PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 26 Thường Niên C 29/09/2013thienngadt
05-09-2013, 01:29 PM
Lễ Chúa nhật 26 Thường Niên C 29/09/2013
Nhập lễ : Bước vào cung thánh 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qnY14l9DugM)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh1.pdf
Ca khúc lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fBSTOtXDgb8)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuclenden2-ndh.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 26 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xkQcfCpcClE&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl26tn-tranminh.pdf
Chúa công bình
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 26 TN) ChuaCongBinh_TramThienThu.pdf
Chúa đã tác tạo
http://www.dinh.dk/pdf/Chuadatactao-pctn.pdf
Chúa đã tác tạo
https://cldup.com/C5tU7yatNR.pdf
Chúa nhật 26 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN26TN-ht.pdf
Chúa tác thành mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pHxioZgQv68)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Awf725tX-Jk)
http://huyenca.com/file/nltn26-chuatacthanh-thienduyen.pdf
Đâu có tình yêu thương Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wh9XD4dIETo)
http://www.dinh.dk/pdf/daucotinhyeuthuong.pdf
Ngài đã tác thành Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ViJ5AapBxZA)
http://simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/NgaiDaTacThanh.pdf
Trèo lên cao sơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eumxVXhLvK0)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/treolencaoson_alleluia.pdf
Vì Danh Ngài
http://www.dinh.dk/pdf/viDanhNgai-ta.pdf
Yêu thương và kính trọng
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6689&d=1346718032
Đáp ca : Chúa nhật 26C thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J-jrgkJ-IXM&t=4s)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/DapcaCn26C_Ty.pdf
Chúa nhật 26C thường niên mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=z7ZdCLVBbIw)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2KhFkRG3ZcY)
http://www.dinh.dk/pdf/49_CN26TNC_TV145.pdf
Chúa nhật 26C thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Q-yF4RMlw3Q)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn26qnC.pdf
Chúa nhật 26C thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CKIey26X0G4)
https://huyenca.com/file/dapcatn26c-tv145-tranminh.pdf
Chúa nhật 26C thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OjdNtvHsies)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanMinh/Tv145_23b_xm.pdf
Hãy ngợi khen mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PJHaQddBMS0)
http://www.dinh.dk/pdf/hayngoikhen-tv145.pdf
Hãy ngợi khen Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SxRaWGU-A8s)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN26TNC-TV145-HayNgoiKhenChua-DapCa_bn.pdf
Hồn ơi ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SIk67tVLT60)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv145_HonOiCaTungChua_hvp.pdf
Hồn ơi ngợi khen Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KAbuCFnk7v0)
http://www.dinh.dk/pdf/CN26TNC_honoingoikhenChua_tv145-dch.pdf
Thánh vịnh 145
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThanhLam(SongMoc)/DapCa/MuaTNC/CN26TNC(Tv145)_thl.pdf
Thánh vịnh 145 mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/6/1189/chung-4-be.mp3)Bè mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/6/1189/be-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2015/6/1189/thanh-vinh-145.pdf
Thánh vịnh 145 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca26 hvh.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv145_26_hvh.pdf
Thánh vịnh 145 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_26TN_tv_145.mp3_160kbps.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_26TN_tv_145.pdf
Dâng lễ : Con xin tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKtBh7thcbU)
http://www.dinh.dk/pdf/conxintiendang.pdf
Đôi tay này mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mYrf2y4i5Dk)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DoiTayNay.pdf
Lấy gì để dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f-UD-DI6Yd0)
http://www.dinh.dk/pdf/laygidedang-dch.pdf
Nén hương lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BCzqrYLIJoU)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/NenHuongLong_vcg.pdf
Rượu bánh thơm nồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TKYb_oY0sL4)
http://www.dinh.dk/pdf/ruoubanhthomnong-dch.pdf
Tiến dâng Cha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YCc2cXGvoIY)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendangCha-nhl.pdf
Hiệp lễ : Chia sẻ huynh đệ
http://www.dinh.dk/pdf/chiasehuynhde-kl.pdf
Cho con biết yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KnWhrfJj878)
http://www.dinh.dk/pdf/choconbietyeuthuong-td.pdf
Dụ ngôn kẻ giầu người nghèo mp3 (http://thanhcavietnam.net/LoiChua/#Play,10427)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/DuNgonKeGiauNguoiNgheo_qb.pdf
Đời đời
https://cldup.com/1rImJ7TWw7.pdf
Hãy sống yêu thương
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/HaySongYeuThuong-BcQh.pdf
Hướng đến tha nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IAuIfZiSJmU)
http://www.dinh.dk/pdf/huongdenthanhan-tn.pdf
Lazarô ăn mày và phú hộ mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7488)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9564&d=1378362536
Lazarô và người giàu có
http://www.dinh.dk/pdf1/Lazarovanguoigiauco-pxc.pdf
Ladarô và phú hộ
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/(ThanhKinh) LazaroVaPhuHo_TramThienThu.pdf
Lazarô và người phú hộ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8ijDoYPDjKg)
http://www.dinh.dk/pdf1/Ladarovanguoiphuho-hmkdch.pdf
Một ngày mai mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2ZWBCDLGFUk)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9563&d=1378362471
Một người giàu có mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PmzGnmBVtVE)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN26TNC-MotNguoiGiauCo_bn.pdf
Mở rộng lòng con
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Canguyenhieple/MoRongLongCon-MTrg.pdf
Người giàu kẻ nghèo mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gR0oBxhRvYw)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.HuyHoang/NguoiGiau_KeNgheo_hh.pdf
Người giầu và người hành khất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I28dxgkPAsE)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienUyen/NguoiGiauVaNguoiHanhKhat-ThienUyen.pdf
Người giầu và người nghèo
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/ngc6b0e1bb9di-gic3a0u-ngc6b0e1bb9di-nghc3a8o-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Người phú hộ và Lazarô
http://www.dinh.dk/pdf1/nguoiphuhovaLadaro-vx.pdf
Nhà phú hộ và Ladarô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4uFrN6RVrko)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TruongTheBach/NhaPhuHoVaLadaro_ttb.pdf
Phú hộ và người hành khất
http://www.dinh.dk/pdf1/phuhovanguoihanhkhat-nmh.pdf
Sớt chia phận người mp3 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/sot-chia-phan-nguoi/)
http://www.dinh.dk/pdf/sotchiaphannguoi-nhc.pdf
Sớt chia phận người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=52kfRhxP8iM&t=118s)
http://www.dinh.dk/pdf/sotchiaphannguoi-dch.pdf
Xin mở rộng tay mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8d3n93ashT8)
http://www.dinh.dk/pdf/xinmorongtaycon-nk.pdf
Xin được sống một đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ak0GHRZsJto)
http://www.dinh.dk/pdf/xinduocsongmotdoi-nd.pdf
Kết lễ : Trinh Vương Maria mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k3CYZUgOP6k)
http://www.dinh.dk/pdf/trinhvuongMaria.pdf
Dao ca Mẹ dịu hiền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PJyiB0UjiA8)
http://www.dinh.dk/pdf/daocaMediuhien.pdf

bananaks
27-09-2013, 09:48 PM
CHÚA NHẬT 26 TN

HIỆP LỄ: HƯỚNG ĐẾN THA NHÂN MP3 P (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,15268,RP89-2EDFCBCC57BBF734)DF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.ThaiNguyenVol.11-TamTinhMuaChay/HuongDenThaNhan_tn.pdf)

bibotom
15-09-2017, 11:09 PM
CHÚA NHẬT 26 TN Năm C


Ca Hiệp Lễ: Mở Rộng Lòng Con