PDA

View Full Version : Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014thienngadt
23-05-2014, 04:27 AM
Lễ Mình Thánh Chúa A 22/06/2014

Nhập lễ : Tiệc Thánh Chúa mời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tiec-thanh-chua-moi-an-phuc.d2P99hQ5qbxK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/TiecThanhChuamoi-dch.pdf
Tiệc Thánh nhiệm mầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5-NJt8z1YrQ)
http://www.dinh.dk/pdf/tiecthanhnhiemmau-th.pdf
Ca nhập lễ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca-nhap-le-dang-cap-nhat.d0NV559hWOYY.html)
http://www.dinh.dk/pdf/canhaple.pdf
Người ơi mau tới mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguoi-oi-mau-toi-an-phuc.o7TIURqJzr9z.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nguoioimautoi-mt.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 147 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-minh-thanh-chua-a-hoa-mi.jamrDWo9TY5F.html)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10286&d=1401721006
Giêrusalem hãy ngợi khen mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=eY_X8vV8Rwk)
http://www.dinh.dk/pdf/leMinhMauThanhChuaA_Gierusalemhayngoikhen_tv147-dch.pdf
Thánh vịnh 147 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_a1XIXJ77NI)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv147_LeMinhMauThanhChua-A_xm.pdf
Thánh vịnh 147 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tcQVvdsOSzw)
http://www.dinh.dk/pdf/23_leminhmauthanhChua_TV147.pdf
Hãy ngợi khen mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gf762ZqLlec)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv147_hayngoikhen_dvh.pdf
Hãy ngợi khen Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gd4rGmT8Vgk)
http://www.dinh.dk/pdf/hayngoikhenChua-vx.pdf
Thánh vịnh 147 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pjIdUOdmQDU)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Gierusalem HayNgoiKhenThienChua-hpv.pdf
Giêrusalem hỡi
http://www.dinh.dk/pdf/Gierusalemhoi-tv147.pdf
Thánh vịnh 147 mp3 (http://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muavong_Letrong_Khac/Letrong_Khac/Leminhmauthanhchua_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv147_mmt_hvh.pdf
Thánh vịnh 147 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/jhtt45h8o7/MINH_MAUCHUAA_ta147chung_hc_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/vqtkd8hb57/LE_MINH_MAU_CHUAnamA_tv_147n.pdf
Thánh vịnh 147 mp3 (http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeMinhMauChuaA/Tv147_leMinhMauChuaA.mp3)
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeMinhMauChuaA/Tv147_leMinhMauChuaA_Page_1.jpg
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cnLeMinhMauChuaA/Tv147_leMinhMauChuaA_Page_2.jpg
Thánh vịnh 147 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IHiT2sQGAho&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-TV-147-Minh-Mau-Chua-A.pdf
Ca tiếp liên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uPm_tRBOtXM&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-CATIEPLIEN-MINHMAUCHUA-ABC.pdf
Dâng lễ : Biết bao là hạt lúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GqWNK0QSX9s)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/Bietbaolahatlua_xuanthao.pdf
Bản Full (http://www.dinh.dk/pdf/bietbaolahatlua.pdf)
Kinh dâng lễ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/kinh-dang-le-va.JIDztrCskKjm.html)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdangle.pdf
Dâng lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-len-lm-jb-nguyen-sang.mxymjq6AOh3G.html)
http://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10266&d=1400793953
Của lễ hằng sống mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cua-le-hang-song-an-phuc-ft-thien-nga.ZwkVCsmqBlfL.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cualehangsong-tl.pdf
Dâng bánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cU1EY3x2CbU)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangBanh_ndv.pdf
Dâng lễ 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2XJTCCfck1o)
http://www.dinh.dk/pdf/dangle1-plh.pdf


Hiệp lễ :Ta là Bánh Hằng Sống mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ta-la-banh-hang-song-dang-cap-nhat.ZfsGjzV1T5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Talabanhhangsong.pdf
Bánh hằng sống mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20498)
Bè Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=yMZkNKpElSs)Bè Tenor (https://www.youtube.com/watch?v=M9sBpbxJZT4)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DinhTroiXotThuong/BanhHangSong_tth-tl.pdf
Bánh bởi trời mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/banh-boi-troi-thao-vy.Ra2JL6lMUHY5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/banhboitroi.pdf
Bánh từ trời mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12055)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TiengHatGiaoDuongB/BanhTuTroi_vcg.pdf
Bánh trường sinh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/banh-truong-sinh-ca-doan-huong-nam.QFwIWzF3O3vC.html)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/SaoMai1-TonVinhChuaThanhThe/BanhTruongSinh_plh.pdf
Xin viếng thăm hồn con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-vieng-tham-hon-con-an-phuc.PLdZYIaCKed6.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinviengthamhoncon-dch.pdf
Tiệc thánh trần gian mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tiec-thanh-tran-gian-anna-tran-thanh-huyen.fZy0GSEafNdS.html)
http://www.catruong.com/baihat/thanhthe_thanhtam/TiecThanhTranGian_nch.pdf
Bánh các thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=sEnKgPWqZ44)
http://www.dinh.dk/pdf/banhcacthienthan-nl.pdf
Con tiếp rước Ngài mp3 (http://music.nhacthanh.net/bai-hat/15001-con-tiep-ruoc-ngai-minh-tran.html)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/contiepruocngai.pdf
Như dân xưa mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15741)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhThe/NhuDanXua_hh.pdf
Mình Máu Thánh mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15292)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/MinhMauThanh-HaiAnh.pdf
Ôi Chúa thương con 1 mp3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15732)
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/ThanhThe/OiChuaThuongCon1_hh.pdf
Mình Máu Chúa ban
http://www.dinh.dk/pdf1/MinhMauChuaban-hmkdch.pdf
Kết lễ : Thánh Tâm Giêsu Vua mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-tam-chua-giesu-lm-jb-nguyen-sang.cdjytMciCShI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtamGiesuVua-hd.pdf
Trong an bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B4xi-a1URAw)
http://www.dinh.dk/pdf/tronganbinh-nd.pdf