PDA

View Full Version : Chúa nhật 4 Mùa chay A 30/03/2014thienngadt
02-03-2014, 11:36 PM
Chúa nhật 4 Mùa chay A 30/03/2014

Nhập lễ : Con sẽ hân hoan(Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-se-han-hoan-ca-doan-vuot-qua.NPLem7lXuicF.html)
http://www.dinh.dk/pdf/consehanhoan.pdf
Dẫn bước con đi (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WM3kXM8vGOs)
http://www.dinh.dk/pdf/danbuoccondi.pdf
Tôi chỉ ước trông (Impr)mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x_Ze7Z9UTxg)
http://www.dinh.dk/pdf/toichiuoctrong.pdf
Vui lên hỡi (Impr)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/vuilenhoi.pdf
Đáp ca : Chúa chăn nuôi tôi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-chan-nuoi-toi-phuong-thao.bdPbQ_4muI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-dt.pdf
Chúa chăn nuôi tôi (Impr) mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16601)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuachannuoitoi-tv22.pdf
Thánh vịnh 22 (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FbC14dAkVeg)
http://www.dinh.dk/pdf/12_CN4MC_TV22.pdf
Chúa chăn dắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YtiDY_wk8QE)
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/TV 22-Chua Chan Dat Toi.pdf
Thánh vịnh 22 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=v1o9bpL0QXs)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv22-CN4MC-A.pdf
Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://youtu.be/6SCj71LnsZw?list=PLodu_NhBfVM1YX2lrIGJ5Edqr5NJaLYWM)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/02/2017-TV-22-CN4-Mua-Chay-A.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4MC_tv_22_2_.mp3)
http://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_4MC_tv_22_2_.pdf
Thánh vịnh 22 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4MCA/Tv22_4MCA.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4MCA/Tv22_4MCA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4MCA/Tv22_4MCA_Page_2.jpg
Dâng lễ : Lễ vật cung tiến (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-vat-cung-tien-an-phuc.Iq1xmCn9J76b.html)
http://www.dinh.dk/pdf/levatcungtien-dch.pdf
Dâng lên Chúa bánh thơm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pBvxP4j1ta4)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChuabanhthom.pdf
Dâng trong tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ipMQwVkFMGc)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtrongtinhyeu.pdf
Dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5JiKiCHCeTs)
http://www.dinh.dk/pdf/dang-at.pdf
Hiệp lễ : Xin mở mắt môi con (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-mo-mat-moi-con-an-phuc.kZDAf1Q0rV1E.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinmomatmoicon-vda.pdf
Ngài là ánh sáng đời con (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OlY-dwl2Fmg)
mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngai-la-anh-sang-doi-con-dang-cap-nhat.opnXwlNQl6Bn.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ddx7NGM1k7o)
http://www.dinh.dk/pdf/Ngailaanhsangdoicon-td.pdf
Ephata mp3 (http://www.youtube.com/watch?v=Su4xyVBAZCo)
http://www.dinh.dk/pdf/Ephata.pdf
Thông sáng hay mù tối (Impr)
http://dinh.dk/pdf/thongsanghaymutoi-tn.pdf
Chúa chữa tôi
http://dinh.dk/pdf/Chuachuatoi-ht.pdf
Ngài mở mắt tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cQan6kmv1go)
http://dinh.dk/pdf/Ngaimomattoi-nhc.pdf
Ánh sáng và bóng tối
http://dinh.dk/pdf1/anhsangvabongtoi-hmkdch.pdf
Sống trong niềm vui mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/song-trong-niem-vui-lm-jb-nguyen-sang.llEDspJhS3.html)
http://www.dinh.dk/pdf/songtrongniemvui-nd.pdf
Kết lễ : Can vê chiều (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/canve-chieu-an-phuc.WSMHSHLXiCSh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Canvechieu-vn.pdf
Giuse chuyện về người mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/giuse-chuyen-ve-nguoi-lm-jb-nguyen-sang.zhz00MTb2I.html)
http://www.dinh.dk/pdf/GiusechuyenveNguoi-tt.pdf