PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên C Chúa KiTô Vua vũ trụ (24/11/2013)thienngadt
11-10-2013, 09:56 PM
Lễ Chúa nhật 34 Thường Niên C
Chúa KiTô Vua vũ trụ

Nhập lễ : Ca mừng Giêsu Vua
http://huyenca.com/file/camunggiesuvua-nhatminh.pdf
Chiên Con bị sát tế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UfkYBj3KRdY)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=xoILU04zeO8)Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=9_D8AKqy_s8)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/Chienconbisatte_Td.pdf
Chiên hiến tế
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 34 TN) ChienHienTe_TramThienThu.pdf
Chúa Kitô Vua mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15630)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/QuyBau/ChuaKitoVua_qb.pdf
Chúa Kitô Vua
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/ChuaKitoVua-HaiAnh.pdf
Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=UaN2CQdDiPQ)
http://dinh.dk/pdf/ChualaVua-hd.pdf
Chúa là Vua mp4
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/ChuaLaVua-NhatMinh.pdf
Chúa muôn đời là Vua
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/05/chc3baa-muc3b4n-c491e1bb9di-lc3a0-vua-duy-linh-ckv.pdf
Con Chiên đã bị giết
http://dinh.dk/pdf/conchiendabigiet.pdf
Con chiên đã bị giết
http://huyenca.com/file/conchiendabigiet-nguyenquanghuy.pdf
Đến trước nhan Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p18gY9mlu0U)
http://www.dinh.dk/pdf/dentruocnhanNgai.pdf
Hát lên bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Uerywzc8S0U)
http://www.dinh.dk/pdf/hatlenbaicamoi.pdf
Hát lên một bài ca mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eTVGhpL6j_U)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/HatLenMotBaiCaMoi_vh.pdf
Hát mừng Giêsu Vua
http://huyenca.com/file/hatmunggiesuvua-nhatminh.pdf
Hoan hô Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mLWn257Bipw)
http://dinh.dk/pdf/hoanhoChua.pdf
Hoan hô Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qPPOyOBBfsk)
http://www.dinh.dk/pdf/hoanhoVuaGiesu.pdf
Hoan hô Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cMKgL6JMaYE)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/hoanhovuagiesu_PLH.pdf
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/LeChuakitovua_hkim.pdf
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
http://www.dinh.dk/pdf/leChuaKitoVuavutru-ht.pdf
Lời ca tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VvCSKbd3NRc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=J3OlTZTODBw)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7199&d=1350404738
Tôn vinh Giêsu Vua
http://dinh.dk/pdf/tonvinhGiesuVua-vda.pdf
Tung hô Chúa Kitô Vua
http://www.dinh.dk/pdf/tunghoChuaKitoVua-qt.pdf
Tung hô Chúa là Vua
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7411&d=1352786248
Tung hô Danh Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rGjfrqkLLcM)
http://www.dinh.dk/pdf/tunghoDanhNgai-4be-vdt.pdf
Vạn tuế Chúa là Vua
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/VanTueChuaLaVua.pdf
Vào cung thánh
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Vinam/VaoCungThanh_v.pdf
Vua Kitô Vua tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=g0crA6lqVHg)
http://huyenca.com/file/vuakitovuatinhyeu-tranminh.pdf

Đáp ca : Chúa nhật 34 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eqcic89RL5k)
http://www.dinh.dk/pdf/57_CN34TNC_TV121.pdf
Chúa nhật 34C Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lT4Fx-bw5FQ)
http://www.dinh.dk/pdf/CN34CTN-tl.pdf
Lễ Chúa Kitô Vua C mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ObBV1yZoBqU)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/kitovuaC.pdf
Thánh vịnh 121 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/Dap-Ca34 hvh.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv121_ktv_hvh.pdf
Thánh vịnh 121 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hTw6Q9dnW6s)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv121_kimlong.pdf
Thánh vịnh 121 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_C_tv121_chung_hc_2_.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/ChuaKitoVua_C_tv121.pdf
Tiến vào nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=nrR2faYTj-U)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv121_KitoVua_C_hpv.pdf
Tôi vui mừng 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mltZ4-9Ok-Y)
http://www.dinh.dk/pdf/toivuimung1-tv121.pdf
Vui dường nào 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fkJ8leeUXKI)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/ChuaKitoVuaC-TV121-VuiDuongNao2-DapCa_bn.pdf
Vui lên đền mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=863So7ExMQs)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Tv21Vuilenden_Vinam.pdf
Vui sướng biết bao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FNwi-l0vhZk)
http://www.dinh.dk/pdf/CN34TNC_vuisuongbietbao_tv121-dch.pdf
Dâng lễ : Dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C-K_BJKvRLA)
http://www.dinh.dk/pdf/danglen-ht.pdf
Dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iE882p32E0M)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-nk.pdf
Hy tế cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iiHkLil1N-Y)
http://cdtlperth.com/wp-content/uploads/2017/08/HyTeCuocDoi.pdf
Khói trắng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QSlh5KenkyA)
http://www.dinh.dk/pdf/khoitrang-cb.pdf
Thượng tiến Ba Ngôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5hT6jlt7vok)
http://www.dinh.dk/pdf/thuongtienGiave.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wi2DZbpHTlA)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Tựa làn trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vcgyM1ddOa4)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf
Xin dâng lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bNvlOPvQI9I)
http://www.dinh.dk/pdf/xindanglen-hv.pdf
Hiệp lễ : Alleluia G.F.Handel mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JM4HECrUfxA)
Alto (https://www.youtube.com/watch?v=bUJWSVP7Wi4) Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=kA5IpW2xqVM)Bass (https://www.youtube.com/watch?v=B0ZXlUQEuqI)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/Alleluia_gfh.pdf
Ca khen Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BWOpPWx03Fc)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienUyen/CaKhenChuaLaVua-ThienUyen.pdf
Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EbzPZdq5TA0)
http://www.dinh.dk/pdf/ChualaVua-ht.pdf
Chúa là Vua
http://www.dinh.dk/pdf/ChualaVua-dch.pdf
Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wdP2NFsx41Q)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN34TNC-ChuaLaVua2_bn.pdf
Chúa là Vua vũ trụ
http://www.dinh.dk/pdf1/ChualaVuavutru-nmh.pdf
Chúa thực là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kbgCpGYjb-Q)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/chc3baa-the1bbb1c-lc3a0-vua-the1babf-thc3b4ng.pdf
Giêsu Vua chân lý mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rIBAUXRAIp4)
http://www.dinh.dk/pdf1/GiesuVuachanly-hmkdch.pdf
Giêsu Vua muôn vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sCRhRUG9fcY)
http://www.dinh.dk/pdf/GiesuVuamuonvua-hl.pdf
Giêsu Vua thời gian mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BsUdULrewo4)
http://www.dinh.dk/pdf1/GiesuVuathoigian-hmkdch.pdf
Giê su Vua tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0N_aHuQZZpc)
http://www.dinh.dk/pdf/GiesuVuatinhyeu-tn.pdf
Giêsu Vua Tình Yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XwByPQTLI7I)
http://www.dinh.dk/pdf/GiesuVuatinhyeu.pdf
Hoàn cầu mừng vui mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cVnPp2vMLCE)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaKitoVua/HoanCauMungVui_tvv.pdf
Khúc hát tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PhbiL8Izscg)
http://www.dinh.dk/pdf/khuchattaon-ty.pdf
Lạy Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RZFayjS9aDg)
http://www.dinh.dk/pdf/layChualavua.pdf
Lạy Ngài ! Xin nhớ đến con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IqWbKvo-Pl4)
http://www.dinh.dk/pdf/layNgaixinnhodencon-hmk.pdf
Suy tôn Chúa Kitô Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y1n0rTDmaRY)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/KitoVua/SuyTonChuaKitoVua-Giangtam.pdf
Thánh Danh Giêsu
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7427&d=1352935248
Tung hô Vua muôn vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=HhLhxGwqlfs)
http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/TungHoVuaMuonVua_tranthe.pdf
Vạn tuế Chúa là Vua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yOL0QGBoxKQ)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/VanTueChuaLaVua.pdf
Vua Giêsu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IKsIal-XW1Q)
http://dinh.dk/pdf/VuaGiesu-hn.pdf
Vua hiển vinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Gsrm7tHi3x8)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaKitoVua/VuaHienVinh_kl-gfh.pdf
Kết lễ : Lạy Trái tim Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=E5STJk6bp9c)
http://www.catruong.com/baihat/thanhthe_thanhtam/LayTraiTimChua.pdf
Tạ ơn Chúa với Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rS1u-mKpYiw)
http://www.dinh.dk/pdf/taonChuavoiMe.pdf