PDA

View Full Version : Thông Báo của TGm Vĩnh Long V/v Linh mục Phêrô Nguyễn Văn TườngGia Nhân
29-05-2014, 08:44 PM
THÔNG BÁO
CỦA TÒA GIÁM MỤC VĨNH LONG VỀ
LM. PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TƯỜNG
http://www.gplongxuyen.org/images/thongbaovelmpheroNguyenvanTuong.jpg
http://www.gplongxuyen.org (http://www.gplongxuyen.org/)