PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 21Thường Niên C (25/08/2013)thienngadt
19-07-2013, 03:56 PM
Lễ Chúa nhật 21Thường Niên C
(25/08/2013)
Nhập lễ : Ca khúc hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oQVgqQ5JKNk)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Ca Nhập Lễ 21 Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JtQf8vpISFY&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl21tn-tranminh.pdf
Ca tụng Chúa mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/be-sop-tenor.mp3)
Bè (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/be-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1412/ca-tung-chua.pdf
Con hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LpuPG2glEDU)
http://www.dinh.dk/pdf/conhanhoan-nd.pdf
Cho nước trời mai sau mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Jl57TZeaJFc)
http://www.dinh.dk/pdf/chonuoctroimaisau-nd.pdf
Chúa nhật 21 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN21TN-ht.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1NQqP4_ehGk)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Hỡi thế trần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KMKPJgCE4-c)
http://www.dinh.dk/pdf/hoithetran.pdf
Trên đường về nhà Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=czErwIM8PTo)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/TrenDuongVeNhaCha_ngoccan.pdf
Xin lắng nghe
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/XinLangNghe.pdf
Xin lắng tai mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/6/828/xin-lang-tai.pdf
Xin lắng tai
http://www.dinh.dk/pdf/xinlangtai-lt.pdf
Xin lắng tai nghe mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CMixGVAtpYM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jg-ibWXPLRg)
http://huyenca.com/file/nl21tn-xinlangtainghe-thienduyen.pdf
Xin mau đáp lời
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/09/xin-mau-c491c3a1p-le1bb9di-lm-duy-linh.pdf
Xin thương tôi tớ
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 21 & 22 TN) XinThuongToiTo_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Báo Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V7VijMMqOCs)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN21TNC-TV116-BaoTinMung-Dapca_bn.pdf
Ca tụng Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3MQzVfK3b84)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv116_CN21QN-C_hpv.pdf
Chúa nhật 21C Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oMON9KvjO7o)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn21qnC.pdf
Chúa nhật 21C Thường niên
http://huyenca.com/file/dapcatn21c-tv116-tranminh.pdf
Chúa nhật 21C Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4w4hfRCrLNU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_21c_thainguyen.pdf
Hãy đi khắp tứ phương mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-21c-an-phuc-ft-thien-nga.1H9HxMPV5bQq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haydikhaptuphuong-tv116.pdf
Hãy đi rao giảng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-1qlRJYsmKo)
http://www.dinh.dk/pdf/haydiraogiang-hmk.pdf
Hãy đi rao giảng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gzqxn2WvHDU)
http://www.dinh.dk/pdf/haydiraogiang-vx.pdf
Loan báo Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FUBJFdj1hsE)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TuongAn/Tv116_LoanBaoTinMung.pdf
Nào ta đi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=odIXEB5Cvbk)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Martino/Tv116_Martino.pdf
Thánh vịnh 116 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FUBJFdj1hsE)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/08/TV116.pdf
Thánh vịnh 116 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WaMlmIk7Njo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_XuanThao.pdf
Thánh vịnh 116 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=CYCPyrT9U8s)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QLZ-H2Jgv_0)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/08/thanhvinh116_kl.pdf
Thánh vịnh 116 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_21TN_tv_116.mp3_320kbps.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_22TN_tv67.pdf
Thánh vịnh 116 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/DapCa 21_C _hvh.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv116_21c_hvh.pdf
Truyền rao Tin Mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uFjzISpi1-M)
http://www.dinh.dk/pdf/CN21TNC_truyenraoTinMung_tv116-dch.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn21C/Tv116_21C_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn21C/Tv116_21C_Page_2.jpg
Dâng lễ : Bánh miến rượu nho mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cqlW0mclEyY)
http://www.dinh.dk/pdf/banhmienruounho-at.pdf
Ca khúc trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uyYXEmRhS8w)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuctramhuong-dk.pdf
Con xin dâng tiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dbej2IuQonc)
http://huyenca.com/file/conxindangtien.pdf
Đây bánh miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NBP1NGaQ-oc)
http://www.dinh.dk/pdf/daybanhmien.pdf
Giọt mồ hôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HH4vXoVZp4k)
http://huyenca.com/file/giotmohoi.pdf
Lời con nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=i8M-EbTP7Ps)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aJP4p-Zq2_s)
http://huyenca.com/file/xindang-nhatminh.pdf
Hiệp lễ : Bước qua cửa hẹp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=McLcsN7UEkY)
http://www.dinh.dk/pdf1/buocquacuahep-hmkdch.pdf
Cửa hẹp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WsiOK7qMdgk)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9324&d=1374223958
Dấu chân Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vdsRdmIOYm8)
http://www.dinh.dk/pdf/dauchanngai.pdf
Đường đi cõi phúc
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/c491c6b0e1bb9dng-c491i-cc3b5i-phc3bac-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Hãy bước qua cửa hẹp
http://www.dinh.dk/pdf1/haybuocquacuahep-hmkdch.pdf
Hãy chiến đấu
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7280&d=1351003451
Hãy qua cửa hẹp
http://www.dinh.dk/pdf1/hayquacuahep-nmh.pdf
Hãy sống cố gắng vào qua cửa hẹp
http://www.dinh.dk/pdf1/haysongcogangvaoquacuahep-pxc.pdf
Hãy vào cửa hẹp
http://mitram.saobiennhatrang.net/hieple/177-hayvaocuahep.pdf
Qua cửa hẹp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P2x8hkACqQw)
http://www.dinh.dk/pdf/quacuahep-tn.pdf
Qua cửa hẹp
http://www.dinh.dk/pdf/quacuahep-kl.pdf
Qua cửa hẹp
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhBinh/TB1/QuaCuaHep_thb.pdf
Qua cửa hẹp
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/QuaCuaHep_TramThienThu.pdf
Qua cửa hẹp vào nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UK2D1dTzgK0)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/QuaCuaHepVaoNuocTroi_ttb.pdf
Xin đưa con về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5QoNjdn1BCI)
http://www.dinh.dk/pdf/xinduaconve-nk.pdf
Kết lễ : Ngàn hoa đẹp tươi mp4 (http://xn--ngn hoa p ti mp4-w7b89ji1h8l5892e/)
http://www.dinh.dk/pdf/nganhoadeptuoi-kl.pdf
Trên con đường về quê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EKKXayQtTjk)
http://www.dinh.dk/pdf/trenconduongveque-nkx.pdf
Qua cửa hẹp
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/QuaCuaHep_TramThienThu.pdf
Qua cửa hẹp vào nước trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UK2D1dTzgK0)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/QuaCuaHepVaoNuocTroi_ttb.pdf
Xin đưa con về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5QoNjdn1BCI)
http://www.dinh.dk/pdf/xinduaconve-nk.pdf
Kết lễ : Bước đường trần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EsslKA3gqJs)
http://www.dinh.dk/pdf/buocduongtran.pdf
Ngàn hoa đẹp tươi mp4 (http://Ngàn hoa đẹp tươi mp4)
http://www.dinh.dk/pdf/nganhoadeptuoi-kl.pdf
Trên con đường về quê mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EKKXayQtTjk)
http://www.dinh.dk/pdf/trenconduongveque-nkx.pdf