nào
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/VoTayDiNao.pdf
Vỗ tay hát mừng mp4 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1368/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1368/vo-tay-hat-mung.pdf
Vỗ tay lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R_wDvrsGgn8)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/VoTayLen_kl.pdf
Vỗ tay lên
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 13 TN) VoTayLen_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 13 C Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UloVLaipQ7Y)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn13qnC.pdf
Chúa là gia nghiệp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oUgyJEb5S2w)
http://mitram.saobiennhatrang.net/hieple/139-chualagianghiep.pdf
Chúa là phần gia nghiệp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XHSUuiku-Nw)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/05/TV-15-Chua-La-Phan-Gia-Nghiep.pdf
Chúa là phần gia nghiệp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5ECcqYs2Nxw)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualaphangianghiep-tv15.pdf
Phần gia nghiệp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VIc797fsF88)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN13TNC-TV15-PhanGiaNghiep2-DapCa_bn.pdf
Phần gia nghiệp con
http://www.dinh.dk/pdf/CN13TNC_phangianghiepcon_tv15-dch.pdf
C (https://www.youtube.com/watch?v=nQ_II6smwYM)húa nhật 13 C mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=nQ_II6smwYM)
http://www.dinh.dk/pdf/36_CN13TNC_TV15.pdf
Thánh vịnh 15 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OAshIoqgejY)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/ThanhVinh-DapCa/ThanhVinh15_kl.pdf
Thánh vịnh 15 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XHSUuiku-Nw)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/05/Tv15-C.pdf
Thánh vịnh 15 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat13ThuongNien_C.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat13ThuongNien_C.pdf
Thánh vịnh 15 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/tldeqrs1jf/CNC_13TN_tv_15chungHC_2_.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_13TN_tv_15.pdf
Thiên Chúa là gia nghiệp 2
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/TV15_CN13c_hpv.pdf
Dâng lễ : Bài ca dâng hiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ipGK28phabU)
http://www.dinh.dk/pdf/baicadanghien-th.pdf
Hy tế tuyệt vời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NTyT8m4earc)
http://www.dinh.dk/pdf/hytetuyetvoi.pdf
Tặng vật dâng Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tang-vat-dang-ngai-dang-cap-nhat.YypkMZJjBpHT.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oIUrs9Lrxcg)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Xin cho con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cho-con-thanh-su-ft-tuyet-mai.DAw8B2pTlS3d.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JmwVj4Hz_RI)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-ad.pdf
Xin dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-dang-lm-jb-nguyen-sang.mjh5tQH7CaM1.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ : Bước theo Thầy mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buoc-theo-thay-dieu-hien-ft-xuan-truong.HUDRLMdKHDQJ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/buoctheoThay-nd.pdf
Chính nhờ Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HospsU1Vr3E)
http://www.dinh.dk/pdf/chinhnhoNgai-nd.pdf
Có ai theo Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=92-evTQ_16Q)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/cc3b3-ai-theo-ngc3a0i-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Con đi theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=11vMP19DD14)
http://www.dinh.dk/pdf/conditheoChua-td.pdf
Con đường Giêsu
http://www.dinh.dk/pdf/conduongGiesu-tn.pdf
Dù Thầy đi đâu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fEx3_SZerjs)
http://www.dinh.dk/pdf1/duThaydidau-hmkdch.pdf
Đi theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZvTq2bQua0c)
http://nhacthanh.org/PDF/D/DiTheoChua--LmTrongKhan.pdf
Đi theo Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xWNWhlYwHg4)
http://www.dinh.dk/pdf/ditheoNgai-at.pdf
Đường con theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kCVU7juhX0Y)
http://www.dinh.dk/pdf/duongcontheoChua.pdf
Đường theo Chúa
http://www.dinh.dk/pdf1/duongtheoChua-nmh.pdf
Hãy theo Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1azR4k4BXkA)
http://www.dinh.dk/pdf/haytheoTa-tn.pdf
Hãy theo Thầy mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ol5ZhjLvEdc)
http://www.dinh.dk/pdf/haytheoThay-nd.pdf
Kiên trì theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7ZVEN4dOH1I)
http://www.dinh.dk/pdf/kientritheoChua-ad.pdf
Lạy Thầy con xin đi theo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8V2TEP-It3g)
http://www.dinh.dk/pdf/layThayconxinditheo-pk.pdf
Theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IwJ7uppn7XE)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/theo-chua-an-phuc.HGvVHRfBO5Ib.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=U9obbN62e6k)
http://huyenca.com/file/theochua-thienduyen.pdf
Theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Nw_oBfvwj6s)
http://www.dinh.dk/pdf/theoChua-tt.pdf
Xin luôn theo Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Xyhg11QXNWM)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN13TNC-XinLuonTheoNgai1_bn.pdf
Kết lễ : Nguyện dâng Thánh Tâm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0zo1Liba--w)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendangthanhtam-cchd.pdf
Nhân chứng Phúc Âm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1GM4NGxyB20)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf