PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên C (20/10/2013)thienngadt
21-09-2013, 07:34 AM
Lễ Chúa nhật 29 Thường Niên C
(20/10/2013)

Nhập Lễ : Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1_Qm-BLKXww)
http://huyenca.com/file/nl29tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 29C Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN29TN-ht.pdf
Con kêu lên Ngài
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 29 TN) ConKeuLenNgai_TramThienThu.pdf
Con kêu van Ngài
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ConKeuVanNgai.pdf
Lữ khúc về nguồn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nNDpteg6nl8)
http://thanhnhaconline.com/pdf/lukhucvenguon.pdf
Nhanh lên nào mp3 (http://cadoan.net/files/0610/Nhanh_Len_Nao_(Unknown).mp3)
http://cadoan.net/files/0610/NhanhLenNao.pdf
Nhịp bước lên đền mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhip-buoc-len-den-an-phuc.pr8STcpEpOYh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Niềm vui thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qZeUWNWXjrY)
http://www.dinh.dk/pdf/niemvuithiettha.pdf
Tiến bước vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X0pUfw8jB2c)
http://www.dinh.dk/pdf/tienbuocvaonhaChua-hn.pdf
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Xin Chúa lắng nghe
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/xin-chc3baa-le1baafng-nghe-duy-linh-nl.pdf
Xin giữ gìn con
http://huyenca.com/file/nltn29-xingiugincon-thienduyen.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 29C thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=I0Oj29pqYh4)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn29qnC.pdf
Chúa nhật 29C Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TmPvL5SYQ9Y)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv120_CN29QN_C_xm.pdf
Ơn phù hộ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZaUkSL8QEv0)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv120_29c_martino.pdf
Ơn phù trợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1eGXFbLcMDs)
http://www.dinh.dk/pdf/onphutro-vx.pdf
Ơn phù trợ
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN29TNC-TV120-OnPhuTro-DapCa_bn.pdf
Ơn phù trợ chúng ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HIGvDjVY-s4)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv120_29c_nguyenchanh.pdf
Ơn phù trợ chúng tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8eddooqNAAs)
http://www.dinh.dk/pdf/CN29TNC_onphutrochungtoi_tv120-dch.pdf
Ơn phù trợ chúng tôi
http://www.dinh.dk/pdf/onphutrochungtoi-tv120.pdf
Ơn phù trợ nơi Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d-oEiI3Z2XU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv120_29c_hpv.pdf
Thánh vịnh 120 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=g-7OizDWAc4)http://www.dinh.dk/pdf/52_CN29TNC_TV120.pdf
Thánh vịnh 120 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1eGXFbLcMDs)
https://tandatthanhca.com/wp-content/uploads/2019/09/TV120.pdf
Thánh vịnh 120 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-UVsByV-V9A)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv120_KimLong.pdf
Thánh vịnh 120 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wDPUw0zBw44)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv120_XuanThao.pdf
Thánh vịnh 120 m4 (https://www.youtube.com/watch?v=RVGeimkpVAw)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Tv120_29c_hvh.pdf
Thánh vịnh 120 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/bx75n4b0og/CNC_29TN_tv_120_2_.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNC_29TN_tv120.pdf
Dâng lễ : Hương dâng nguyện cầu 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G5p2RzSTcVE)
http://www.dinh.dk/pdf/huongdangnguyencau1.pdf
Lễ dâng cuộc sống mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dugq5nl-9_o)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangcuocsong.pdf
Lễ dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iLPVXMDyQzI)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangdoicon-nhc.pdf
Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MFmI00RCOoQ)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Nguyện cho lời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AC_kN3--pWk)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencholoicon.pdf
Nguyện dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_JROZq04lE0)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanglenChua-nd.pdf
Tiến dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MUfcy3bBvAc)
http://www.dinh.dk/pdf/tiendanglen-pxc.pdf
Xin cho lời con nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VhPyxat4l00)
http://www.dinh.dk/pdf/xincholoiconnguyencau.pdf
Hiệp lễ : Anh em cứ xin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jF7Mj-Vkeas)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN29TNC-AnhEmCuXin_bn.pdf
Cầu nguyện không ngừng
http://www.dinh.dk/pdf/CN29TNC_caunguyenkhongngung-dch.pdf
Cầu nguyện luôn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vlMzX7Zjj4E)
http://www.dinh.dk/pdf/caunguyenluon-tn.pdf
Chúng con cần đến Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Re3Vg6R5O4g)
http://www.dinh.dk/pdf/chungconcandenChua.pdf
Hãy cầu nguyện luôn
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/HayCauNguyenLuon_qb.pdf
Hãy cầu nguyện,đừng ngã lòng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DwVsMI2d2-c&feature=youtu.be)
http://www.dinh.dk/pdf1/haycaunguyendungngalong-hmkdch.pdf
Hãy kiên trì cầu nguyện
http://www.dinh.dk/pdf1/haykientricaunguyen-nmh.pdf
Hy vọng vào Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BpzifjW4sDo)
http://www.dinh.dk/pdf/hyvongvaoNgai.pdf
Kiên trì cầu nguyện mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tx1drHC_vc0)
http://www.dinh.dk/pdf1/kientricaunguyen-td.pdf
Nguyện cầu
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/NguyenCau_ltt.pdf
Quan tòa và bà góa mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7478)
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/Quan toa va Ba goa-f.pdf
Trông cậy Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1h7sarwvZMY)
http://www.dinh.dk/pdf/trongcayChua-nd.pdf
Vị thẩm phán và bà góa nghèo
http://www.dinh.dk/pdf1/vithamphanvabagoangheo-pxc.pdf
Vững tin nguyện cầu
http://www.catruong.com/baihat/thanhkinh/(ThanhKinh) VungTinNguyenCau_TramThienThu.pdf
Kết lễ : Con xin dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DUDlNJh1iDM)
http://www.dinh.dk/pdf/conxindangMe.pdf
Nữ Vương Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=S1KzsrsMgGA)
http://www.dinh.dk/pdf/NuVuongManCoi-hl.pdf

candy1987
03-10-2013, 10:54 AM
CHÁU XIN CẢM ƠN CÁC CÔ BÁC VÀ ANH CHỊ ĐÃ ĐƯA NHỮNG THÔNG TIN THẬT SỰ BỔ ÍCH NÀY Ạ
CHÁU MỚI ĐẢM NHẬN MỘT CA ĐOÀN CỦA MỘT GIÁO SỨ NHỎ. LÊN KINH NGHIỆM CÒN NON KÉM LÊN CHÁU RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC CÔ BÁC VA ANH CHỊ
CHÁU CHÂN THÀNH CẢM ƠN.