PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 28 Thường Niên C (13/10/2013)thienngadt
16-09-2013, 10:48 PM
Lễ Chúa nhật 28 Thường Niên C (13/10/2013)

Nhập lễ : Ca khúc hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AZ6D6DutHY4)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuchongan1-nd.pdf
Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=L0x3bZoqRg0)
http://huyenca.com/file/nl28tn-tranminh.pdf
Chung lời cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gt3K_N7zad0)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloicamta-nd.pdf
Chung lời tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HE05VJypGok)
http://www.dinh.dk/pdf/chungloitaon-nd.pdf
Khúc tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UC8DCR0IMc8)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctaon.pdf
Nếu Chúa chấp tội
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/ne1babfu-chc3baa-che1baa5p-te1bb99i-cn-28-tn-duy-linh-nl.pdf
Nếu Chúa nhớ
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/ne1babfu-chc3baa-nhe1bb9b-vc6b0c6a1ng-die1bb87u-tv.pdf
Nếu Chúa nhớ hoài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aipp5G4dhpM)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=70REDUTT_8I)
http://huyenca.com/file/nltn28-neuchuanhohoai-thienduyen.pdf
Nếu như Ngài chấp tội mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/8/1444/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/8/1444/neu-nhu-ngai-chap-toi.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vGxoxwEylm0)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Ôi lạy Chúa Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1o9utBAbSsw)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6808&d=1348154718
Trèo lên cao sơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7Zxv1QUcWJM)
http://www.dinh.dk/pdf/treolencaoson-hl.pdf
Về bên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=trkV7Zzrbv0)
http://www.dinh.dk/pdf/vebenChua-nd.pdf
Xin Chúa lắng nghe
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 28 TN) XinChuaLangNghe_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúa biểu dương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cwAJ0uIrvKE)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN28TNC-TV97-ChuaBieuDuong1-DapCa_bn.pdf
Chúa công bố
http://www.dinh.dk/pdf/CN28TNC_Chuacongbo_tv97-dch.pdf
Chúa đã công bố ơn cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E4HdwDGhvHQ)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/09/TV-97-Chua-Da-Cong-Bo-On-Cuu-Do.pdf
Chúa nhật 28C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E4HdwDGhvHQ)
https://huyenca.com/file/dapcatn28c-tv97-tranminh.pdf
C (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-28-c-an-phuc-ft-thien-nga.SmZe20G6LuiP.html)húa nhật 28C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9w_NI_YhDJg)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9595&d=1379218044
Chúa nhật 28C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nUW2BzA71QU)[/URL]
http://www.dinh.dk/pdf/51_CN28TNC_TV97.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=yTcx1FJMcNs"]Hát lên mừng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1stlE6o-Res)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenmungChua-tv97.pdf
Thánh vịnh 97 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7XeBqkiL6Qk)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv97_Kimlong.pdf
Thánh vịnh 97 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca28 hvh.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv97_28c_hvh.pdf
Thánh vịnh 97 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_28TN_tv_97.mp3_320kbps.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_28TN_tv_97.pdf
Thiên Chúa vinh thắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2iB0lF4fgF8)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv97_28c_hpv.pdf
Dâng lễ : Của lễ nhân sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nCPPCL8POZM)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/CuaLeNhanSinh_tm.pdf
Dâng niềm cảm mến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xW0jm1vBPJM)
http://www.dinh.dk/pdf/dangniemcammen.pdf
Hiến lễ tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lWRU3C5KnCQ)
http://www.dinh.dk/pdf1/hienletaon-ta.pdf
Khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AiuM8bxbN5I)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Thánh lễ tạ ơn
http://mitram.saobiennhatrang.net/dangle/119-thanhletaon.pdf
Xin dâng lên Chúa
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DuyTan/XinDangLenChua-DuyTan.pdf
Hiệp lễ : Ca khúc cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dIOVumxFXYo)
http://www.dinh.dk/pdf/cakhuccamta.pdf
Cảm tạ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b7-AKxhpIgA)
http://www.dinh.dk/pdf/camtaChua.pdf
Cát biển sao trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=l9QhbYb9wHk)
http://www.dinh.dk/pdf/catbiensaotroi.pdf
Khúc ca cảm tạ mp4 (http://www.dinh.dk/pdf/khuccacamta-ndh.pdf)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccacamta-ndh.pdf
Khúc ca cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=N1UWo93e0MM)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/GiangAn/KhucCaCamTa_ga.pdf
Lòng biết ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GP3nOia8RTc)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9607&d=1379559016
Lòng biết ơn
http://www.dinh.dk/pdf/CN28TNC_longbieton-dch.pdf
Lòng tin quay gót
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/longtinquaygot_Tu.pdf
Mười người phong cùi mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15626)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.QuyBau-XinThemDucTin/MuoiNguoiPhongCui_qb.pdf
Người cùi xứ Samari mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IuK39uPuQJc)
http://www.dinh.dk/pdf1/nguoicuixuSamari-hmkdch.pdf
Tâm tình cảm tạ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KpT96pmunUk)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhcamta-tn.pdf
Tri ân tình Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Aa_h8Z1om2Y)
http://www.dinh.dk/pdf/triantinhChua-nl-3be.pdf
Trọn đời cảm tạ mp4
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tron-doi-cam-ta-dieu-hien.CHBYRRCK7zao.html)https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/12/tre1bb8dn-c491e1bb9di-ce1baa3m-te1baa1-lm-la-the1baadp-te1bbb1.pdf
Vang lời ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CdxQt8sFXTM)
http://www.dinh.dk/pdf/vangloingoica-dch.pdf
Vì Ngài đã xót thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jFAVfwttVeg)
http://www.dinh.dk/pdf1/viNgaidaxotthuong-nmh.pdf
Xin Chúa cứu chữa con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AIvSJ6DcfEE)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinChuacuuchuacon-hmkdch.pdf
Xin tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I_BeokSZ4aA)
http://www.dinh.dk/pdf1/xintrian-at.pdf
Xin trọn đời tạ ơn mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=r48byDNnoIc)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DdrBgxPYyFc)
http://huyenca.com/file/xintrondoitaon-thienduyen.pdf
Kết lễ : Tiếng gọi Fatima mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H4pEowv-o2Y)
http://www.dinh.dk/pdf/tienggoiFatima.pdf
Hồng ân Chúa bao la mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-iMs9HuAuFE)
http://www.dinh.dk/pdf/honganChuabaola-tc.pdf
Tán tụng hồng ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=6Sk8NxDb50A)
http://www.dinh.dk/pdf/tantunghongan.pdf