PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên A 16/02/2014thienngadt
18-01-2014, 09:25 PM
Lễ Chúa nhật 6 Thường Niên A 16/02/2014


Nhập lễ : Hãy ca tụng Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-ca-tung-chua-gia-an.5gP7x2FIU6oL.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LLs9CTE24D0)
http://www.dinh.dk/pdf/haycatungChua.pdf
Trong cánh tay Ngài (Impr)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/TrongCanhTayNgai.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 6 TN
http://dinh.dk/pdf/canhapleCN6TN-ta.pdf
Lên đền Ngài (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-ngai-va.fiOA499ZW1Na.html)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/LenDenNgai_tn.pdf
Cung thánh huyền linh (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-thanh-huyen-linh-an-phuc.2yYn8YGmPnfm.html)
http://dinh.dk/pdf/cungthanhhuyenlinh-dch.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 118 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-chua-nhat-6-a-va.GKiR0BkLnRT2.html)
http://www.dinh.dk/pdf/29_CN6TN_TV118.pdf
Phước đức (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rLa92gsqT3Y)
http://www.dinh.dk/pdf/phuocduc-tv118.pdf
Phúc đức cho người (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MIRnY68wQz4)
Bè & Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fd18fKdj2Jg)
http://dinh.dk/pdf/CN6TNA_phucducchonguoi_tv118-dch.pdf
Thánh vịnh 118 mp4 (https://youtu.be/eAM4wLp0fBw)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-118-CN-6-TN-A.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN6a_bich2.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/MuathuongnienA/CN6A_hvh.pdf
Thánh vịnh 118 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_6TN_tv_118_2_.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_ 6TN_tv118.pdf
Thánh vịnh 118 mp3
(http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn6A/Tv118_cn6A.mp3)http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn6A/Tv118_cn6A_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn6A/Tv118_cn6A_Page_2.jpg
Dâng lễ : Dâng hồn xác mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4408)
http://www.dinh.dk/pdf/danghonxac.pdf
Dâng Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-ngai-trung-dong-ft-doan-thuy.Qrak1GKOSw.html)
http://www.dinh.dk/pdf/dangNgai.pdf
Chúng con dâng mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=hK3GaYxIlx8)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dR_mbgOStoU)
http://www.dinh.dk/pdf/chungcondang.pdf
Hiệp lễ : Xin biến đổi con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-bien-doi-con-xuan-truong-ft-bich-hien.8UFJ1HkEtl5n.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinbiendoicon-tn.pdf

Tin Mừng cho người muốn nghe mp3 (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nhaccuatui.com%2Fbai-hat%2Ftin-mung-cho-nguoi-muon-lang-nghe-trung-thanh.HZnD25ECnjgB.html&ei=Uo3aUpjIPKXZigei4oGQAg&usg=AFQjCNE7ZMcxhzKa8nt-QPBjpOrGlOodOw&sig2=z0rLe339MZ467AC6H-BU6g&bvm=bv.59568121,d.aGc)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0pEbFlT0qRA)
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/TinMungChoNguoiMuonNghe_pq.pdf
Lắng nghe Lời Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lang-nghe-loi-chua-phan-dinh-tung.haa0ZfFiLG6E.html)
http://www.dinh.dk/pdf/langngheloiChua-nd.pdf
Xin chỉ cho con mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=kcQiIlJlJx8)http://www.dinh.dk/pdf/xinchichocon-hl.pdf
Kết lễ : Dâng Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-me-lm-jb-nguyen-sang.lSaTHNNQ3ldb.html)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMe.pdf