PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 22Thường Niên C (01/09/2013)thienngadt
08-08-2013, 02:40 PM
Lễ Chúa nhật 22Thường Niên C (01/09/2013)

Nhập lễ : Bước vào cung thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WqwHmqLeNvs)


http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh-nk.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EqVvx4w872A&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl22tn-tranminh.pdf
Chúa nhân hậu
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaNhanHau.pdf
Chúa nhân hậu và khoan dung mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=NaLxQD_q9ns)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4OfzpFMx6x8)


http://huyenca.com/file/nl22tn-chuanhanhauvakhoandung-thienduyen.pdf
Điều Chúa muốn
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6111&d=1340580012
Hãy ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lxC3-nZohC0)
http://www.dinh.dk/pdf/haycatungChua.pdf
Khúc ca lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IXSvWaCzkIM)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccalenden-ga.pdf
Tiến lên đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C3Hn9lFukW0)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/CungNhauCauNguyen/TienLenDenThanh_kvt.pdf
Trèo lên cao sơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eumxVXhLvK0)
http://www.dinh.dk/pdf/treolencaoson-hl.pdf
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Xin dủ lòng thương
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/XinDuLongThuong.pdf
Xin thương tôi tớ
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 21 & 22 TN) XinThuongToiTo_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa chuẩn bị mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=olFda2twoug)
http://www.dinh.dk/pdf/CN22TNC_Chuachuanbi_tv67-dch.pdf
Chúa chuẩn bị chỗ định cư mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bHlS0Q8Y5U0)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/08/TV-67-Chua-Chuan-Bi-Cho-Dinh-Cu.pdf
Chúa đã chuẩn bị mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RuU26KvwE3w)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadachuanbi-tv67.pdf
Chúa nhật 22C Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B4d9Mkc6JMY)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn22qnC.pdf
Chúa nhật 22C Thường niên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-22c-va.8Yds5vStbfWO.html)http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9370&d=1375325819
Chúa nhật 22C Thường Niên mp4 (http://huyenca.com/file/dapcatn22c-tv67-tranminh.pdf)
http://huyenca.com/file/dapcatn22c-tv67-tranminh.pdf
Chúa nhật 22C Thường niên mp4
(http://www.youtube.com/watch?v=3pTQ6x1B21U)http://www.dinh.dk/pdf/45_CN22TNC_TV67.pdf
Nào hãy vui mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=j0y3blNdzV0)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN22TNC-TV67-NaoHayVuiMung-DapCa_bn.pdf
Thánh vịnh 67 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bHlS0Q8Y5U0)
http://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/08/TV67.pdf
Thánh vịnh 67
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNC/CN22TNC(Tv67)_thl.pdf
Thánh vịnh 67 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=peC2C-IxIys)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv67_CN22QN_C_xm.pdf
Thánh vịnh 67 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca22 hvh.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv67_22c_hvh.pdf
Thánh vịnh 67 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ualPUbCyR38)
https://cadoan.blob.core.windows.net/pdf/2-TV67_22C.pdf
Thánh vịnh 67 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/ivjph153vl/CNC_22TN_tv_67_chung_hc_2_.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_22TN_tv67.pdf
Thiên Chúa của kẻ cơ bần
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv67_CN22QN-C_hpv.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn22C/Tv67_22C_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn22C/Tv67_22C_Page_2.jpg
Dâng lễ : Của lễ đơn sơ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d4U5NIVcHmM)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedonso-vc.pdf
Hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-Epyf00_gtI&t=1s)
http://www.dinh.dk/pdf/hiendang.pdf
Hiến lễ tinh tuyền
http://www.dinh.dk/pdf/hienletinhtuyen-dch.pdf
Hy lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EI7Xn-gUY1Q)
http://www.dinh.dk/pdf/hylecondang.pdf
Lời dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NntCH6C2npY)
http://www.dinh.dk/pdf/loidang.pdf
Tấm lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gTbmg2LL6FY&t=3s)
http://www.dinh.dk/pdf/tamlong.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=foyd5948q_E)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-vda.pdf
Hiệp lễ : Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iDsgyAi1wsM)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TruongTheBach/AiNangLenSeBiHaXuong_ttb.pdf
Ai nâng mình lên
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/AiNangMinhLen-BcQh.pdf
Biết Chúa biết con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J70DnODZBoQ)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TuaDe/VanB/BietChuaBietCon_ad.pdf
Chúa mãi yêu thương
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/chuamaiyeuthuong_dth.pdf
Con chỉ là
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/huong vinh/Con chi la.pdf
Con chỉ là tạo vật mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-oSeBwIwo6A)
http://www.dinh.dk/pdf/conchilataovat.pdf
Con đường bé nhỏ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=ftnA-nIxyik)Bè mp4 (http://Bè : https://www.youtube.com/watch?v=FZTXLunqOdg)
http://www.dinh.dk/pdf/conduongbenho.pdf
Đừng ngồi chỗ nhất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zzsXneeR6aI)
http://huyenca.com/file/dungngoichonhat-thienduyen.pdf
Hãy ngồi chỗ cuối
http://www.dinh.dk/pdf1/hayngoichocuoi-nmh.pdf
Hãy sống khiêm nhường
http://www.dinh.dk/pdf/haysongkhiemnhuong-hmk.pdf
Hãy sống khiêm tốn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y8GnrI9-VkY)
http://www.dinh.dk/pdf1/haysongkhiemton-hmkdch.pdf
Khúc hát một loài hoa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hEPaw0_KvD8)
http://www.dinh.dk/pdf/khuchatmotloaihoa.pdf
Sống khiêm nhường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7YC60LbQE-0)
http://www.dinh.dk/pdf/songkhiemnhuong-tn.pdf
Xin là người khiêm hạ
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/XinLaNguoiKhiemHa_ltt.pdf
Yến tiệc với người nghèo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iM8A8XAK1Y4)
http://www.dinh.dk/pdf/yentiecvoinguoingheo-dch.pdf
Kết lễ : Mẹ ánh bình minh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1Y1L7eDb5Is)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF2/Meanhbinhminh_nkx.pdf
Tận hiến cho Đức Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IpfpdIEc47g)
http://www.dinh.dk/pdf/tanhienchoDucMe-hl.pdf