PDA

View Full Version : 40 câu hỏi về Thánh Lễ (Audio)ThanhCaVN
09-07-2007, 02:24 AM
Câu 1 - 3


[stream:8ff357a6cd]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track1.mp3[/stream:8ff357a6cd]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track1.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org

ThanhCaVN
09-07-2007, 02:26 AM
Câu 4 - 10


[stream:9cde612fc6]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track2.mp3[/stream:9cde612fc6]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track2.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org

ThanhCaVN
09-07-2007, 02:27 AM
Câu 11 - 15


[stream:8beb7327f9]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track3.mp3[/stream:8beb7327f9]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track3.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org

ThanhCaVN
09-07-2007, 02:28 AM
Câu 16 - 23


[stream:bc1922a5bc]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track4.mp3[/stream:bc1922a5bc]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track4.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org

ThanhCaVN
09-07-2007, 02:28 AM
Câu 24 - 27


[stream:d284dac242]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track5.mp3[/stream:d284dac242]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track5.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org

ThanhCaVN
09-07-2007, 02:28 AM
Câu 28 - 32


[stream:48c2e44565]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track6.mp3[/stream:48c2e44565]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track6.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org

ThanhCaVN
09-07-2007, 02:29 AM
Câu 33 - 40


[stream:028b517138]http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track7.mp3[/stream:028b517138]
DOWNLOAD (http://thanhcavietnam.us/BaiGiangLe/40CauHoiThanhLe/40CHVTL_Track7.mp3)

Nguồn: www.snloichua.org