PDA

View Full Version : Giáo lý Hội thánh Công giáoGia Nhân
22-08-2013, 10:29 PM
GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO


http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7ukOj7UzLdjYW8ASj8fmzcPDp4vd7gXJhynCAKVKBCxlMndZS


MỤC LỤC


Thư gởi Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (http://giaoly.org/glcgvn/Thugui%20DTGM.htm)
Lời giới thiệu của Giáo quyền Giáo Phận (http://giaoly.org/glcgvn/Logt%20cua%20GQ.htm)
Viết tắt (http://giaoly.org/glcgvn/Ch%E1%BB%AF%20vi%E1%BA%BFt%20t%E1%BA%AFt.htm)
Tông hiến kho tàng đức tin (http://giaoly.org/glcgvn/T%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFn%20Kho%20T%C3%A0ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Tin.htm)
Lời mở đầu (http://giaoly.org/glcgvn/Mo%20Dau.htm)

PHẦN THỨ NHẤT: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN (http://giaoly.org/glcgvn/1%20Ph%E1%BA%A7n%20I.htm)

ĐOẠN THỨ NHẤT : "TÔI TIN" - "CHÚNG TÔI TIN" (http://giaoly.org/glcgvn/2%20%C3%90O%E1%BA%A0N%20TH%E1%BB%A8%20NH%E1%BA%A4T.htm)

Chương một : Con người "Có khả năng" đón nhận Thiên Chúa (http://giaoly.org/glcgvn/3%20CH%C6%AF%C6%A0NG%201%20P1.htm)

Chương hai : Thiên Chúa đến gặp con người (http://giaoly.org/glcgvn/3%20CH%C6%AF%C6%A0NG%202%20P1.htm)

Mục 1 : Mặc khải của Thiên Chúa (http://giaoly.org/glcgvn/3%20CH%C6%AF%C6%A0NG%202%20P1.htm)
Mục 2 : Lưu truyền Mặc khải của Thiên Chúa (http://giaoly.org/glcgvn/3%20CH%C6%AF%C6%A0NG%202%20P1.htm)
Mục 3 : Thánh kinh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20Ch2Muc%203.htm)


Chương ba : Con người đáp lời Thiên Chúa
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%201%20chuong%203%20muc%201.htm)

Mục 1 : Tôi tin (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%201%20chuong%203%20muc%201.htm)
Mục 2 : Chúng tôi tin

(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%201%20chuong%203%20muc%202.htm)

ÐOẠN THỨ HAI : TUYÊN XƯNG ÐỨC TIN KI-TÔ GIÁO (http://giaoly.org/glcgvn/Kinh%20Tin%20K%C3%ADnh.htm)

Chương một : Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha
(http://giaoly.org/glcgvn/Kinh%20Tin%20K%C3%ADnh.htm)

Mục 1 : " Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất " (http://giaoly.org/glcgvn/Kinh%20Tin%20K%C3%ADnh.htm)
Tiết 1 : Tôi tin kính Ðức Chúa Trời (http://giaoly.org/glcgvn/Kinh%20Tin%20K%C3%ADnh.htm)
Tiết 2 : Chúa Cha (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet%202.htm)
Tiết 3 : Ðấng Toàn Năng (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet3.htm)
Tiết 4 : Ðấng Sáng tạo (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet4.htm)
Tiết 5 : Trời và đất (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet5.htm)
Tiết 6 : Con người (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet6.htm)
Tiết 7 : Sự sa ngã (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20doan%202%20chuong%201%20muc%201%20Tiet7.htm)


Chương hai : Tôi tin kính Ðức Giê-su Ki-tô, Con một Thiên Chúa
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II.htm)

Mục 2 :"Tôi tin kính Ðức Giê-su Ki-tô, là Con Một Ðức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi" (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II.htm)
Mục 3 : Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai sinh bởi bà Ma-ri-a đồng trinh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%203.htm)
Tiết 1 : Con Thiên Chúa làm Người (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%203_files)
Tiết 2 : "...Bởi phép Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh" (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Tiet%202.htm)
Tiết 3 : Các mầu nhiệm cuộc đời Ðức Ki-tô (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Tiet%203.htm)
Mục 4: "Ðức Giê-su Ki-tô đã chịu nạn đời Phông- xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác". (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%204.htm)
Tiết 1 : Ðức Giê-su và It-ra-en (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%204.htm)
Tiết 2 : Ðức Giê-su chịu chết trên thánh giá (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%204%20tiet%202.htm)
Tiết 3 : Ðức Giê-su Ki-tô được mai táng (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%204%20tiet%203.htm)
Mục 5 :" Ðức Giê-su Ki-tô xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại" (http://giaoly.org/glcgvn/Ph?n%20I%20%20%D0o?n%20II%20%20Chuong%20II%20Muc%205%20tiet%201.htm)
Tiết 1 : Ðức Ki-tô xuống ngục tổ tông (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%205%20tiet%201.htm)
Tiết 2 : Ngày thứ ba Người từ trong kẻ chết mà sống lại (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%205%20tiet%202.htm)
Mục 6 : Ðức Giê-su lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%206%20tiet%201.htm)
Mục 7 : "Ngày sau bởi trời, (Người) lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết"

(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20II%20Muc%207.htm)

Chương ba : Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc8.htm)

Mục 8 : " Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần " (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc8.htm)
Mục 9: " Tôi tin có Hội Thánh Công Giáo " (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%201.htm)
Tiết 1 : Hội Thánh trong ý định của Thiên Chúa (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%201.htm)
Tiết 2 : Dân Thiên Chúa, Thân Thể Ðức Ki-tô, Ðền Thờ Chúa Thánh Thần (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%202.htm)
Tiết 3 : Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%203.htm)
Tiết 4 : Các Ki-tô hữu - cơ cấu phẩm trật, giáo dân, đời sống thánh hiến (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%204.htm)
Tiết 5 : Mầu nhiệm các Thánh hiệp thông (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%205.htm)
Tiết 6 : Ðức Ma-ri-a Mẹ Ðức Ki-tô, Mẹ Hội Thánh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%209%20Tiet%206.htm)
Mục 10 : " Tôi tin phép tha tội " (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%2010.htm)
Mục 11 : "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại " (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%2011.htm)
Mục 12 : " Tôi tin có sự sống đời đời " (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20I%20%20%C4%90o%E1%BA%A1n%20II%20%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20III%20Muc%2012.htm)


PHẦN THỨ HAI : CÁC BÍ TÍCH
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%A9%20II%20C%E1%BB%AD%20h%C3%A0nh%20c%C3%A1c%20b%C3%AD%20t%C3%ADch%20%C4%91%E1%BB%A9c%20tin.htm)
ÐOẠN THỨ NHẤT : NHIỆM CỤC BÍ TÍCH (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%201%20muc%201.htm)

Chương một : Mầu nhiệm Vượt Qua trong thời của Hội Thánh
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%201%20muc%201.htm)

Mục 1 : Phụng vụ - Công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%201%20muc%201.htm)
Mục 2 : Mầu nhiệm Vượt Qua trong các Bí Tích của Hội thánh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%201%20muc%202.htm)


Chương hai : Họp mừng Mầu nhiệm Vượt Qua (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%202%20muc%201.htm)

Mục 1 : Cử hành phụng vụ của Hội Thánh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%202%20muc%201.htm)
Mục 2 : Một mầu nhiệm nhiều hình thức cử hành (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20I%20chuong%202%20muc%202.htm)


ÐOẠN THỨ HAI : BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%201.htm)

Chương một : Các bí tích khai tâm Ki-tô giáo
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%201.htm)

Mục 1 : Bí tích Thánh Tẩy (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%201%20muc%201.htm)
Mục 2 : Bí tích Thêm Sức (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%201%20muc%202.htm)
Mục 3 : Bí tích Thánh Thể (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%201%20muc%203.htm)


Chương hai : Các bí tích chữa lành
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%202%20muc%204.htm)

Mục 4 : Bí tích Thống Hối và Giao Hòa (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%202%20muc%204.htm)
Mục 5 : Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%202%20muc%205.htm)


Chương ba : Các Bí Tích xây dựng cộng đoàn
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%203.htm)

Mục 6 : Bí tích Truyền Chức (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%203%20muc%206.htm)
Mục 7 : Bí tích Hôn Phối (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%203%20muc%207.htm)


Chương bốn : Những cử hành phụng vụ khác
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%204%20muc%201.htm)

Mục 1 : Các Á Bí Tích (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%204%20muc%201.htm)
Mục 2 : Lễ nghi An Táng (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20II%20doan%20II%20chuong%204%20muc%202.htm)PHẦN THỨ BA : ÐỜI SỐNG ÐỨC TIN TRONG ÐỨC KI-TÔ (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20Mo%20dau.htm)

ÐOẠN THỨ NHẤT : ƠN GỌI LÀM NGƯỜI : SỐNG TRONG THÁNH THẦN (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%201.htm)

Chương một : Phẩm giá con người
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%201.htm)

Mục 1 : Con người là hình ảnh của Thiên Chúa (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%201.htm)
Mục 2 : Thiên Chúa gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc đích thực (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%202.htm)
Mục 3 : Tự do của con người (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%203.htm)
Mục 4 : Tính luân lý của các hành vi nhân linh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%204.htm)
Mục 5 : Tính luân lý của những đam mê (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%205.htm)
Mục 6 : Lương tâm (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%206.htm)
Mục 7 : Các nhân đức (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%207.htm)
Mục 8 : Tội lỗi (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%201%20Muc%208.htm)


Chương hai : Cộng đồng nhân loại
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%202%20Muc%201.htm)

Mục 1 : Con người và xã hội (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%202%20Muc%201.htm)
Mục 2 : Tham gia vào đời sống xã hội (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%202%20Muc%202.htm)
Mục 3 : Công bằng xã hội (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%202%20Muc%203.htm)


Chương ba : Thiên Chúa cứu độ : Lề luật và ân sủng
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%203%20Muc%201.htm)

Mục 1 : Luật Luân lý (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%203%20Muc%201.htm)
Mục 2 : Ân sủng và công chính hóa (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%203%20Muc%202.htm)
Mục 3 : Hội Thánh là Mẹ và Thầy (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%203%20Muc%203.htm)


LIỆT KÊ MƯỜI ĐIỀU RĂN (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%203%20Muoi%20DR.htm)[/URL]

ÐOẠN THỨ HAI : MƯỜI ÐIỀU RĂN (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%20I%20Chuong%203%20Muoi%20DR.htm)

Chương một : "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi".
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%201%20Muc%201.htm)

Mục 1 : Ðiều Răn Thứ Nhất (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%201%20Muc%201.htm)
Mục 2 : Ðiều Răn Thứ Hai (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%201%20Muc%202.htm)
Mục 3 : Ðiều Răn Thứ Ba (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%201%20Muc%203.htm)


Chương hai : "Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình"
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%204.htm)

Mục 4 : Ðiều Răn Thứ Tư (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%204.htm)
Mục 5 : Ðiều Răn Thứ Năm (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%205.htm)
Mục 6 : Ðiều Răn Thứ Sáu (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%206.htm)
Mục 7 : Ðiều Răn Thứ Bảy (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%207.htm)
Mục 8 : Ðiều Răn Thứ Tám (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%208.htm)
Mục 9 : Ðiều Răn Thứ Chín (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%209.htm)
Mục 10 : Ðiều Răn Thứ Mười (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20III%20doan%202%20Chuong%202%20Muc%2010.htm)


PHẦN THỨ TƯ : KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201.htm)

ÐOẠN THỨ NHẤT : KINH NGUYỆN TRONG ÐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201.htm)

Chương một : Mặc khải về cầu nguyện - Mọi người được mời gọi cầu nguyện (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%201%20muc%201.htm)


Mục 1 : Trong Cựu Ước (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%201%20muc%201.htm)
Mục 2 : Khi thời gian đến kỳ viên mãn (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%201%20muc%202.htm)
Mục 3 : Trong thời của Hội Thánh (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%201%20muc%203.htm)


Chương hai : Truyền thống cầu nguyện
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%202%20muc%201.htm)

Mục 1 : Những nguồn mạch của kinh nguyện (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%202%20muc%201.htm)
Mục 2 : Con đường cầu nguyện (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%202%20muc%202.htm)
Mục 3 : Dẫn đến kinh nguyện (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%202%20muc%203.htm)


Chương ba : Ðời sống cầu nguyện
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%203%20muc%201.htm)

Mục 1 : Những hình thức cầu nguyện (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%203%20muc%201.htm)
Mục 2 : Cầu nguyện là một cuộc chiến đấu (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%201%20chuong%203%20muc%202.htm)


ÐOẠN THỨ HAI : LỜI KINH CHÚA DẠY : KINH LẠY CHA
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%201.htm)

Mục 1 : "Bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng" (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%201.htm)
Mục 2 : "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%202.htm)
Mục 3 : Bảy lời nguyện xin (http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%203.htm)


VINH TỤNG CA KẾT THÚC

(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%203.htm)www.giaoly.org[URL="http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%203.htm"]
(http://giaoly.org/glcgvn/Ph%E1%BA%A7n%20IV%20doan%202%20muc%203.htm)